Metabo SPA 1200 User Manual – Page 138

Posted on 15 Jun, 2019
Manufacturer: Metabo
Category: Chip And Dust Extraction Units
Product: Metabo SPA 1200
Pages: 200
File size: 20 MB

MAGYAR
138
lag, kábel vagy drót van szerelve, ill.
amely ilyen anyagot tartalmaz.
6.1
Forgácselszívó berende-
zés / univerzális elszívó
Veszély!
Bizonyos fafajták (pl. tölgy, bükk és
k
ő
ris) pora a tüd
ő
be jutva rákot
okozhat. Zárt helyiségekben kizáró-
lag megfelel
ő
forgácselszívó beren-
dezéssel dolgozzon.
Az elszívóbe-
rendezésnek ki kell elégítenie az
alábbi követelményeket:
– feleljen meg az
elszívócsonk át-
mér
ő
jének (forgácsfogó burkolat
38 mm; forgácsdoboz 35/44 mm);
leveg
ő
átáramlás
460 m
3
/h;
nyomáshiány a f
ű
rész elszívó-
csonkján
530 Pa;
légáram sebessége a f
ű
rész el-
szívócsonkján
20 m/s.
A forgácselszívás csatlakozócsonkjai a
f
ű
részgép véd
ő
burkolatán, ill. a forgács-
fogó burkolaton helyezkednek el.
A további adatokat a forgácselszívó be-
rendezés kezelési útmutatójában találja!
Forgácselszívó berendezés nélkül a f
ű
-
részgépet csak szabadban szabad üze-
meltetni.
6.2
Forgácsvastagság besza-
bályozása
Veszély!
A mozgó f
ű
részlap az állítási tarto-
mányon belül könnyen bekaphatja a
kezel
ő
valamelyik testrészét, ill. az
ott elhelyezett tárgyakat! A forgács-
vastagságot csak olyankor állítsa
be, amikor a f
ű
részlap nyugalom-
ban van.
A forgácsvastagságot a munkadarab
vastagságától függ
ő
en kell beszabá-
lyozni: A forgácsfogó burkolat alsó mell-
s
ő
élének fel kell feküdnie a munkadara-
bon.
A forgácsvastagságot az
(47)
kézi-
kerékkel lehet beállítani.
Megjegyzés:
A forgácsvastagság beállítása so-
rán az esetleges holtjátékot úgy
egyenlítheti ki, hogy a f
ű
részlapot
mindig alulról viszi a megfelel
ő
hely-
zetbe.
6.3
F
ű
részlap d
ő
lésének
beszabályozása
Veszély!
A mozgó f
ű
részlap az állítási tarto-
mányon belül könnyen bekaphatja a
kezel
ő
valamelyik testrészét, ill. az
ott elhelyezett tárgyakat! A f
ű
részlap
d
ő
lésszögét csak olyankor állítsa
be, amikor a f
ű
részlap nyugalom-
ban van.
A f
ű
részlap d
ő
lése -1,5° és 46,5° között
állítható be.
1. Oldja a rögzít
ő
kart
(48)
.
2. Állítsa be a f
ű
részlap kívánt d
ő
lés-
szögét.
3. A rögzít
ő
kar
(48)
meghúzásával re-
teszelje a beállított d
ő
lésszöget.
Kézikerék a forgács-
vastagság beállításához
A forgácsvastagságot a
(49)
kézikerék-
kel lehet beállítani.
Rögzít
ő
kar a d
ő
lésszög beállításá-
hoz
A rögzít
ő
kar
(50)
oldásával a f
ű
részlap -
1,5° és 46,5° között dönthet
ő
.
Azért, hogy a beállított d
ő
lésszög f
ű
ré-
szelés közben ne változzon meg, azt a
rögzít
ő
karral
(50)
ismét reteszelni kell.
Átkapcsoló fogantyú d
ő
lésütköz
ő
-
höz
A d
ő
lésszög beállítási tartományát 0°-
nál és 45°-nál ütköz
ő
k határolják. Külön-
leges sarokvágásokhoz (visszavágás) a
d
ő
lésszög mindkét irányban 1,5°-kal
megnövelhet
ő
.
Húzza ki és tegye a jobb oldali ex-
centertárcsa fölé a d
ő
léskorlátozó
ütköz
ő
jét
(51)
= a f
ű
részlap d
ő
lés-
szöge –1,5° és 45° állítható.
Húzza ki és tegye a bal oldali excen-
tertárcsa fölé a d
ő
léskorlátozó ütkö-
z
ő
jét
(51)
= a f
ű
részlap d
ő
lésszöge
0° és 46,5° állítható.
Be-/kikapcsoló
kikapcsolás = nyomja meg az
(52)
alsó kapcsolót.
bekapcsolás = nyomja meg 1–2 má-
sodpercre a fels
ő
kapcsolót
(53)
.
47
48
49
50
51