Metabo SPA 1200 User Manual – Page 167

Posted on 15 Jun, 2019
Manufacturer: Metabo
Category: Chip And Dust Extraction Units
Product: Metabo SPA 1200
Pages: 200
File size: 20 MB

Č
ESKY
167
5. Posouváním p
ř
í
č
ného dorazu p
ř
e
ř
íz-
n
ě
te obrobek.
6. Vypn
ě
te p
ř
ístroj, nebudete-li bezpro-
st
ř
edn
ě
pokra
č
ovat v práci.
Nebezpe
č
í!
P
ř
ed každou p
ř
epravou:
Vypn
ě
te p
ř
ístroj.
Vy
č
kejte na zastavení pilového
kotou
č
e.
Vytáhn
ě
te sí
ť
ovou zástr
č
ku.
Pomocí kliky zaje
ď
te s pilovým ko-
tou
č
em zcela dol
ů
.
Nastavte úhel sklonu pilového ko-
tou
č
e na 0° a aretujte ho areta
č
č
kou.
Odmontujte namontované díly (horní
kryt kotou
č
e, odsávání pilin). Uložte
horní kryt kotou
č
e na st
ů
l pily.
Navi
ň
te sí
ť
ový kabel na držák kabe-
lu.
Pouze p
ř
ístroj s podstavcem:
Zvedn
ě
te p
ř
ístroj za rámový podsta-
vec a oto
č
te ho dozadu. Postavte
p
ř
ístroj hranou nahoru a zaklopte
horní nohy.
Č
ervené pá
č
ky musí
op
ě
t zasko
č
it.
Oto
č
te p
ř
ístroj dozadu a sklopte
spodní nohy.
Č
ervené pá
č
ky musí
op
ě
t zasko
č
it.
Zasu
ň
te rukojeti a p
ř
ístroj odstavte.
Nebezpe
č
í p
ř
isk
ř
ípnutí
Aretujte vytažené rozší
ř
ení stolu
areta
č
ní pá
č
kou.
Knošení p
ř
ístroje používejte postranní
rukojeti
(63)
na stole.
Pozor!
Nenoste p
ř
ístroj za ochranná za
ř
íze-
ní, rozší
ř
ení stolu, ani za ovládací
prvky!
Mobilní p
ř
eprava:
Vytáhn
ě
te rukoje
ť
, oto
č
te ji
a zajist
ě
te.
Táhn
ě
te nebo tla
č
te pilu za rukoje
ť
.
P
ř
i zasílání použijte pokud možno origi-
nální obal.
Nebezpe
č
í!
P
ř
ed každým
č
išt
ě
ním a údržbou:
1. Vypn
ě
te p
ř
ístroj.
2. Vy
č
kejte do zastavení pily.
3. Vytáhn
ě
te sí
ť
ovou zástr
č
ku.
– Po provedení údržby a oprav uve
ď
te
všechna bezpe
č
nostní za
ř
ízení op
ě
t
do provozu a p
ř
ezkoušejte je.
– Poškozené díly, p
ř
edevším bezpe
č
-
nostní za
ř
ízení, nahrazujte pouze
originálními díly, protože díly, které
nejsou p
ř
ezkoušeny a schváleny vý-
robcem, mohou vést
knep
ř
edvídatelným škodám.
– Údržbu a opravy, které náro
č
ností
p
ř
ekra
č
ují úkony popsané v této ka-
pitole, smí provád
ě
t jen odborníci.
Nebezpe
č
í!
P
ř
i poškozené vložce stolu hrozí ne-
bezpe
č
í, že se malé p
ř
edm
ě
ty vzp
ř
í-
č
í mezi vložkou stolu a pilovým ko-
tou
č
em a zablokují pilový kotou
č
.
Poškozenou vložku stolu ihned vy-
m
ěň
te!
8.1
Vým
ě
na pilového kotou
č
e
Nebezpe
č
í!
Krátce po
ř
ezání m
ů
že být pilový ko-
tou
č
velmi horký – nebezpe
č
í popá-
lení! Nechte horký pilový kotou
č
vy-
chladnout. Ne
č
ist
ě
te pilový kotou
č
ho
ř
lavými tekutinami.
Ip
ř
i stojícím pilovém kotou
č
i hrozí
nebezpe
č
í po
ř
ezání. P
ř
i vým
ě
n
ě
pi-
lového kotou
č
e používejte rukavice.
P
ř
i sestavování dbejte na sm
ě
r otá-
č
ení pilového kotou
č
e!
1. Pomocí kliky vyje
ď
te s pilovým ko-
tou
č
em zcela nahoru.
2. Sejm
ě
te horní kryt pilového kotou
č
e.
3. Povolte vložku stolu
(64)
avyjm
ě
te
ji.
4. Otá
č
ejte upínací maticí
(68)
pomocí
otev
ř
eného klí
č
e
a
sou
č
asn
ě
táhn
ě
-
te pá
č
ku aretace pilového kotou
č
e
(65)
nahoru
,
až se zajistí.
5. P
ř
idržujte pá
č
ku a odšroubujte upí-
nací matici ve sm
ě
ru hodinových ru-
č
i
č
ek.
6. Sejm
ě
te upínací matici
(68)
, vn
ě
jší
p
ř
írubu pilového kotou
č
e
(67)
a pilový kotou
č
zh
ř
ídele pilového
kotou
č
e.
7.
P
ř
eprava
63
8.
Údržba a ošet
ř
ování
64
65
66
67
68