Metabo SPA 1200 User Manual – Page 187

Posted on 15 Jun, 2019
Manufacturer: Metabo
Category: Chip And Dust Extraction Units
Product: Metabo SPA 1200
Pages: 200
File size: 20 MB

POLSKI
187
POL
uziemionymi cz
ęś
ciami (np. grzejni-
kami, rurami, piekarnikami, lodówka-
mi).
Prosz
ę
nie u
ż
ywa
ć
kabla zasilaj
ą
ce-
go do celów, do których nie jest
przeznaczony.
Niebezpiecze
ń
stwo obra
ż
e
ń
cia
ł
a i zmia
ż
d
ż
enia ruchomymi ele-
mentami maszyny!
Urz
ą
dzenia nie nale
ż
y uruchamia
ć
przed zamontowaniem urz
ą
dze
ń
ochronnych.
Zawsze zachowywa
ć
bezpieczny
odst
ę
p od pi
ł
y tarczowej. Prosz
ę
stosowa
ć
odpowiednie pomocnicze
przystawki podaj
ą
ce. Podczas pracy
urz
ą
dzenia nale
ż
y zachowa
ć
odpo-
wiedni
ą
odleg
ł
o
ść
od ruszaj
ą
cych
si
ę
cz
ęś
ci.
Przed usuni
ę
ciem z obszaru robo-
czego niewielkich kawa
ł
ków obra-
bianego elementu, odpadów drew-
nianych itp. odczeka
ć
, a
ż
pi
ł
a
tarczowa zatrzyma si
ę
.
Nie hamowa
ć
wytracaj
ą
cej pr
ę
d-
ko
ść
pi
ł
y tarczowej przez wywiera-
nie nacisku bocznego.
Przed przyst
ą
pieniem do prac kon-
serwacyjnych nale
ż
y si
ę
upewni
ć
,
ż
e urz
ą
dzenie jest od
łą
czone od sie-
ci elektrycznej.
Prosz
ę
si
ę
upewni
ć
,
ż
e przy w
łą
cza-
niu urz
ą
dzenia (na przyk
ł
ad po wy-
konaniu prac konserwacyjnych) nie
znajduj
ą
si
ę
w nim
ż
adne narz
ę
dzia
monta
ż
owe lub cz
ęś
ci luzem.
Je
ś
li urz
ą
dzenie nie b
ę
dzie u
ż
ywa-
ne, nale
ż
y je wy
łą
czy
ć
.
Zagro
ż
enie przeci
ę
ciem rów-
nie
ż
o nieruchome cz
ęś
ci tn
ą
ce!
Podczas wymiany narz
ę
dzi tn
ą
cych
nale
ż
y u
ż
ywa
ć
r
ę
kawic ochronnych.
Pi
ł
y tarczowe przechowywa
ć
w spo-
sób uniemo
ż
liwiaj
ą
cy obra
ż
enia cia-
ł
a osób, które si
ę
z nimi zetkn
ą
.
Niebezpiecze
ń
stwo spowodo-
wane odrzutem materia
ł
ów przecina-
nych (przedmiot przycinany zostaje
uchwycony przez ta
ś
m
ę
tn
ą
c
ą
i wy-
rzucony w kierunku obs
ł
uguj
ą
cego)!
Zawsze pracowa
ć
z prawid
ł
owo
ustawionym klinem rozszczepiaj
ą
-
cym.
Klin rozszczepiaj
ą
cy i u
ż
ywana pi
ł
a
tarczowa musz
ą
do siebie pasowa
ć
- klin rozszczepiaj
ą
cy nie mo
ż
e by
ć
grubszy ni
ż
szeroko
ść
rzazu ani
w
ęż
szy od korpusu pi
ł
y tarczowej.
Nie przechyla
ć
przedmiotów przyci-
nanych.
Pi
ł
a tarczowa musi by
ć
dobrana od-
powiednio do materia
ł
u obrabianego
elementu.
W
ą
skie lub cienko
ś
cienne elementy
przecina
ć
wy
łą
cznie pi
ł
ami tarczo-
wymi o drobnych z
ę
bach.
Zawsze u
ż
ywa
ć
ostrych pi
ł
tarczo-
wych.
W przypadku w
ą
tpliwo
ś
ci przeszu-
ka
ć
materia
ł
y przecinane pod k
ą
-
tem cia
ł
obcych (na przyk
ł
ad gwo
ź
-
dzi lub
ś
rub).
