Metabo SPA 1200 User Manual – Page 186

Posted on 15 Jun, 2019
Manufacturer: Metabo
Category: Chip And Dust Extraction Units
Product: Metabo SPA 1200
Pages: 200
File size: 20 MB

POLSKI
186
POL
OSTRZE
Ż
ENIE!
W celu zmini-
malizowania ryzyka obra
ż
e
ń
za-
pozna
ć
si
ę
z tre
ś
ci
ą
instrukcji ob-
s
ł
ugi.
OSTRZE
Ż
ENIE - przeczyta
ć
wszyst-
kie uwagi dotycz
ą
ce bezpiecze
ń
stwa
i instrukcje.
Nieprzestrzeganie uwag
dotycz
ą
cych bezpiecze
ń
stwa i instruk-
cji mo
ż
e by
ć
przyczyn
ą
pora
ż
enia pr
ą
-
dem elektrycznym, po
ż
aru i/lub powa
ż
-
nych obra
ż
e
ń
cia
ł
a.
Wszystkie uwagi dotycz
ą
ce bezpie-
cze
ń
stwa i instrukcje starannie prze-
chowywa
ć
, by móc z nich skorzy-
sta
ć
w przysz
ł
o
ś
ci.
Przekazuj
ą
c
elektronarz
ę
dzie innym osobom nale
ż
y
przekaza
ć
równie
ż
do
łą
czon
ą
doku-
mentacj
ę
.
– Niniejsza instrukcja skierowana jest
do osób posiadaj
ą
cych podstawow
ą
wiedz
ę
techniczn
ą
w pos
ł
ugiwaniu
si
ę
urz
ą
dzeniami podobnymi do opi-
sanego tu. Je
ś
li nie maj
ą
Pa
ń
stwo
ż
adnego do
ś
wiadczenia z tego ro-
dzaju urz
ą
dzeniami, powinni Pa
ń
-
stwo najpierw poprosi
ć
o pomoc
osob
ę
posiadaj
ą
c
ą
do
ś
wiadczenie
w tym zakresie.
– Za wszelkie szkody powsta
ł
e z po-
wodu nieprzestrzegania poni
ż
szej
instrukcji obs
ł
ugi producent nie po-
nosi odpowiedzialno
ś
ci.
Informacje zawarte w niniejszej instruk-
cji obs
ł
ugi s
ą
oznaczone w nast
ę
puj
ą
cy
sposób:
Niebezpiecze
ń
stwo!
Ostrze
ż
enie przed szko-
dami osobowymi i
ś
ro-
dowiskowymi.
Niebiezpiecze
ń
stwo po-
ra
ż
enia pr
ą
dem!
Ostrze
ż
enie przed szko-
dami na zdrowiu i
ż
yciu
w wyniku konktaktu z
elektryczno
ś
ci
ą
.
Niebezpiecze
ń
stwo
wci
ą
gni
ę
cia!
Ostrze
ż
enie przed
uszkodzeniem cia
ł
a w
wyniku wci
ą
gni
ę
cia cz
ę
-
ś
ci cia
ł
a b
ą
d
ź
ubrania.
Uwaga!
Ostrze
ż
enie przed szko-
dami rzeczowymi.
Wskazówka:
Informacje uzupe
ł
niaj
ą
ce.
3.1
U
ż
ytkowanie zgodne z
przeznaczeniem
Urz
ą
dzenie jest przeznaczone do
wzd
ł
u
ż
nego i poprzecznego ci
ę
cia lite-
go drewna, drewna laminowanego, p
ł
yt
wiórowych, p
ł
yt stolarskich i podobnych
materia
ł
ów.
Metale wolno ci
ąć
jedynie pod nast
ę
pu-
j
ą
cymi warunkami:
–Tylko przy u
ż
yciu odpowiedniej pi
ł
y
tarczowej
(patrz „Dost
ę
pne akcesoria”)
–Tylko metale nie
ż
elazne
(bez stopów twardych czy metali
utwardzanych)
Elementy okr
ą
g
ł
e wolno przecina
ć
tylko
korzystaj
ą
c z odpowiedniego przyrz
ą
du
mocuj
ą
cego, poniewa
ż
wiruj
ą
ca pi
ł
a
mo
ż
e powodowa
ć
ich obracanie.
Aby zapewni
ć
bezpieczne prowadzenie
podczas ci
ę
cia p
ł
askich elementów po-
stawionych na sztorc, nale
ż
y u
ż
ywa
ć
odpowiedniego ogranicznika.
Bez odpowiedniego zabezpieczenia nie
u
ż
ywa
ć
urz
ą
dzenia do wr
ę
gowania ani
żł
obienia rowków.
Nie u
ż
ywa
ć
pilarek tarczowych do wy-
konywania naci
ęć
(
żł
obie
ń
ko
ń
cz
ą
cych
si
ę
w obrabianym detalu).
