Metabo SPA 1200 User Manual – Page 159

Posted on 15 Jun, 2019
Manufacturer: Metabo
Category: Chip And Dust Extraction Units
Product: Metabo SPA 1200
Pages: 200
File size: 20 MB

159
Č
ESKY
1.
Pila p
ř
ehledn
ě
2.
Č
t
ě
te nejprve!
3.
Bezpe
č
nost
4.
Umíst
ě
5.
Uvedení do provozu
6.
Obsluha
7.
P
ř
eprava
8.
Údržba a ošet
ř
ování
9.
Tipy a triky
10.
Dodávané p
ř
íslušenství
11.
Opravy
12.
Likvidace
13.
Problémy a poruchy
14.
Technické údaje
1.
Pila p
ř
ehledn
ě
3
1
4
5
6
7
12
13
15
18
17
Zadní strana:
22
23
2
24
Pravá strana:
20
8
16
21
19
11
9
14
10
1
P
ř
í
č
ný doraz
2
Prodloužení stolu
3
Horní kryt pilového kotou
č
e
4
Odsávací adaptér
5
Sací hadice
6
Bo
č
ní doraz
7
Posouvací nástroj
8
Rozší
ř
ení stolu
9
Areta
č
ní pá
č
ka pro rozší
ř
ení stolu
10
Úložný prostor pro posouvací
nástroj
11
Noha/rukoje
ť
12
Vypína
č
13
Ru
č
ní kolo k nastavení úhlu
sklonu
14
Klika k nastavení výšky
ř
ezu
15
Zarážka sklonu
16
Areta
č
ní pá
č
ka úhlu sklonu
17
Držák pilového kotou
č
e
18
Prostor pro uložení ná
ř
adí
19
Otev
ř
ený klí
č
20
Místo pro uložení horního krytu
kotou
č
e
21
Místo pro uložení bo
č
ního dorazu
22
Místo pro uložení p
ř
í
č
ného
dorazu
23
Držák kabelu
24
Vývod pilin
Obsah
17028992_10_TS254_CS.fm
Orig
inální návod k použití
Č
ESKY