Metabo SPA 1200 User Manual – Page 139

Posted on 15 Jun, 2019
Manufacturer: Metabo
Category: Chip And Dust Extraction Units
Product: Metabo SPA 1200
Pages: 200
File size: 20 MB

MAGYAR
139
6.4
A párhuzamos ütköz
ő
beállítása
Párhuzamos ütköz
ő
ként a
(54)
hosszú
ütköz
ő
profilt használja. Ennek szerelése
a f
ű
rész frontoldalán történik.
– Állítsa be a f
ű
részlaptól jobbra lev
ő
párhuzamos ütköz
ő
t.
A nagyítóban lev
ő
jelölés a párhuza-
mos ütköz
ő
és a f
ű
részlap közötti
beállított távolságot mutatja a ská-
lán.
– Oldja a párhuzamos ütköz
ő
rögzít
ő
-
karját
(55)
és tolja el az ütköz
ő
t,
amíg a nagyítóban lev
ő
jelölés a f
ű
-
részlaptól mért kívánt távolságot
nem mutatja.
A rögzítéshez nyomja lefelé a rögzí-
t
ő
kart (55)
.
–A
(54)
ütköz
ő
profilnak a f
ű
részelés-
nél párhuzamosan kell állnia a f
ű
-
részlappal és a rögzít
ő
karral
(55)
re-
teszelve kell lennie. Ehhez nyomja
lefelé a rögzít
ő
kart.
– Recés anyák
(56)
az ütköz
ő
profil
rögzítéséhez. Az ütköz
ő
profil a két
recés anya
(56)
oldása után levehe-
t
ő
és áthelyezhet
ő
:
Alacsony ütköz
ő
él:
– lapos munkadarabok megmunká-
lásához
– amikor a f
ű
részlap meg van dönt-
ve.
Magas ütköz
ő
él:
– lapos munkadarabok (max.
87 mm) f
ű
részeléséhez.
6.5
A párhuzamos ütköz
ő
n
lev
ő
mutató beállítása
1. Állítsa be a párhuzamos ütköz
ő
t a
f
ű
részlaphoz.
2. Oldja a párhuzamos ütköz
ő
mutató-
jának csavarját.
3. Állítsa a mutatót a párhuzamos ütkö-
z
ő
re és a vonalzó „0“ értékére.
4. Húzza meg újra a párhuzamos ütkö-
z
ő
mutatójának csavarját.
Tudnivaló:
Annak megakadályozására, hogy a
munkadarab f
ű
részelésnél beszoruljon
a párhuzamos ütköz
ő
höz:
tolja egészen jobbra a párhuzamos üt-
köz
ő
t, majd állítsa be a kívánt vágásszé-
lességre.
Tudnivaló:
A párhuzamvezet
ő
beállítása (szükség
esetén): A párhuzamvezet
ő
nek párhu-
zamosan kell állnia a f
ű
részlappal, ill.
hátrafelé max. 0,3 mm
nyitással beállíta-
ni, hogy a munkadarab ne ragadjon be
a párhuzamvezet
ő
és a f
ű
részlap közé.
A beállításhoz oldja a két csavart a pár-
huzamvezet
ő
hátoldalán, majd húzza
meg ismét a csavarokat.
Megjegyzés:
A párhuzamütköz
ő
szorító erejének be-
állítása (szükség esetén): amennyiben a
hátsó szorító elem az els
ő
elemnél ha-
marabb vagy kés
ő
bb szorítana, azt a
(hátsó homlokzaton lév
ő
) anya elforga-
tásával lehet beállítani. Lazítsa meg az
anyát annak érdekében, hogy a hátsó
szorító elem kés
ő
bb szorítson. Húzza
meg az anyát annak érdekében, hogy a
hátsó szorító elem hamarabb szorítson.
6.6
A harántütköz
ő
beállítása
A
(58)
harántütköz
ő
t elölr
ő
l kell bele-
dugni a f
ű
részasztal hornyába.
Szögletvágáshoz a harántütköz
ő
mind-
két oldalra 60°-ban elállítható.
A 45°-os és 90°-os szögletvágáshoz
megfelel
ő
ütköz
ő
k állnak rendelkezésre.
A szög beállítása: a
(57)
rögzít
ő
fogan-
tyút az óramutató járásával szemben
forgatva kell oldani.
Sérülésveszély!
A rögzít
ő
fogantyúnak a harántütkö-
z
ő
s f
ű
részelésnél meghúzva kell len-
nie.
Az el
ő
tétprofil a
(59)
recézett anya oldá-
sával eltolható vagy levehet
ő
.
6.7
Az asztalszélesít
ő
beállí-
tása
Az asztalszélesít
ő
b
ő
víti a felfekv
ő
felü-
letet, így nagyobb munkadarabok is biz-
tonsággal megtarthatók.
Az asztalszélesítés beállításához ol-
dani kell a
(60)
rögzít
ő
kart.
53
52
54
55
56
57
58
59
60