Metabo SPA 1200 User Manual – Page 140

Posted on 15 Jun, 2019
Manufacturer: Metabo
Category: Chip And Dust Extraction Units
Product: Metabo SPA 1200
Pages: 200
File size: 20 MB

MAGYAR
140
Sérülésveszély!
A rögzít
ő
fogantyúnak a f
ű
részelés
közben meghúzva kell lennie.
A beosztásos vonalzó leolvasása a
párhuzamos ütköz
ő
vel végzett
munka közben
Az, hogy melyik vonalzón kell leolvasni
a vágásszélességet, attól függ, hogyan
van az ütköz
ő
profil a párhuzamos ütkö-
z
ő
re szerelve:
– magas ütköz
ő
él =
vonalzó fekete írással, fehér alapon.
– alacsony ütköz
ő
él =
vonalzó fehér írással, fekete alapon.
Kis vágásszélességnél nem kell kihúzni
az asztalszélesítés
t. A vágásszélessé-
get a mindenkori jobb oldali vonalzón, a
párhuzamos ütköz
ő
mutatóján kell leol-
vasni:
– magas ütköz
ő
él: 0 – 35 cm-es vá-
gásszélesség lehetséges.
– alacsony ütköz
ő
él: 0 – 29,5 cm-es
vágásszélesség lehetséges.
Nagyobb munkadarabok f
ű
részelésé-
hez ki kell húzni az asztalszélesítést.
1. Tolja el a párhuzamos ütköz
ő
t a ská-
la véghelyzetébe.
2. Húzza ki az asztalszélesít
ő
t és állít-
sa be a párhuzamos ütköz
ő
t a kívánt
távolságra. A vágásszélességet a
mindenkori bal oldali vonalzó muta-
tóján kell leolvasni.
6.8
Az asztalhosszabbító
beállítása
Az asztalhosszabbító megnöveli a fel-
fekv
ő
felületet, így nagyobb munkadara-
bok is biztonsággal megtarthatók.
1. Az asztalhosszabbító kihúzásához
mindkét recés csavart
(61)
oldani
kell.
2. Húzza ki az asztalhosszabbítót és
állítsa be a kívánt távolságra.
3. Húzza meg ismét a két recés csa-
vart.
6.9
F
ű
részelés
Veszély!
A tolófát akkor kell használni, ami-
kor a f
ű
részlap és a párhuzamos üt-
köz
ő
közötti távolság kisebb, mint
120 mm.
Egyenes vágás
1. Állítsa be és reteszelje a d
ő
lésszö-
get.
2. Állítsa be a forgácsvastagságot. A
forgácsfogó burkolatnak elöl telje-
sen fel kell feküdnie a munkadara-
bon.
3. Állítsa be a párhuzamos ütköz
ő
t.
4. Indítsa el a f
ű
részt.
5. A munkadarabot egyenletesen tolja
hátrafelé és egy menetben f
ű
részel-
je át.
6. Mindig kapcsolja ki a f
ű
részgépet,
ha nem folytatja azonnal a munkát.
Szögletvágás
1. A harántütköz
ő
t elölr
ő
l kell beledug-
ni a f
ű
részasztal hornyába.
2. A kívánt szöget a
(62)
rögzít
ő
fogan-
tyú oldása után a harántütköz
ő
n ál-
lítsa be és újra húzza meg a rögzít
ő
-
fogantyút.
3. Az el
ő
tétprofil és a f
ű
részlap közötti
oldaltávolság
beállítása:
Oldja a recézett anyát és tolja el
az el
ő
tétprofilt.
Szorítsa meg a recés anyákat.
4. A munkadarabot nyomja neki a ha-
rántütköz
ő
nek.
5. A munkadarabot a harántütköz
ő
el
ő
-
tolásával f
ű
részelje át.
6. Mindig kapcsolja ki a gépet, ha nem
folytatja azonnal a munkát.
Veszély!
Minden szállítás el
ő
tt:
Kapcsolja ki a gépet.
Várja meg, amíg leáll a f
ű
részlap.
Húzza ki a hálózati csatlakozódu-
gót.
Teljesen tekerje le a f
ű
részlapot.
A f
ű
részlap d
ő
lésszögét állítsa be
0°-ra és reteszelje a rögzít
ő
karral.
A kiegészít
ő
elemeket (forgácsfogó
burkolat, forgácselszívó) szerelje le.
A forgácsfogó burkolatot a f
ű
rész-
asztalon
ő
rizze meg.
A hálózati kábelt csévélje fel annak
tartójára.
Csak gépállvánnyal
ellátott gép ese-
tén:
A keretállványnál fogva emelje fel és
hajtsa hátra a gépet. Állítsa élére a
gépet és hajtsa be a fels
ő
lábait. A
piros billen
ő
karoknak ismét be kell
kattanniuk.
Hajtsa hátra a gépet és hajtsa be a
hátsó lábakat. A piros billen
ő
karok-
nak ismét be kell kattanniuk.
Tolja be a fogantyúkat és állítsa le a
gépet.
Becsíp
ő
dés veszélye
A kihúzott asztalszélesít
ő
t reteszel-
je a rögzít
ő
karral.
A gép szállítására az asztalon lev
ő
ol-
dalsó fogantyúkat
(63)
használja.
61
62
7.
Szállítás
63