Metabo SPA 1200 User Manual – Page 161

Posted on 15 Jun, 2019
Manufacturer: Metabo
Category: Chip And Dust Extraction Units
Product: Metabo SPA 1200
Pages: 200
File size: 20 MB

Č
ESKY
161
Ukládejte pilové kotou
č
e tak, aby se
on
ě
nikdo nemohl poranit.
Nebezpe
č
í zp
ě
tného rázu ob-
robk
ů
(obrobek je zachycen pilo-
vým kotou
č
em a vymršt
ě
n proti ob-
sluze)!
Pracujte pouze se správn
ě
nastave-
ným rozp
ě
rným klínem.
Rozp
ě
rný klín a použitý pilový ko-
tou
č
se musí k sob
ě
hodit: rozp
ě
rný
klín nesmí být tlustší než ší
ř
ka
ř
ezné
spáry a nesmí být ten
č
í než kmeno-
vý kotou
č
.
Obrobky nenatá
č
ejte, aby se ne-
vzp
ř
í
č
il pilový kotou
č
.
Dbejte na to, aby byl pilový kotou
č
vhodný pro materiál obrobku.
Tenké nebo tenkost
ě
nné obrobky
ř
ezejte jen pilovými kotou
č
i
sjemnými zuby.
Vždy používejte ostré pilové kotou-
č
e.
Vp
ř
ípad
ě
pochybností zkontrolujte,
zda v obrobku nejsou cizí t
ě
lesa (na-
p
ř
íklad h
ř
ebíky nebo šrouby).
Ř
ezejte pouze obrobky s rozm
ě
ry,
které p
ř
i
ř
ezání umož
ň
ují bezpe
č
držení.
Nikdy ne
ř
ezejte více obrobk
ů
najed-
nou – ani svazky složené z více jed-
notlivých kus
ů
. Hrozí nebezpe
č
í, že
jednotlivé kusy budou nekontrolova-
n
ě
zachyceny pilovým kotou
č
em.
Malé kousky obrobku, kousky d
ř
eva
atd. odstra
ň
te z pracovní oblasti –
pilový kotou
č
p
ř
itom musí stát.
Nebezpe
č
í vtažení!
Dbejte na to, aby p
ř
i provozu nebyly
č
ásti t
ě
la nebo
č
ásti od
ě
vu zachyce-
ny rotujícími díly a vtaženy do stroje
(nenoste
žádné
kravaty,
žádné
ru-
kavice,
žádné
kusy od
ě
vu s volnými
rukávy; máte-li dlouhé vlasy, použij-
te bezpodmíne
č
n
ě
ť
ku na vlasy).
Nikdy ne
ř
ežte obrobky, na kterých
se nachází nebo které obsahují
–lana,
–š
ňů
ry,
– pásky,
–kabely nebo
–dráty.
Nebezpe
č
í zp
ů
sobené nedo-
state
č
nými osobními ochrannými
prost
ř
edky!
Používejte ochranu sluchu.
Noste ochranné brýle.
Noste protiprachový respirátor.
Noste vhodný pracovní oblek.
P
ř
i práci venku se doporu
č
uje použí-
vat neklouzavou obuv.
P
ř
i manipulaci s pilovými listy a drs-
nými obrobky noste rukavice. Pilové
listy noste v obalu.
Nebezpe
č
í zp
ů
sobené pra-
chem ze d
ř
eva!
N
ě
které druhy prachu ze d
ř
eva (na-
p
ř
. z dubu, buku a jasanu) mohou p
ř
i
vdechování zp
ů
sobit rakovinu. Pra-
cujte pouze s odsávacím za
ř
ízením.
Odsávací za
ř
ízení musí spl
ň
ovat
hodnoty uvedené v technických
údajích.
Dbejte na to, aby se p
ř
i práci dostalo
do okolí co nejmén
ě
prachu ze d
ř
e-
va:
–odstra
ň
ujte prach ze d
ř
eva usa-
zený v pracovní oblasti (ne vyfu-
kováním!);
–odstra
ň
te net
ě
snosti v odsávacím
za
ř
ízení;
– zajist
ě
te dobré v
ě
trání.
Nebezpe
č
í zp
ů
sobené technic-
kými zm
ě
nami nebo použitím díl
ů
,
které nejsou p
ř
ezkoušeny
a schváleny výrobcem!
P
ř
ístroj smontujte p
ř
esn
ě
podle po-
kyn
ů
vtomto návodu.
Používejte pouze díly schválené vý-
robcem. To platí p
ř
edevším pro:
– pilové kotou
č
e (objednací
č
ísla
viz Dodávané p
ř
íslušenství);
–bezpe
č
nostní za
ř
ízení (objednací
č
ísla viz Seznam náhradních dí-
l
ů
).
Neprovád
ě
jte na dílech žádné úpra-
vy.
Nebezpe
č
í zp
ů
sobená nedo-
statky na p
ř
ístroji!
P
ř
ístroj a p
ř
íslušenství pe
č
liv
ě
ošet-
ř
ujte.
Ř
i
ď
te se p
ř
edpisy o údržb
ě
.
P
ř
ed každým uveden
ím do provozu
zkontrolujte, zda p
ř
ístroj není poško-
zen: P
ř
ed každým dalším použitím
p
ř
ístroje se musí vždy provést kont-
rola správné funkce bezpe
č
nost-
ních za
ř
ízení, ochranných p
ř
ípravk
ů
nebo lehce poškozených díl
ů
. Zkon-
trolujte, zda pohyblivé díly fungují
bezvadn
ě
azda p
ř
i pohybu neváz-
nou. Veškeré díly musí být správn
ě
namontovány a spl
ň
ovat všechny
podmínky pro zajišt
ě
ní bezvadného
provozu p
ř
ístroje.
Poškozená ochranná za
ř
ízení a díly
musí být odborn
ě
opraveny nebo vy-
m
ě
n
ě
ny autorizovanou odbornou
opravnou. Poškozené vypína
č
e ne-
chte vym
ě
nit v servisní opravn
ě
. Ne-
používejte tento p
ř
ístroj, když u n
ě
j
nelze zapínat nebo vypínat spína
č
.
Udržujte rukojeti suché a beze stop
oleje a tuku.
Nebezpe
č
í zp
ů
sobené hlukem!
Používejte ochranu sluchu.
Dbejte na to, aby rozp
ě
rný klín nebyl
ohnutý. Ohnutý rozp
ě
rný klín tla
č
í
obrobek bo
č
n
ě
proti pilovému kotou-
č
i. To zp
ů
sobuje hluk.
Nebezpe
č
í zp
ů
sobená zablokovaný-
mi obrobky nebo jejich
č
ástmi!
Když dojde k zablokování:
1. vypn
ě
te p
ř
ístroj,
2. vytáhn
ě
te sí
ť
ovou zástr
č
ku,
3. vezm
ě
te si ochranné rukavice,
4. odstra
ň
te vhodným nástrojem zablo-
kování.
3.3
Symboly na p
ř
ístroji
Údaje na typovém štítku:
(25)
Výrobce
(26)
Sériové
č
íslo
(27)
Ozna
č
ení p
ř
ístroje
(28)
Data motoru
(viz také „Technické údaje“)
(29)
Zna
č
ka CE – Tento p
ř
ístroj spl-
ň
uje sm
ě
rnice EU dle prohlášení
oshod
ě
(30)
Symbol likvidace – p
ř
ístroj lze
p
ř
edat k likvidaci výrobci
(31)
Rok výroby
(32)
Rozm
ě
ry p
ř
ípustných pilových
kotou
čů
26
27
28
29
30
32
25
31