Metabo SPA 1200 User Manual – Page 170

Posted on 15 Jun, 2019
Manufacturer: Metabo
Category: Chip And Dust Extraction Units
Product: Metabo SPA 1200
Pages: 200
File size: 20 MB

Č
ESKY
170
Není dosaženo uvedených maximálních
otá
č
ek – motor je napájen nízkým sí
ť
o-
vým nap
ě
tím:
použijte kratší p
ř
ívodní vedení nebo
p
ř
ívodní vedení o v
ě
tším pr
ůř
ezu
(
1,5 mm
2
).
Nechte napájení zkontrolovat kvalifi-
kovaným elektriká
ř
em.
Výkon pily klesá
Pilový kotou
č
je tupý (pilový kotou
č
m
ů
že mít po stranách také spálená mís-
ta):
vym
ěň
te pilový kotou
č
(viz kapitola
"Údržba").
Vývod pilin ucpaný
Není p
ř
ipojeno odsávací za
ř
ízení nebo
sací výkon je p
ř
íliš nízký:
p
ř
ipojte odsávací za
ř
ízení nebo
zvyšte sací výkon (rychlost vzduchu
20 m/sec u trubky pro vývod pilin.
14. Technické údaje
Nap
ě
V
220 – 240 (1
50/60 Hz)
Výkon
P
ř
íkon P
1
P
ř
íkon P
2
kW
kW
2,00 kW S6 20%
1,27 kW S6 20%
Odb
ě
r proudu
A
9
Jišt
ě
ní min.
A
16 (pomalé)
Druh ochrany
IP 20
Jmenovité volnob
ě
žné otá
č
ky (p
ř
i 230 V)
min
-1
4200
Ř
ezná rychlost (p
ř
i 230 V)
m/s
57
Tlouš
ť
ka rozp
ě
rného klínu
mm
2,3
Pilový kotou
č
Pr
ů
m
ě
r pilového kotou
č
e (vn
ě
jší)
Otvor pilového kotou
č
e (vnit
ř
ní)
Ší
ř
ka
ř
ezu
Max. tlouš
ť
ka základního t
ě
lesa pilového kotou
č
e
mm
mm
mm
mm
250 - 254
30
2,4
1,6
Výška
ř
ezu
p
ř
i svislém pilovém kotou
č
i
p
ř
i sklonu pilového kotou
č
e 45°
mm
mm
0...87
0...50
Max. ší
ř
ka
ř
ezu s bo
č
ním dorazem
mm
630
Max. ší
ř
ka p
ř
í
č
ného
ř
ezu s úhlovým dorazem
mm
200
Rozm
ě
ry
bez podstavce stroje (D x Š x V)
s podstavcem stroje (D x Š x V)
Délka stolu pily
Ší
ř
ka stolu pily
mm
mm
mm
mm
740 x 750 x 355
790 x 947 x 850
670/970
7150/995
Hmotnost stroje s podstavcem stroje
kg
33,4
Hodnoty emisí hluku podle EN 61029 *
Hladina akustického tlaku L
pA
Hladina akustického výkonu L
WA
Nejistota m
ěř
ení (K
pA
, K
WA)
dB (A)
dB (A)
dB (A)
99
112
3
* emisní hodnoty
Tyto hodnoty umož
ň
ují odhadnout emise elektroná
ř
adí a porovnat r
ů
zná elektroná
ř
adí. V závislosti na podm
ínkách použití, stavu
elektroná
ř
adí nebo použitých nástrojích m
ů
že být skute
č
né zatížení vyšší nebo nižší. P
ř
i odhadování zohledn
ě
te p
ř
estávky v práci
a fáze nižšího zatížení. Na základ
ě
náležit
ě
p
ř
izp
ů
sobených odhadnutých hodnot stanovte ochranná opat
ř
ení pro uživatele, nap
ř
.
organiza
č
ní opat
ř
ení.