Metabo SPA 1200 User Manual – Page 166

Posted on 15 Jun, 2019
Manufacturer: Metabo
Category: Chip And Dust Extraction Units
Product: Metabo SPA 1200
Pages: 200
File size: 20 MB

Č
ESKY
166
Pro úhlové
ř
ezy je možné p
ř
í
č
ný doraz
na obou stranách p
ř
estavit o 60°.
Pro úhlové
ř
ezy 45° a 90° jsou
k dispozici odpovídající dorazy.
K nastavení úhlu: Povolte upínací prvek
(57)
otá
č
ením proti sm
ě
ru hodinových
ru
č
i
č
ek.
Nebezpe
č
í poran
ě
ní!
Upínací prvek musí být p
ř
i
ř
ezání
sp
ř
í
č
ným dorazem dotažený.
P
ř
edsazený profil je možné po povolení
rýhované matice
(59)
posunout nebo
sejmout.
6.7
Nastavení rozší
ř
ení stolu
Rozší
ř
ení stolu rozši
ř
uje op
ě
rnou plo-
chu, takže je možné bezpe
č
n
ě
držet
v
ě
tší obrobky.
Knastavení rozší
ř
ení stolu se musí
povolit areta
č
ní pá
č
ka
(60)
.
Nebezpe
č
í poran
ě
ní!
Upínací prvek musí být p
ř
i
ř
ezání
vždy dotažený.
Ode
č
tení hodnoty na pásu se stup-
nicí p
ř
i práci s bo
č
ním dorazem
Skute
č
nost, na které stupnici se ode
č
ítá
ší
ř
ka
ř
ezu, závisí na tom, jak je dorazový
profil namontovaný na bo
č
ním dorazu:
–Vysoká p
ř
íložná hrana =
stupnice s
č
erným písmem na bílém
podkladu
– Nízká p
ř
íložná hrana =
stupnice s bílým písmem na
č
erném
podkladu.
P
ř
i menších ší
ř
kách
ř
ezu se rozší
ř
ení
stolu nevytahuje. Ší
ř
ka
ř
ezu se ode
č
ítá
na pravé stupnici s použitím ukazatele
bo
č
ního dorazu:
–Vysoká p
ř
íložná hrana: jsou možné
ší
ř
ky
ř
ezu od 0 do 35 cm
– Nízká p
ř
íložná hrana: jsou možné
ší
ř
ky
ř
ezu od 0 do 29,5 cm
Mají-li se
ř
ezat v
ě
tší obrobky, musí se
vytáhnout rozší
ř
ení stolu.
1. Posu
ň
te bo
č
ní doraz na koncovou
polohu stupnice.
2. Vytáhn
ě
te rozší
ř
ení stolu a nastavte
bo
č
ní doraz na požadovanou vzdá-
lenost. Ší
ř
ka
ř
ezu se ode
č
ítá na levé
stupnici s použitím ukazatele pásu
se stupnicí.
6.8
Nastavení prodloužení
stolu
Prodloužení stolu rozši
ř
uje op
ě
rnou plo-
chu, takže je možné bezpe
č
n
ě
držet
delší obrobky.
1. K vytažení prodloužení stolu musí
být povolené oba rýhované šrouby
(61)
.
2. Vytáhn
ě
te prodloužení stolu
a nastavte ho na požadovanou
vzdálenost.
3. Op
ě
t dotáhn
ě
te oba rýhované šrou-
by.
6.9
Ř
ezání
Nebezpe
č
í!
Posouvací nástroj se musí použít
vždy, když je vzdálenost mezi pilo-
vým kotou
č
em a bo
č
ním dorazem
menší než 120 mm.
Rovný
ř
ez
1. Nastavte a aretujte úhel sklonu.
2. Nastavte výšku
ř
ezu. Horní kryt pilo-
vého kotou
č
e musí u p
ř
ední strany
zcela p
ř
iléhat k obrobku.
3. Nastavte bo
č
ní doraz.
4. Zapn
ě
te pilu.
5. Posouvejte obrobek plynule dozadu
a jedním tahem ho p
ř
e
ř
ízn
ě
te.
6. Vypn
ě
te p
ř
ístroj, nebudete-li bezpro-
st
ř
edn
ě
pokra
č
ovat v práci.
Úhlový
ř
ez
1. P
ř
í
č
ný doraz se nasune zep
ř
edu do
drážky ve stolu pily.
2. Po povolení upínacího prvku
(62)
nastavte požadova
ný úhel na p
ř
í
č
-
ném dorazu a upínací prvek op
ě
t do-
táhn
ě
te.
3. Nastavení bo
č
ní vzdálenosti mezi
p
ř
edsazeným profilem a pilovým ko-
tou
č
em:
Povolte rýhovanou matici
aposu
ň
te p
ř
edsazený profil.
Dotáhn
ě
te rýhovanou matici.
4. Obrobek p
ř
itla
č
ujte proti p
ř
í
č
nému
dorazu.
57
58
59
60
61
62