Metabo SPA 1200 User Manual – Page 163

Posted on 15 Jun, 2019
Manufacturer: Metabo
Category: Chip And Dust Extraction Units
Product: Metabo SPA 1200
Pages: 200
File size: 20 MB

Č
ESKY
163
5.1
Montáž
Rozp
ě
rný klín
Upozorn
ě
ní:
Rozp
ě
rný klín je p
ř
i dodání již správn
ě
nastavený. Vyrovnání p
ř
i uvedení do
provozu je nutné jen tehdy, když rozp
ě
r-
ný klín b
ě
hem p
ř
epravy zm
ě
ní polohu.
1. Pomocí kliky vyje
ď
te s pilovým ko-
tou
č
em zcela nahoru.
2. Otá
č
ejte šroubem
(40)
proti sm
ě
ru
hodinových ru
č
i
č
ek, zvedn
ě
te
avyjm
ě
te vložku stolu.
3. Povolte zajiš
ť
ovací páku
(41)
(otá-
č
ejte
proti sm
ě
ru hodinových ru-
č
i
č
ek
!).
4. Vytáhn
ě
te rozp
ě
rný klín
(42)
ze
spodní p
ř
epravní polohy až k dorazu
nahoru.
5. Kontrola vyrovnání rozp
ě
rného klínu:
–Vzdálenost mezi vn
ě
jším okrajem
pilového kotou
č
e a rozp
ě
rným klí-
nem musí
č
init
3až5
mm.
–Rozp
ě
rný klín musí být v ose
s pilovým kotou
č
em.
Nebezpe
č
í!
Rozp
ě
rný klín pat
ř
í k bezpe
č
nostním
za
ř
ízením a pro bezpe
č
ný provoz
musí být správn
ě
namontován.
Pouze v p
ř
ípad
ě
, když je nutné nové vy-
rovnání rozp
ě
rného klínu:
1. Povolte zajiš
ť
ovací páku
(41)
(otá-
č
ejte
proti sm
ě
ru hodinových ru-
č
i
č
ek
!).
2. Vertikální vyrovnání rozp
ě
rného klí-
nu
(42)
:
Vzdálenost mezi vn
ě
jším okrajem pi-
lového kotou
č
e a rozp
ě
rným klínem
musí
č
init 3 až 5 mm.
3. Dotáhn
ě
te zajiš
ť
ovací páku
(41)
(otá
č
ejte
ve sm
ě
ru hodinových ru-
č
i
č
ek
!).
Nastavení bo
č
ního vyrovnání:
Rozp
ě
rný klín
(43)
a pilový kotou
č
musí
být p
ř
esn
ě
v jedné ose.
4. Povolte t
ř
i šrouby s vnit
ř
ním šesti-
hranem
(44)
.
5. Vyrovnejte rozp
ě
rný klín
(43)
tak,
aby byl v ose s pilovým kotou
č
em.
.
6. Dotáhn
ě
te t
ř
i šrouby s vnit
ř
ním šesti-
hranem
(44)
.
7. Upevn
ě
te vložku stolu a zajist
ě
te ji
šroubem
(40)
.
Montáž horního krytu kotou
č
e
1. Pomocí kliky vyje
ď
te s pilovým ko-
tou
č
em zcela nahoru.
2. Namontujte horní kryt kotou
č
e
(46)
vp
ř
edním uložení na rozp
ě
rném klí-
nu
(45)
.
3. Horní kryt kotou
č
e pevn
ě
dotáhn
ě
te
areta
č
ní pá
č
kou.
5.2
ť
ová p
ř
ípojka
Nebezpe
č
í! Elektrické nap
ě
Používejte p
ř
ístroj jen v suchém
prost
ř
edí.
Knapájení p
ř
ístroje používejte
pouze proudový zdroj, který spl-
ň
uje následující požadavky (viz
také „Technické údaje“):
– zásuvky jsou instalovány,
uzemn
ě
ny a p
ř
ezkoušeny
vsouladu sp
ř
edpisy;
–nap
ě
tí a frekvence sít
ě
musí
souhlasit s údaji uvedenými
na typovém štítku p
ř
ístroje;
–jišt
ě
ní proudových chráni
č
em
(FI) s proudem 30 mA.
Poznámka:
Chcete-li zjistit, zda Vaše domovní
p
ř
ípojka tyto podmínky spl
ň
uje, ob-
ra
ť
te se na dodavatele elekt
ř
iny
nebo elektroinstalatéra.
Položte sí
ť
ový kabel tak, aby ne-
p
ř
ekážel p
ř
i práci a nemohlo dojít
k jeho poškození.
Chra
ň
te sí
ť
ový kabel p
ř
ed hor-
kem, agresivními tekutinami
a ostrými hranami.
5.
Uvedení do provozu
39
40
41
42
max. 5
43
44
45
46