Nale
ż
y przycina
ć
wy
łą
cznie przed-
mioty o takich wymiarach, które
gwarantuj
ą
pewn
ą
postaw
ę
przy
przycinaniu.
Nigdy nie nale
ż
y ci
ąć
kilku przed-
miotów jednocze
ś
nie – ani wi
ą
zek,
które sk
ł
adaj
ą
si
ę
z wielu pojedyn-
czych sztuk. Istnieje niebezpiecze
ń
-
stwo wypadku, gdy pojedyncze
sztuki w sposób niekontrolowany zo-
stan
ą
uj
ę
te przez tarcz
ę
tn
ą
c
ą
.
Usuwa
ć
z obszaru roboczego nie-
wielkie odpady obrabianego przed-
miotu, resztki drewna itp.; w tym mo-
mencie pi
ł
a tarczowa musi by
ć
nieruchoma.
Niebezpiecze
ń
stwo wci
ą
gni
ę
-
cia!
Prosz
ę
uwa
ż
a
ć
, aby podczas pracy
cz
ęś
ci cia
ł
a b
ą
d
ź
ubrania nie zosta
ł
y
pochwycone i wci
ą
gni
ę
te przez wiru-
j
ą
ce cz
ęś
ci urz
ą
dzenia (urz
ą
dzenie
nale
ż
y obs
ł
ugiwa
ć
bez
krawatów,
bez
r
ę
kawic,
bez
ubra
ń
z szerokimi
r
ę
kawami; na d
ł
ugie w
ł
osy nale
ż
y
koniecznie na
ł
o
ż
y
ć
siatk
ę
).
Nigdy nie pi
ł
owa
ć
przedmiotów, na
których znajduj
ą
si
ę
– liny,
–sznury,
–ta
ś
my,
– kable lub
– druty, lub które zawieraj
ą
takie
materia
ł
y.
Zagro
ż
enie spowodowane nie-
wystarczaj
ą
cym wyposa
ż
eniem w
osobiste
ś
rodki ochrony!
Nale
ż
y nosi
ć
nauszniki ochronne.
Nale
ż
y nosi
ć
okulary ochronne.
Nale
ż
y nosi
ć
mask
ę
przeciwpy
ł
ow
ą
.
Nale
ż
y nosi
ć
odpowiednie ubranie
robocze.
Podczas pracy na zewn
ą
trz zaleca
si
ę
noszenie obuwia antypo
ś
lizgo-
wego.
Podczas obs
ł
ugi pi
ł
tarczowych i
chropowatych narz
ę
dzi u
ż
ywa
ć
r
ę
-
kawic. Pi
ł
y tarczowe przenosi
ć
w po-
jemniku.
Zagro
ż
enie przez py
ł
drzewny!
Wdychanie niektórych rodzajów
py
ł
u drzewnego (np. z drewna d
ę
bo-
wego, bukowego i jesionowego)
mo
ż
e mie
ć
dzia
ł
anie rakotwórcze.
Zawsze nale
ż
y pracowa
ć
z urz
ą
dze-
niem odsysaj
ą
cym. Instalacja odsy-
saj
ą
ca musi spe
ł
nia
ć
warto
ś
ci okre-
ś
lone w Danych technicznych.
Prosz
ę
uwa
ż
a
ć
na to, by podczas
pracy do otoczenia przedostawa
ł
o
si
ę
mo
ż
liwie ma
ł
o py
ł
u drzewnego:
–usuwa
ć
py
ł
drzewny zgromadzo-
ny w miejscu pracy (nie zdmuchi-
wa
ć
!);
–usuwa
ć
nieszczelno
ś
ci instalacji
odsysaj
ą
cej;
–dba
ć
o odpowiedni
ą
wentylacj
ę
.
Niebezpiecze
ń
stwo zwi
ą
zane z
modyfikacjami technicznymi oraz
stosowaniem cz
ęś
ci niesprawdzo-
nych i niedopuszczonych do stoso-
wania przez producenta
Monta
ż
urz
ą
dzenia prosz
ę
wykona
ć
zgodnie z instrukcj
ą
.
Nale
ż
y stosowa
ć
wy
łą
cznie cz
ęś
ci
dopuszczone przez producenta. Do-
tyczy to w szczególno
ś
ci:
–pi
ł
tarczowych (numery katalogo-
we patrz Dost
ę
pne akcesoria);
–urz
ą
dze
ń
zabezpieczaj
ą
cych (nu-
mer katalogowy patrz lista cz
ęś
ci
zamiennych).
Nie nale
ż
y wprowadza
ć
ż
adnych
zmian w cz
ęś
ciach.