Metabo SPA 1200 User Manual – Page 160

Posted on 15 Jun, 2019
Manufacturer: Metabo
Category: Chip And Dust Extraction Units
Product: Metabo SPA 1200
Pages: 200
File size: 20 MB

Č
ESKY
160
VÝSTRAHA
– Za ú
č
elem mini-
malizace nebezpe
č
í poran
ě
ní si
p
ř
e
č
t
ě
te návod k použití.
VÝSTRAHA - P
ř
e
č
t
ě
te si všechny
bezpe
č
nostní pokyny a instrukce.
Nedodržení bezpe
č
nostních pokyn
ů
ainstrukcí m
ů
že mít za následek úraz
elektrickým proudem,
požár a/nebo t
ě
ž-
ká poran
ě
ní.
Všechny bezpe
č
nostní pokyny
a instrukce uschovejte pro pozd
ě
jší
použití.
P
ř
edávejte Vaše elektroná
ř
adí
jen spole
č
n
ě
st
ě
mito dokumenty.
– Tento návod k použití se orientuje
na osoby, které mají základní tech-
nické znalosti ohledn
ě
používání
zde popisovaných p
ř
ístroj
ů
. Nemá-
te-li s používáním t
ě
chto p
ř
ístroj
ů
žádné zkušenosti, požádejte nejprve
o pomoc zkušen
ě
jší osoby.
– Za škody zp
ů
sobené nedodržením
tohoto návodu k obsluze nep
ř
ebírá
výrobce žádnou odpov
ě
dnost.
Informace v tomto návodu k obsluze
jsou ozna
č
eny následovn
ě
:
Nebezpe
č
í!
Varování p
ř
ed nebezpe-
č
ím úrazu nebo poško-
zení životního prost
ř
edí.
Nebezpe
č
í úrazu elek-
trickým proudem!
Varování p
ř
ed nebezpe-
č
ím úrazu elektrickým
proudem.
Nebezpe
č
í vtažení!
Varování p
ř
ed nebezpe-
č
ím úrazu zp
ů
sobeného
zachycením
č
ástí t
ě
la
nebo
č
ástí od
ě
vu.
Pozor!
Varování p
ř
ed v
ě
cnými
škodami.
Poznámka:
Dopl
ň
ující informace.
3.1
Použití v souladu
sur
č
eným ú
č
elem
P
ř
ístroj je ur
č
en pro podélné a p
ř
í
č
ř
ezy do masivního d
ř
eva, povrstveného
d
ř
eva, d
ř
evot
ř
ískových desek, la
ť
ovek
a podobných materiál
ů
.
Kov se smí
ř
ezat s následujícími omeze-
ními:
– Pouze s vhodným pilovým kotou
č
em
(viz „Dodávané p
ř
íslušenství“)
– Jen neželezné kovy
(žádný tvrdý nebo kalený kov)
Obrobky kruhovitého pr
ůř
ezu se smí
ř
ezat pouze s vhodn
ým upínacím p
ř
í-
pravkem, protože by se mohly p
ů
sobe-
ním pilového kotou
č
e otá
č
et.
P
ř
i
ř
ezání plochých obrobk
ů
nastojato
se pro bezpe
č
né vedení musí použít
vhodný doraz.
P
ř
ístroj se nesmí bez vhodného ochran-
ného za
ř
ízení používat k drážkování
ažlábkování.
Nepoužívejte kotou
č
ové pily
kpro
ř
ezávání drážek ukon
č
ených
v obrobku.
Jakékoliv jiné použití je v rozporu
sur
č
ením a je zakázáno. Za škody zp
ů
-
sobené použitím v rozporu s ur
č
ením
nep
ř
ebírá výrobce odpov
ě
dnost.
P
ř
estavby tohoto p
ř
ístroje nebo použití
díl
ů
, které nebyly zkontrolovány
a schváleny výrobcem, mohou p
ř
i pou-
žívání vést k nep
ř
edvídatelným škodám.
3.2
Všeobecné bezpe
č
nostní
pokyny
POZOR!
P
ř
i používání elektroná
ř
adí se
pro ochranu p
ř
ed úrazem elektrickým
proudem, zran
ě
ním a požárem musí do-
držovat následující základní bezpe
č
-
nostní opat
ř
ení.
