Metabo SPA 1200 User Manual – Page 188

Posted on 15 Jun, 2019
Manufacturer: Metabo
Category: Chip And Dust Extraction Units
Product: Metabo SPA 1200
Pages: 200
File size: 20 MB

POLSKI
188
POL
Zagro
ż
enie brakami w urz
ą
-
dzeniu!
Nale
ż
y starannie czy
ś
ci
ć
urz
ą
dzenie
i osprz
ę
t. Nale
ż
y przestrzega
ć
prze-
pisów dotycz
ą
cych konserwacji.
Przed ka
ż
dym uruchomieniem nale-
ż
y skontrolowa
ć
urz
ą
dzenie pod k
ą
-
tem ewentualnych uszkodze
ń
: przed
dalszym u
ż
ywaniem urz
ą
dzenia na-
le
ż
y sprawdzi
ć
urz
ą
dzenia zabez-
pieczaj
ą
ce, ochronne lub lekko
uszkodzone cz
ęś
ci pod k
ą
tem ich
poprawnego i zgodnego z przezna-
czeniem funkcjonowania. Prosz
ę
sprawdzi
ć
, czy cz
ęś
ci ruchome
funkcjonuj
ą
bezb
łę
dnie i czy si
ę
nie
blokuj
ą
. Wszystkie cz
ęś
ci musz
ą
by
ć
prawid
ł
owo zamontowane i
spe
ł
nia
ć
wszystkie warunki, tak aby
urz
ą
dzenie mog
ł
o funkcjonowa
ć
bez
zarzutu.
Uszkodzone urz
ą
dzenia ochronne
lub cz
ęś
ci musz
ą
zosta
ć
fachowo
wymienione lub naprawione w uzna-
nym warsztacie. Uszkodzone prze-
łą
czniki nale
ż
y wymienia
ć
w serwi-
sie klienta. Nie wolno u
ż
ywa
ć
urz
ą
dzenia, je
ś
li w
łą
cznik/wy
łą
cznik
nie dzia
ł
a.
Wszystkie uchwyty musz
ą
by
ć
su-
che i nie zat
ł
uszczone.
Niebezpiecze
ń
stwo spowodo-
wane ha
ł
asem!
Nale
ż
y nosi
ć
nauszniki ochronne.
Zwraca
ć
uwag
ę
, aby klin rozszcze-
piaj
ą
cy nie by
ł
wygi
ę
ty. Wygi
ę
ty klin
rozszczepiaj
ą
cy dociska obrabiany
element do boku pi
ł
y tarczowej. Taki
docisk powoduje ha
ł
as.
Zablokowanie si
ę
obrabia-
nych elementów lub ich cz
ęś
ci stwa-
rza zagro
ż
enie!
Po zablokowaniu si
ę
elementu:
1. wy
łą
czy
ć
urz
ą
dzenie,
2. wyci
ą
gn
ąć
wtyczk
ę
z gniazda sie-
ciowego,
3. za
ł
o
ż
y
ć
r
ę
kawice,
4. Przyczyn
ę
zablokowania usun
ąć
od-
powiednim narz
ę
dziem.
3.3
Symbole na urz
ą
dzeniu
Dane na tabliczce znamionowej:
Znaki bezpiecze
ń
stwa
Niebezpiecze
ń
stwo!
Nieprzestrzeganie nast
ę
-
puj
ą
cych ostrze
ż
e
ń
mo
ż
e doprowadzi
ć
do
powa
ż
nych obra
ż
e
ń
lub
szkód materialnych.
Przeczyta
ć
instrukcj
ę
ob-
s
ł
ugi.
Nie dotyka
ć
wiruj
ą
cej pi
ł
y
tarczowej.
Nosi
ć
okulary ochronne i
Nosi
ć
ochronniki s
ł
uchu.
Nie u
ż
ywa
ć
urz
ą
dzenia w
warunkach znacznej wil-
gotno
ś
ci.
3.4
Urz
ą
dzenia zabezpiecza-
j
ą
ce
Klin rozszczepiaj
ą
cy
Klin rozszczepiaj
ą
cy
(33)
zapobiega za-
czepieniu obrabianego elementu przez
obracaj
ą
ce si
ę
z
ę
by i odrzuceniu w kie-
runku operatora.
Podczas pracy urz
ą
dzenia klin roz-
szczepiaj
ą
cy musi by
ć
zawsze zamon-
towany.
Os
ł
ona pi
ł
y tarczowej
Os
ł
ona pi
ł
y tarczowej
(34)
chroni przed
niezamierzonym kontaktem z pi
łą
tar-
czow
ą
oraz wyrzucanymi z maszyny
wiórami.
Podczas pracy musi by
ć
zawsze za-
montowana os
ł
ona pi
ł
y tarczowej.
Dr
ąż
ek popychowy
Popychacz
(35)
stanowi przed
ł
u
ż
enie
d
ł
oni, pozwala bezpiecznie prowadzi
ć
obrabiany element wzd
ł
u
ż
pi
ł
y tarczo-
wej i chroni przed niezamierzonym do-
tkni
ę
ciem pi
ł
y tarczowej.
U
ż
ywa
ć
popychacza, zawsze je
ż
eli od-
leg
ł
o
ść
mi
ę
dzy pi
łą
tarczow
ą
a ogra-
nicznikiem równoleg
ł
ym jest mniejsza
ni
ż
120 mm.
.
Dr
ąż
ek popychowy nale
ż
y prowadzi
ć
pod k
ą
tem 20°× ... 30° do powierzchni
sto
ł
u pilarki.
Gdy popychacz nie jest u
ż
ywany, nale-
ż
y go przechowywa
ć
w maszynie.
Je
ż
eli dr
ąż
ek popychowy jest uszkodzo-
ny, nale
ż
y go wymieni
ć
.
(25)
Producent
(26)
Numer seryjny
(27)
Nazwa urz
ą
dzenia
(28)
Dane silnika
(patrz równie
ż
„Dane techniczne”)
(29)
Znak CE – urz
ą
dzenie spe
ł
nia
wymogi wytycznych UE zgodnie z
deklaracj
ą
zgodno
ś
ci
(30)
Symbol dot. un
ieszkodliwiania
odpadów – urz
ą
dzenie mo
ż
e
zosta
ć
unieszkodliwione przez
producenta.
(31)
Rok budowy
(32)
Wymiary pi
ł
tarczowych, które
mo
ż
na stosowa
ć
26
27
28
29
30
32
25
31
33
34
35