Metabo SPA 1200 User Manual – Page 142

Posted on 15 Jun, 2019
Manufacturer: Metabo
Category: Chip And Dust Extraction Units
Product: Metabo SPA 1200
Pages: 200
File size: 20 MB

MAGYAR
142
zsének vastagsága
nagyobb a fe-
szít
ő
ék vastagságánál.
– szabad szemmel látható sérülést
mutató f
ű
részlapot;
– hasítókorongot.
Veszély!
–A f
ű
részlapot csak eredeti alkat-
részekkel szabad szerelni.
– Ne használjon egyedi el
ő
tétgy
ű
-
r
ű
ket, mert kilazulhat a f
ű
részlap.
–A f
ű
részlapot úgy kell szerelni,
hogy az egyensúlyban legyen,
forgáskor ne legyen ütése és
üzem közben ne tudjon meglazul-
ni.
10. Tolja fel a
(67)
küls
ő
f
ű
részlapkari-
mát.
11. Csavarja fel a rögzít
ő
anyát
(68)
(bal-
menet!). A rögzít
ő
anyát
(68)
francia-
kulccsal
forgatva
egyidej
ű
leg húzza
a f
ű
részlap-reteszelés karját
(65)
felfelé
,
amíg az bekattan.
12. Tartsa meg a kart és az óramutató
járásával ellentétesen húzza meg
kézzel
a rögzít
ő
anyát.
Veszély!
– Ne hosszabbítsa meg a szerszá-
mot, amikor megszorítja a csa-
vart.
– Tilos a szerszámot ütögetve
meghúzni a szorítócsavart.
13. Állítsa be a feszít
ő
éket a f
ű
részlap
méretének
(69)
megfelel
ő
en.
(A feszít
ő
ék beállítását lásd az 5.1.
pontban.)
14. Rögzítse az asztalbetétet.
15. Rögzítse a forgácsfogó burkolatot.
8.2
Az ütköz
ő
korlátozó
beszabályozása
1.
Állítsa be az ütköz
ő
korlátozó kart
(71)
a 0° / 45° szögtartományra
.
2. A rögzít
ő
kar
(70)
rögzítésével rete-
szelje a beállított d
ő
lésszöget.
3. Ellen
ő
rizze a d
ő
lésszöget:
–0° = a f
ű
részasztalra mer
ő
leges
– 45° külön szögmér
ő
vel.
Ha ezen értékek pontos elérése
nem lehetséges:
4. Oldja a mindenkori excentertárcsa
keresztfej
ű
csavarját
(72)
és tolja el
az excentertárcsát addig, amíg a f
ű
-
részasztalhoz képesti d
ő
lésszög
pontosan 0°
(= mer
ő
leges), illetve 45° nem lesz.
5. Húzza meg újra az excentertárcsa
keresztfej
ű
csavarját.
6. Az ütköz
ő
korlátozó elállítása után
szükség esetén állítsa utána a szög-
skálát az elüls
ő
oldalon.
Tudnivaló:
A d
ő
léskorlátozó -1,5° és 46,5° közé
történ
ő
beállításához ki kell húzni a d
ő
-
léskorlátozó kart.
8.3
Gép tárolása
Veszély!
A gépet olyan helyen tartsa, hogy
gyermekek ne férhessenek hozzá.
Ügyeljen arra, hogy illetéktelenek ne
indíthassák el, és hogy az álló gép
senkinek se okozhasson sérülést.
Figyelem!
A szabad ég alatt
vagy nedves leve-
g
ő
n csak megfelel
ő
védelemmel el-
látva szabad tárolni a gépet.
8.4
Karbantartás
F
ű
rész tisztítása
Távolítsa el a f
ű
részforgácsot és a
f
ű
részport porszívóval vagy kefével
a
–f
ű
részlap beállítására szolgáló
vezet
ő
elemekr
ő
l,
– motor szell
ő
z
ő
nyílásaiból,
–a f
ű
részlap véd
ő
tokjáról,
– a magasságállítóról,
–a billen
ő
vezet
ő
r
ő
l.
Bekapcsolás el
ő
tt
szemrevételezéssel ellen
ő
rizze:
–a f
ű
részlap és a feszít
ő
ék 3 és 5 mm
közötti távolságát,
–hogy a feszít
ő
ék és a f
ű
részlap egy
síkban van-e.
Szemrevételezéssel ellen
ő
rizze, nem
sérült-e meg a hálózati tápvezeték és a
hálózati dugaszcsat
lakozó, adott eset-
ben cseréltesse ki villamos szakember-
rel a sérült vezetéket, ill. a dugaszcsat-
lakozót.
Minden kikapcsolás alkalmával
Ellen
ő
rizze, hogy a f
ű
részlap nem fut-e
tovább 10 másodper
cnél hosszabb ide-
ig; hosszabb utánfutás esetén elektro-
mos szakemberrel cseréltesse ki a mo-
tort.
Havonta egyszer (ha minden nap
használja a gépet)
Porszívóval vagy ecsettel távolítsa el a
f
ű
részforgácsot; vékonyan olajozza le a
vezet
ő
elemeket:
– magasságállító menetes orsója és
vezet
ő
orsója;
– állítható szegmensek.
Minden 150 üzemóra után
Ellen
ő
rizze az összes csavarkötést,
szükség esetén húzza meg a csavaro-
kat.
Szükség esetén:
állítsa be az asztallábak vezet
ő
hüvelye-
it.
Az imbuszcsavarokat
(73a)
az óra-
mutató járásával egyez
ő
irányba for-
gatva a mozgás nehezebbé válik.
Az imbuszcsavarokat
(73a)
az óra-
mutató járásával el
lentétes irányba
forgatva a mozgás könnyebbé válik.
kiegészít
ő
finombeállítás hernyócsa-
varral
(73b)
.
69
70
71
72