Metabo SPA 1200 User Manual – Page 165

Posted on 15 Jun, 2019
Manufacturer: Metabo
Category: Chip And Dust Extraction Units
Product: Metabo SPA 1200
Pages: 200
File size: 20 MB

Č
ESKY
165
3. Aretujte nastavený úhel sklonu dota-
žením areta
č
ní pá
č
ky
(48)
.
Ru
č
ní kolo pro nastavení
výšky
ř
ezu
Výšku
ř
ezu lze nastavit otá
č
ením ru
č
ní-
ho kola
(49)
.
Areta
č
ní pá
č
ka pro nastavení úhlu
sklonu
Po povolení areta
č
ní pá
č
ky
(50)
je mož-
né nastavit pilový kotou
č
v rozsahu –
1,5° až 46,5°.
Za ú
č
elem, aby se nastavený úhel sklo-
nu p
ř
i
ř
ezání nem
ě
nil, musí se op
ě
t are-
tovat areta
č
ní pá
č
kou
(50)
.
P
ř
epnutí dorazu sklonu
Nastavení sklonu má u 0° a u 45° doraz.
Pro speciální pokosové
ř
ezy (zadní
ř
ez)
je možné úhel sklonu v obou sm
ě
rech
zvýšit o 1,5°.
Vytáhn
ě
te zarážku sklonu
(51)
a nastavte ji nad pravý excentrický
kotou
č
= úhel sklonu pilového kotou-
č
e lze nastavit mezi –1,5° a 45°.
Vytáhn
ě
te zarážku sklonu
(51)
a nastavte ji nad levý excentrický ko-
tou
č
= úhel sklonu pilového kotou
č
e
lze nastavit mezi 0° a 46,5°.
Vypína
č
Vypnutí = stiskn
ě
te spodní spína
č
(52)
.
Zapnutí = stiskn
ě
te horní spína
č
(53)
na 1 až 2 sekundy.
6.4
Nastavení bo
č
ního
dorazu
Pro bo
č
ní doraz se používá dlouhý do-
razový profil
(54)
. Montáž se provádí na
vodicím profilu na p
ř
ední stran
ě
pily.
–Umíst
ě
te bo
č
ní doraz napravo od pi-
lového kotou
č
e.
Zna
č
ení v lup
ě
ukazuje nastavenou
vzdálenost bo
č
ního dorazu
k pilovému kotou
č
i na stupnici.
– Povolte areta
č
ní pá
č
ku
(55)
bo
č
ního
dorazu a posouvejte bo
č
ní doraz, až
zna
č
ka v lup
ě
ukazuje požadova-
nou vzdálenost k pilovému kotou
č
i.
Areta
č
ní pá
č
ku (55)
kzajišt
ě
stla
č
te dol
ů
.
– Dorazový profil
(54)
musí být p
ř
i
ř
e-
zání s bo
č
ním dorazem rovnob
ě
žn
ě
s pilovým kotou
č
em a musí být are-
tovaný areta
č
ní pá
č
kou
(55)
. K tomu
stla
č
te areta
č
ní pá
č
ku dol
ů
.
–Rýhované matice
(56)
kupevn
ě
dorazového profilu. Po povolení
obou rýhovaných matic
(56)
je mož-
né dorazový profil sejmout
ap
ř
estavit:
Nízká p
ř
íložná hrana:
–k
ř
ezání plochých obrobk
ů
;
– když je pilový kotou
č
sklon
ě
n.
Vysoká p
ř
íložná hrana:
–k
ř
ezání vysokých obrobk
ů
(max.
87 mm).
6.5
Se
ř
ízení ukazatel
ů
na
bo
č
ním dorazu
1. Vyrovnejte bo
č
ní doraz k pilovému
kotou
č
i.
2. Povolte šroub na ukazateli bo
č
ního
dorazu.
3. Uve
ď
te ukazatel na bo
č
ním dorazu
a „O“ na pásu se stupnicí do soula-
du.
4. Šroub na ukazateli bo
č
ního dorazu
op
ě
t dotáhn
ě
te
Upozorn
ě
ní:
Za ú
č
elem, aby se vylou
č
ilo sev
ř
ení ob-
robku p
ř
i
ř
ezání s bo
č
ním dorazem:
posu
ň
te bo
č
ní doraz zcela doprava
anásledn
ě
ho nastavte na požadova-
nou ší
ř
ku
ř
ezu.
Upozorn
ě
ní:
Se
ř
ízení paralelního dorazu (v p
ř
ípad
ě
pot
ř
eby): aby se obrobek mezi paralel-
ním dorazem a pilovým kotou
č
em ne-
vzp
ř
i
č
oval, musí být paralelní doraz vy-
rovnán rovnob
ě
žn
ě
s pilovým
kotou
č
em, p
ř
íp. se smí otvírat max.
0,3 mm sm
ě
rem dozadu. Pro se
ř
ízení
povolte 2 šrouby na svrchní stran
ě
para-
lelního dorazu, potom je zase utáhn
ě
te.
Upozorn
ě
ní:
Se
ř
ízení p
ř
ítla
č
né síly paralelního dora-
zu (v p
ř
ípad
ě
pot
ř
eby): pokud by byl
zadní upínací kus d
ř
íve nebo pozd
ě
ji
upnut jako p
ř
ední upínací kus, m
ů
žete
to nastavit otá
č
ením matice (na zadní
č
elní stran
ě
). Matici uvoln
ě
te k pozd
ě
jší-
mu upnutí zadního upínacího kusu. Ma-
tici utáhn
ě
te k p
ř
edchozímu upnutí zad-
ního upínacího kusu.
6.6
Nastavení p
ř
í
č
ného
dorazu
P
ř
í
č
ný doraz
(58)
se nasune zep
ř
edu
do drážky ve stolu pily.
49
50
51
53
52
54
55
56