Metabo SPA 1200 User Manual – Page 168

Posted on 15 Jun, 2019
Manufacturer: Metabo
Category: Chip And Dust Extraction Units
Product: Metabo SPA 1200
Pages: 200
File size: 20 MB

Č
ESKY
168
7. O
č
ist
ě
te upínací plochy p
ř
írub pilo-
vého kotou
č
e
(66)
a
(67)
aupínací
plochy pilového kotou
č
e.
Nebezpe
č
í!
Nepoužívejte
č
isticí prost
ř
edky (na-
p
ř
. k odstran
ě
ní zbytk
ů
prysky
ř
ic),
které by mohly napadat díly
z lehkých kov
ů
; pevnost pily by jinak
mohla být narušena.
8. Vnit
ř
ní p
ř
írubu pilového kotou
č
e
(66)
nasu
ň
te na h
ř
ídel motoru.
9. Nasa
ď
te nový pilový kotou
č
(dbejte
na sm
ě
r otá
č
ení!).
Nebezpe
č
í!
Používejte jen pilové listy, které od-
povídají údaj
ů
m v Technických úda-
jích a norm
ě
EN 847-1 – u nevhod-
ných, poškozených nebo
deformovaných pilových list
ů
m
ů
že
odst
ř
edivá síla explozivn
ě
vyst
ř
elit
jednotlivé díly.
Nesmí se používat:
–pilové kotou
č
e, jejichž p
ř
ípustné
maximální otá
č
ky leží pod jmeno-
vitými otá
č
kami h
ř
ídele pilového
kotou
č
e (viz „Technické údaje“);
–pilové kotou
č
e z vysokolegované
rychlo
ř
ezné oceli (HS nebo HSS);
–pilové kotou
č
e, jejichž ší
ř
ka
ř
ezu
je menší nebo jejichž tlouš
ť
ka
kmenového kotou
č
e je v
ě
tší než
tlouš
ť
ka rozp
ě
rného klínu;
–pilové kotou
č
e s viditelným po-
škozením;
– rozbrušovací kotou
č
e.
Nebezpe
č
í!
–Montujte pilový kotou
č
pouze
s originálními díly.
– Nepoužívejte voln
ě
se otá
č
ející
reduk
č
ní kroužky; pilový kotou
č
by se jinak mohl uvolnit.
–Pilové kotou
č
e musí být namon-
továny tak, aby se otá
č
ely bez
nevyváženosti a házení
a nemohly se za provozu uvolnit.
10. Nasu
ň
te vn
ě
jší p
ř
írubu pilového ko-
tou
č
e
(67)
.
11. Našroubujte upínací matici
(68)
(le-
vý závit!). Otá
č
ejte upínací maticí
(68)
pomocí otev
ř
eného klí
č
e
a
sou
č
asn
ě
táhn
ě
te pá
č
ku aretace
pilového kotou
č
e
(65)
nahoru
,
se zajistí.
12. P
ř
idržujte pá
č
ku a dotáhn
ě
te
rukou
upínací matici proti sm
ě
ru hodino-
vých ru
č
i
č
ek.
Nebezpe
č
í!
–Ná
ř
adí k dotažení pilového ko-
tou
č
e neprodlužujte.
– Upínací šroub se nesmí dotaho-
vat údery na ná
ř
adí.
13. Nastavte rozp
ě
rný klín podle veli-
kosti pilového kotou
č
e
(69)
.
(Nastavení rozp
ě
rného klínu viz 5.1)
14. Upevn
ě
te vložku stolu.
15. Upevn
ě
te horní kryt kotou
č
e.
8.2
Nastavte vymezení
dorazu
1.
Nastavte pá
č
ku vymezení dorazu
(71)
pro rozsah úhlu na 0° / 45°
.
2. Aretujte nastavený úhel sklonu dota-
žením areta
č
ní pá
č
ky
(70)
.
3. Kontrola úhlu sklonu:
– 0° = v pravém úhlu ke stolu pily
– 45° se samostatnou úhlovou mí-
rou
Není-li t
ě
chto hodnot p
ř
esn
ě
dosa-
ženo:
4. povolte šroub s k
ř
ížovou drážkou
(72)
na p
ř
íslušném excentrickém
kotou
č
i a nastavte excentrický ko-
tou
č
tak, aby úhel sklonu ke stolu
pily
č
inil v koncových polohách p
ř
es-
n
ě
(= pravý úhel), p
ř
ípadn
ě
45°.
5. Šroub s k
ř
ížovou drážkou na excent-
rickém kotou
č
i op
ě
t dotáhn
ě
te.
6. Po nastavení vymezení dorazu se-
ř
i
ď
te v p
ř
ípad
ě
pot
ř
eby úhlovou
stupnici na p
ř
ední stran
ě
.
Upozorn
ě
ní:
Pro nastavení omezen
í sklonu od -1,5°
do 46,5° se musí vytáhnout páka
komezení dorazu.
8.3
Uchovávání stroje
Nebezpe
č
í!
Uchovávejte p
ř
ístroj mimo dosah
d
ě
tí. Uchovávejte p
ř
ístroj tak, aby jej
žádná nepovolaná osoba nemohla
uvést do provozu a aby se nikdo ne-
mohl poranit o stojící p
ř
ístroj.
Pozor!
Neuchovávejte p
ř
ístroj nechrán
ě
venku nebo ve vlhkém prost
ř
edí.
8.4
Údržba
Č
išt
ě
ní pily
Piliny a prach odstra
ň
te vysava
č
em
nebo kartá
č
em:
– vodicí prvky pro nastavení pilové-
ho kotou
č
e;
–v
ě
trací št
ě
rbiny motoru;
– ochranná sk
ř
í
ň
pilového kotou
č
e;
– výškové nastavení;
– kyvné vedení.
P
ř
ed každým zapnutím
vizuální kontrola, zda
– vzdálenost pilový kotou
č
– rozp
ě
rný
klín
č
iní 3 až 5 mm;
–rozp
ě
rný klín je v ose s pilovým ko-
tou
č
em.
Vizuální kontrola, zda jsou sí
ť
ový kabel
azástr
č
ka nepoškozené; v p
ř
ípad
ě
po-
škozených díl
ů
je nechte vym
ě
nit elek-
triká
ř
em.
69
70
71
72