Metabo SPA 1200 User Manual – Page 185

Posted on 15 Jun, 2019
Manufacturer: Metabo
Category: Chip And Dust Extraction Units
Product: Metabo SPA 1200
Pages: 200
File size: 20 MB

185
POLSKI
POL
1.
Elementy pilarki
2.
Uwa
ż
nie przeczyta
ć
!
3.
Bezpiecze
ń
stwo
4.
Ustawienie
5.
Uruchomienie
6.
Obs
ł
uga
7.
Transport
8.
Konserwacja
9.
Przydatne wskazówki
10.
Dost
ę
pne akcesoria
11.
Naprawy
12.
Usuwanie odpadów
13.
Problemy i usterki
14.
Dane techniczne
1.
Elementy pilarki
3
1
4
5
6
7
12
13
15
18
17
Ty
ł
urz
ą
dzenia:
22
23
2
24
Strona prawa:
20
8
16
21
19
11
9
14
10
1
Ogranicznik poprzeczny:
2
Przed
ł
u
ż
enie sto
ł
u
3
Os
ł
ona pi
ł
y tarczowej
4
Adapter odsysaj
ą
cy
5
W
ąż
ss
ą
cy
6
Ogranicznik równoleg
ł
y
7
Dr
ąż
ek popychowy
8
Poszerzenie sto
ł
u
9
D
ź
wignia zaciskowa poszerzenia
sto
ł
u
10
Miejsce do odk
ł
adania popycha-
cza
11
Noga / uchwyt
12
Przycisk W
ł
./Wy
ł
.
13
Pokr
ę
t
ł
o do regulacji k
ą
ta nachy-
lenia
14
Korbka do regulacji wysoko
ś
ci
ci
ę
cia
15
Ogranicznik nachylenia
16
D
ź
wignia zaciskowa do blokowa-
nia k
ą
ta nachylenia
17
Uchwyt do pi
ł
y tarczowej
18
Uchwyt narz
ę
dzia
19
Klucz p
ł
aski
20
Miejsce do odk
ł
adania os
ł
ony pi
ł
y
tarczowej
21
Miejsce do odk
ł
adania ogranicz-
nika równoleg
ł
ego
22
Miejsce do odk
ł
adania ogranicz-
nika poprzecznego
23
Uchwyt kabla
24
Wyrzut wiórów
Spis tre
ś
ci
17028992_10_TS254_pl.fm
Oryginalna instrukcja obs
ł
ugi
POLSKI