Metabo SPA 1200 User Manual – Page 141

Posted on 15 Jun, 2019
Manufacturer: Metabo
Category: Chip And Dust Extraction Units
Product: Metabo SPA 1200
Pages: 200
File size: 20 MB

MAGYAR
141
Figyelem!
Ne szállítsa a gépet a véd
ő
berende-
zéseknél, az asztalszélesít
ő
nél vagy
a kezel
ő
elemeknél fogva!
Mobil szállítás:
Húzza ki, fordítsa el és hagyja be-
kattanni a fogantyút.
A f
ű
részt a fogantyúnál fogva húzza
vagy tolja.
Lehet
ő
ség szerint az eredeti csomago-
lásban adja fel a gépet.
Veszély!
A karbantartási és tisztítási munkák
megkezdése el
ő
tt:
1. Kapcsolja ki a gépet.
2. Várja meg, amíg teljesen leáll a
f
ű
rész.
3. Húzza ki a hálózati csatlakozódu-
gót.
– A karbantartási és tisztítási munkák
befejeztével ismét be kell kapcsolni
valamennyi biztonsági berendezést
és ellen
ő
rizni kell azok helyes m
ű
kö-
dését.
– A megsérült alkatrész helyett csak
eredeti alkatrészt építsen be - ez kü-
lönösen fontos akkor, ha valamilyen
biztonsági berendezésr
ő
l van szó -,
mert a gyártó által nem ellen
ő
rzött
és nem engedélyezett alkatrészek
alkalmazásának beláthatatlan követ-
kezményei lehetnek.
– A jelen fejezetben nem említett kar-
bantartási vagy javítási munkákat
csak szakember végezheti el.
Veszély!
Ha sérült asztalbetéttel dolgozik,
fennáll annak a veszélye, hogy a ki-
sebb méret
ű
tárgyak megszorulnak
az asztalbetét és a f
ű
részlap között
és leblokkolják a f
ű
részlapot. Azon-
nal cserélje ki a sérült asztalbetétet!
8.1
F
ű
részlapcsere
Veszély!
Röviddel a f
ű
részelés után a f
ű
rész-
lap még nagyon forró – könnyen
megégetheti magát! Várja meg, amíg
kih
ű
l a f
ű
részlap. Soha ne tisztítsa a
f
ű
részlapot gyúlékony folyadékkal.
Akkor is megvághatja magát, ha
nem forog a f
ű
részlap. Mindig visel-
jen keszty
ű
t, amikor f
ű
részlapot cse-
rél.
Az újbóli összeszerelésnél feltétle-
nül ügyeljen a f
ű
részlap helyes for-
gásirányára!
1. Vigye a f
ű
részlapot fels
ő
véghelyze-
tébe a kézikerékkel.
2. Vegye le a forgácsfogó burkolatot.
3. Oldja a
(64)
asztalbetétet és vegye
ki.
4. A rögzít
ő
anyát
(68)
franciakulccsal
forgatva
egyidej
ű
leg húzza a f
ű
rész-
lap-reteszelés karját
(65)
felfelé
,
amíg az be nem kattan.
5. Tartsa meg a kart és csavarja fel a
rögzít
ő
anyát az óramutató járásával
egyez
ő
irányban.
6. Vegye le a
(68)
feszít
ő
anyát, a
(67)
küls
ő
f
ű
részlap-karimát és a f
ű
rész-
lapot a f
ű
részlaptengelyr
ő
l.
7. Tisztítsa meg a
(66)
és
(67)
f
ű
rész-
lapperemek felfekv
ő
felületeit.
Veszély!
Ne használjon olyan tisztítószert (pl.
a gyantamaradványok eltávolításá-
ra), amely megtámadhatja a könny
ű
-
fémb
ő
l készült alkatrészeket, mert
ez befolyásolhatja a f
ű
rész szerkeze-
ti szilárdságát.
8. Tolja fel a bels
ő
f
ű
részlapperemet
(66)
a motortengelyre.
9. Szerelje az új f
ű
részlapot (ügyeljen a
forgásirányra!).
Veszély!
Csak olyan f
ű
részlapokat használ-
jon, amelyek megfelelnek a m
ű
szaki
adatokban és az EN 847-1 szabvány-
ban szerepl
ő
adatoknak – a nem
megfelel
ő
, megrongálódott vagy el-
deformálódott f
ű
részlapok használa-
takor a centrifugális er
ő
következté-
ben részek robbanásszer
ű
en
kicsapódhatnak.
Tilos beépíteni:
–olyan f
ű
részlapot, amelynek a
legnagyobb megengedett fordu-
latszáma kisebb, mint a f
ű
rész-
lap-henger névleges alapjárati
fordulatszáma (lásd „M
ű
szaki
adatok“);
–er
ő
sen ötvözött gyorsvágóacél-
ból gyártott f
ű
részlapot (HSS
vagy HS);
–Olyan f
ű
részlapokat, amelyek vá-
gásszélessége kisebb vagy tör-
8.
Karbantartás és ápolás
64
65
66
67
68