Ka
ż
de inne zastosowanie jest niezgod-
ne z przeznaczeniem i zabronione. Pro-
ducent nie ponosi odpowiedzialno
ś
ci za
szkody spowodowane niezgodnym z
przeznaczeniem stosowaniem urz
ą
dze-
nia.
Wprowadzanie zmian w urz
ą
dzeniu
oraz u
ż
ywanie cz
ęś
ci nie sprawdzonych
i nie dopuszczonych przez producenta
mo
ż
e doprowadzi
ć
do powstania nie-
przewidzianych szkód w trakcie u
ż
ytko-
wania.
3.2
Ogólne wskazówki bez-
piecze
ń
stwa
UWAGA!
W celu zapewnienia ochrony
przed pora
ż
eniem pr
ą
dem elektrycz-
nym, obra
ż
eniami i po
ż
arem podczas
u
ż
ywania elektronarz
ę
dzi przestrzega
ć
nast
ę
puj
ą
cych podstawowych zasad
bezpiecze
ń
stwa.
Przed zastosowaniem urz
ą
dzenia
nale
ż
y zapozna
ć
si
ę
ze wskazówka-
mi bezpiecze
ń
stwa pracy, aby wy-
kluczy
ć
zagro
ż
enie dla osób lub
szkody rzeczowe.
Nale
ż
y przestrzega
ć
specjalnych
wskazówek bezpiecze
ń
stwa pracy
w ka
ż
dym rozdziale.
Nale
ż
y równie
ż
przestrzega
ć
ewen-
tualnych regulacji prawnych lub
przepisów BHP dotycz
ą
cych u
ż
ywa-
nia pilarek tarczowych.
Zagro
ż
enia ogólne!
W miejscu pracy nale
ż
y zawsze
utrzymywa
ć
porz
ą
dek – nieporz
ą
dek
w miejscu pracy mo
ż
e prowadzi
ć
do
wypadków.
Prosz
ę
by
ć
uwa
ż
nym. Prosz
ę
zwra-
ca
ć
uwag
ę
na to, co si
ę
robi. Prosz
ę
podej
ść
do pracy z rozs
ą
dkiem. Pro-
sz
ę
nie u
ż
ywa
ć
urz
ą
dzenia, je
ż
eli
nie s
ą
Pa
ń
stwo skoncentrowani.
Nale
ż
y uwzgl
ę
dni
ć
oddzia
ł
ywanie
ś
rodowiska. Nale
ż
y zadba
ć
o dobre
o
ś
wietlenie.
Prosz
ę
wystrzega
ć
si
ę
nienatural-
nych pozycji. Prosz
ę
pami
ę
ta
ć
o za-
chowaniu stabilnej pozycji i ca
ł
y
czas utrzymywa
ć
równowag
ę
.
Podczas obróbki d
ł
ugich przedmio-
tów nale
ż
y u
ż
ywa
ć
odpowiednich
podpór.
Nie u
ż
ywa
ć
elektronarz
ę
dzi w
miejscach, gdzie wyst
ę
puje
zagro
ż
enie po
ż
arem lub wybuchem.
Urz
ą
dzenie mog
ą
uruchamia
ć
i u
ż
y-
wa
ć
wy
łą
cznie osoby znaj
ą
ce zasa-
dy u
ż
ytkowania pilarek tarczowych i
ś
wiadome zagro
ż
e
ń
podczas ich
eksploatacji.
Osoby poni
ż
ej 18 lat mog
ą
korzy-
sta
ć
z tego urz
ą
dzenia wy
łą
cznie w
ramach kszta
ł
cenia zawodowego i
pod nadzorem nauczyciela.
Prosz
ę
trzyma
ć
z dala osoby nie
uczestnicz
ą
ce w procesie pracy,
szczególnie dzieci. Nie wolno do-
puszcza
ć
, aby osoby postronne do-
tyka
ł
y urz
ą
dzenia lub kabla zasilaj
ą
-
cego podczas pracy.
Nie nale
ż
y przeci
ąż
a
ć
urz
ą
dzenia –
prosz
ę
korzysta
ć
z urz
ą
dzenia wy-
łą
cznie przy u
ż
yciu mocy podanej w
Danych technicznych.
Niebezpiecze
ń
stwo spowodo-
wane pr
ą
dem!
Prosz
ę
nie wystawia
ć
urz
ą
dzenia na
deszcz.
Prosz
ę
nie u
ż
ywa
ć
tego urz
ą
dzenia
w mokrym lub wilgotnym otoczeniu.
Podczas korzystania z tego urz
ą
-
dzenia nale
ż
y unika
ć
kontaktu z
2.
Uwa
ż
nie przeczyta
ć
!
3.
Bezpiecze
ń
stwo