P
ř
i používání tohoto p
ř
ístroje dodr-
žujte následující bezpe
č
nostní poky-
ny, aby nemohlo dojít k ohrožení
osob a k v
ě
cným škodám.
Dodržujte speciální bezpe
č
nostní
pokyny v jednotlivých kapitolách.
Dodržujte p
ř
ípadné zákonné sm
ě
rni-
ce a bezpe
č
nostní p
ř
edpisy platné
pro práci s kotou
č
ovými pilami.
Všeobecná nebezpe
č
í!
Udržujte své pracovišt
ě
vpo
ř
ádku –
nepo
ř
ádek na pracovišti m
ů
že mít za
následek úrazy.
Bu
ď
te pozorní. Dbejte na to, co d
ě
-
láte. Pracujte uvážliv
ě
. Nepoužívej-
te p
ř
ístroj, když nejste soust
ř
ed
ě
ni.
Zohledn
ě
te vlivy okolí. Zajist
ě
te dob-
ré osv
ě
tlení pracovišt
ě
.
Vyvarujte se abnormálního držení
t
ě
la. Postavte se stabiln
ě
audržujte
rovnováhu po celou dobu práce.
Udlouhých obrobk
ů
používejte
vhodné podp
ě
ry obrobku.
Nepoužívejte elektroná
ř
adí, když
hrozí nebezpe
č
í požáru nebo vý-
buchu.
Tento p
ř
ístroj smí uvést do provozu
a používat pouze osoby, které jsou
seznámeny s kotou
č
ovými pilami
a jsou si vždy v
ě
domy hrozících ne-
bezpe
č
í.
Osoby mladší 18 let smí p
ř
ístroj pou-
žívat jen pod dohledem v rámci své-
ho profesního vzd
ě
lávání.
Nezú
č
astn
ě
né osoby, p
ř
edevším
d
ě
ti, se nesmí zdržovat
v nebezpe
č
né oblasti. Nedovolte,
aby se jiné osoby za provozu dotý-
kaly p
ř
ístroje nebo sí
ť
ového kabelu.
Nep
ř
et
ě
žujte p
ř
ístroj – používejte p
ř
í-
stroj pouze v rozsahu výkonu, který
je uveden v technických údajích.
Nebezpe
č
í úrazu elektrickým
proudem!
Nevystavujte tento p
ř
ístroj dešti.
Nepoužívejte p
ř
ístroj ve vlhkém
nebo mokrém prost
ř
edí.
P
ř
i práci s tímto p
ř
ístrojem se nedo-
týkejte uzemn
ě
ných díl
ů
(nap
ř
. radi-
átor
ů
, trubek, sporák
ů
, lednic).
ť
ový kabel nepoužívejte pro ú
č
ely,
pro které není ur
č
en.
Nebezpe
č
í poran
ě
apohmožd
ě
ní pohyblivými díly!
Neuvád
ě
jte tento p
ř
ístroj do provozu
bez namontovaných ochranných p
ř
í-
pravk
ů
.
Udržujte vždy dostate
č
nou vzdále-
nost od pilového kotou
č
e. V p
ř
ípad
ě
pot
ř
eby používejte vhodné pom
ů
c-
ky pro vedení obrobku. B
ě
hem pro-
vozu udržujte dostate
č
ný odstup od
pohán
ě
ných sou
č
ástí.
Chcete-li z pracovní oblasti odstra-
nit malé od
ř
ezky obrobk
ů
, zbytky
d
ř
eva atd., vy
č
kejte do úplného za-
stavení pilového kotou
č
e.
Nebrzd
ě
te dobíhající pilový kotou
č
postranním tlakem.
P
ř
ed provád
ě
ním údržby zajist
ě
te,
aby byl p
ř
ístroj odpojen od elektrické
sít
ě
.
Zajist
ě
te, aby se p
ř
i zapnutí (nap
ř
.
po provád
ě
ní údržby) v p
ř
ístroji ne-
nacházely již žádné montážní ná-
stroje nebo volné díly.
Vypn
ě
te p
ř
ístroj, když není použí-
ván.
Nebezpe
č
í po
ř
ezání i p
ř
i stojí-
cím
ř
ezném nástroji!
P
ř
i vým
ě
n
ě
ř
ezných nástroj
ů
použí-
vejte rukavice.
2.
Č
t
ě
te nejprve!
3.
Bezpe
č
nost