Metabo SPA 1200 User Manual – Page 164

Posted on 15 Jun, 2019
Manufacturer: Metabo
Category: Chip And Dust Extraction Units
Product: Metabo SPA 1200
Pages: 200
File size: 20 MB

Č
ESKY
164
Jako prodlužovací kabel použí-
vejte pouze gumový kabel
s dostate
č
ným pr
ůř
ezem (viz
„Technické údaje“).
Venku používejte jen prodlužova-
cí kabely, které
jsou schváleny
aozna
č
eny pro venkovní oblast.
ť
ovou zástr
č
ku nevytahujte ze
zásuvky taháním za kabel.
Zabra
ň
te necht
ě
nému rozb
ě
hu:
ujist
ě
te se, že je vypína
č
p
ř
i za-
souvání zásuvky do zástr
č
ky vy-
pnutý.
Nebezpe
č
í úrazu!
Pilu smí sou
č
asn
ě
používat jen jed-
na osoba. Další osoby se smí zdržo-
vat pouze za ú
č
elem p
ř
ísunu
a odebírání obrobk
ů
v dostate
č
vzdálenosti od pily.
P
ř
ed prací zkontrolujte bezvadný
stav t
ě
chto díl
ů
:
–sí
ť
ový kabel a zástr
č
ka;
–vypína
č
;
–rozp
ě
rný klín;
– horní kryt kotou
č
e;
–pom
ů
cky pro vedení obrobku
(posouvací nástroj, posuvná lišta
arukoje
ť
).
Používejte osobní ochranné pro-
st
ř
edky:
– protiprachový respirátor;
–ochranu sluchu;
– ochranné brýle.
P
ř
i
ř
ezání zaujm
ě
te správnou pozici:
–vp
ř
edu na stran
ě
obsluhy;
č
eln
ě
kpile;
– vlevo mimo rovinu pilového ko-
tou
č
e;
–p
ř
i práci ve dvou musí být druhá
osoba dostate
č
n
ě
vzdálena od
pily.
P
ř
i práci používejte dle pot
ř
eby:
– vhodné podp
ě
ry obrobku – když
by obrobky po p
ř
e
ř
íznutí spadly
ze stolu;
–za
ř
ízení k odsávání pilin.
Vyhn
ě
te se typickým chybám p
ř
i po-
užívání:
–Nebrzd
ě
te pilový kotou
č
postran-
ním tlakem. Hrozí nebezpe
č
í
zp
ě
tného rázu.
–P
ř
i
ř
ezání p
ř
itla
č
ujte obrobek tr-
vale na st
ů
l a nenatá
č
ejte ho.
Hrozí nebezpe
č
í zp
ě
tného rázu.
–Nikdy ne
ř
ezejte více obrobk
ů
na-
jednou – ani svazky složené
z více jednotlivých kus
ů
. Hrozí
nebezpe
č
í, že jednotlivé kusy bu-
dou nekontrolovan
ě
zachyceny
pilovým kotou
č
em.
Nebezpe
č
í vtažení!
Nikdy ne
ř
ežte obrobky, na kterých
se nacházejí lana, š
ňů
ry, pásky, ka-
bely nebo dráty, nebo které takové
materiály obsahují.
6.1
Odsávací za
ř
ízení / mno-
hoú
č
elový vysava
č
Nebezpe
č
í!
N
ě
které druhy prachu ze d
ř
eva (na-
p
ř
. z dubu, buku a jasanu) mohou p
ř
i
vdechování zp
ů
sobit rakovinu.
Vuzav
ř
ených prostorách pracujte
pouze s vhodným odsávacím za
ř
íze-
ním. Odsávací za
ř
ízení musí spl
ň
o-
vat následující požadavky:
–odpovídat pr
ů
m
ě
ru odsávacího
hrdla (horní kryt kotou
č
e 38 mm;
sk
ř
í
ň
na t
ř
ísky 35/44 mm);
množství vzduchu
460 m
3
/h;
podtlak u odsávacího hrdla pily
530 Pa;
rychlost vzduchu u odsávacího
hrdla pily
20 m/s.
Odsávací hrdla k odsávání pilin se na-
chází na ochranné sk
ř
íni pilového kotou-
č
e a na horním krytu kotou
č
e.
Ř
i
ď
te se také návodem k obsluze odsá-
vacího za
ř
ízení!
Provoz bez odsávacího za
ř
ízení je mož-
ný jen venku.
6.2
Nastavení výšky
ř
ezu
Nebezpe
č
í!
Č
ásti t
ě
la nebo p
ř
edm
ě
ty, které se
nachází v oblasti p
ř
estavení, mohou
být zachyceny to
č
ícím se pilovým
kotou
č
em! Výšku
ř
ezu nastavujte
pouze p
ř
i stojícím pilovém kotou
č
i!
Výška
ř
ezu pilového kotou
č
e musí být
p
ř
izp
ů
sobena výšce obrobku: horní kryt
pilového kotou
č
e musí svou spodní
p
ř
ední hranou ležet na obrobku.
Otá
č
ením ru
č
ního kola
(47)
nastavte
výšku
ř
ezu.
Poznámka:
Pro vyrovnání p
ř
ípadné v
ů
le p
ř
i na-
stavení výšky
ř
ezu naje
ď
te
spilovým kotou
č
em vždy zespoda
do požadované polohy.
6.3
Nastavení sklonu pilo-
vého kotou
č
e
Nebezpe
č
í!
Č
ásti t
ě
la nebo p
ř
edm
ě
ty, které se
nachází v oblasti p
ř
estavení, mohou
být zachyceny to
č
ícím se pilovým
kotou
č
em! Sklon pilového kotou
č
e
nastavujte pouze p
ř
i stojícím pilo-
vém kotou
č
i!
Sklon pilového kotou
č
e lze nastavit
mezi -1,5° a 46,5°.
1. Povolte areta
č
ní pá
č
ku
(48)
.
2. Nastavte požadovaný sklon pilové-
ho kotou
č
e.
6.
Obsluha
47
48