Metabo SPA 1200 User Manual – Page 162

Posted on 15 Jun, 2019
Manufacturer: Metabo
Category: Chip And Dust Extraction Units
Product: Metabo SPA 1200
Pages: 200
File size: 20 MB

Č
ESKY
162
Bezpe
č
nostní zna
č
ky
Nebezpe
č
í!
Nedodržení následují-
cích varování m
ů
že vést
kt
ě
žkým zran
ě
ním nebo
v
ě
cným škodám.
P
ř
e
č
t
ě
te si návod
kobsluze.
Nesahejte do otá
č
ejícího
se pilového kotou
č
e.
Noste ochranné brýle
a ochranu sluchu.
Nepoužívejte p
ř
ístroj ve
vlhkém nebo mokrém pro-
st
ř
edí.
3.4
Bezpe
č
nostní za
ř
ízení
Rozp
ě
rný klín
Rozp
ě
rný klín
(33)
brání tomu, aby byl
obrobek zachycen vystupujícími zuby
a vyhozen proti obsluze.
Rozp
ě
rný klín musí být za provozu vždy
namontován.
Horní kryt pilového kotou
č
e
Horní kryt pilového kotou
č
e
(34)
chrání
p
ř
ed náhodným dotykem pilového ko-
tou
č
e a p
ř
ed odlétajícími t
ř
ískami.
Horní kryt pilového kotou
č
e musí být za
provozu vždy namontován.
Posouvací nástroj
Posouvací nástroj
(35)
slouží jako pro-
dloužení ruky k bezpe
č
nému vedení ob-
robku okolo pilového kotou
č
e a chrání
p
ř
ed náhodným dotykem pilového ko-
tou
č
e.
Posouvací nástroj se musí použít vždy,
když je vzdálenost mezi pilovým kotou-
č
em a bo
č
ním dorazem menší než
120 mm.
.
Posouvací nástroj se musí vést v úhlu
20° ... 30° k povrchu stolu pily.
Když se posouvací nástroj nepoužívá,
musí se uložit spole
č
n
ě
se strojem.
Když je posouvací nástroj poškozen,
musí se vym
ě
nit.
Postavte se stabiln
ě
audržujte
rovnováhu po celou dobu práce.
Umíst
ě
ní bez podstavce stroje:
1. Vyjm
ě
te ve dvou osobách pilu
zobalu.
2. Postavte pilu na stabilní st
ů
l nebo
ponk.
3. P
ř
išroubujte pilu na st
ů
l nebo ponk.
Umíst
ě
ní s podstavcem stroje:
1. Vyjm
ě
te ve dvou osobách p
ř
ístroj
zobalu.
2. Postavte p
ř
ístroj na zem.
3. Uchopte p
ř
ístroj za rukojeti
a postavte ho hranou nahoru.
4. Vytáhn
ě
te rukojeti
(36)
, oto
č
te je
a zajist
ě
te.
5. Vyklopte ob
ě
spodní nohy stolu.
K tomu stiskn
ě
te
č
ervenou pá
č
ku
(37)
dol
ů
(m
ů
žete to provést nohou
nebo rukou) a nohy stolu sklopte do-
l
ů
.
6. Naklo
ň
te p
ř
ístroj trochu dozadu
aob
ě
nohy stol
ů
stla
č
te dol
ů
.
Č
erve-
né pá
č
ky
(37)
musí zasko
č
it.
7. Vyklopte ob
ě
horní nohy stolu.
Ktomu posu
ň
te
č
ervené pá
č
ky
(38)
doprava a nohy stolu sklopte dol
ů
.
Č
ervené pá
č
ky musí zasko
č
it.
.
8. Uchopte pilu ve st
ř
edu horního rá-
mu. Vzty
č
te pilu a postavte ji. (Za-
p
ř
ete nastavitelnou nohu pily svou
nohou, aby se zabránilo sesmeknutí
pily p
ř
i stav
ě
ní.)
9. Nerovnosti podlahy vyrovnejte na-
stavitelnou nohou
(39)
.
33
34
4.
Umíst
ě
35
36
37
38