Metabo SPA 1200 User Manual – Page 189

Posted on 15 Jun, 2019
Manufacturer: Metabo
Category: Chip And Dust Extraction Units
Product: Metabo SPA 1200
Pages: 200
File size: 20 MB

POLSKI
189
POL
Prosz
ę
pami
ę
ta
ć
o zachowaniu
stabilnej pozycji i ca
ł
y czas utrzymy-
wa
ć
równowag
ę
.
Ustawianie bez podstawy:
1. Z pomoc
ą
drugiej osoby wyj
ąć
pilar-
k
ę
z opakowania.
2. Ustawi
ć
pilark
ę
na stabilnym stole
lub
ł
awie warsztatowej.
3. Przykr
ę
ci
ć
pilark
ę
do sto
ł
u lub
ł
awy
warsztatowej.
Ustawianie na podstawie:
1. Z pomoc
ą
drugiej osoby wyj
ąć
urz
ą
-
dzenie z opakowania.
2. Ustawi
ć
urz
ą
dzenie na pod
ł
o
ż
u.
3. Podnie
ść
urz
ą
dzenie za uchwyty i
postawi
ć
pionowo na plecach
4. Wysun
ąć
uchwyty
(36)
, obróci
ć
i za-
blokowa
ć
w zaz
ę
bieniach.
5. Roz
ł
o
ż
y
ć
dwie dolne nogi sto
ł
u. W
tym celu wcisn
ąć
w dó
ł
czerwon
ą
d
ź
wigni
ę
(37)
(mo
ż
na to zrobi
ć
r
ę
k
ą
lub nog
ą
) i opu
ś
ci
ć
nogi sto
ł
u w dó
ł
.
6. Przechyli
ć
urz
ą
dzenie nieco do ty
ł
u i
docisn
ąć
obydwie nogi sto
ł
u w dó
ł
.
Czerwone d
ź
wignie
(37)
musz
ą
si
ę
zablokowa
ć
w zaz
ę
bieniach.
7. Roz
ł
o
ż
y
ć
dwie górne nogi sto
ł
u. W
tym celu przesun
ąć
czerwone
d
ź
wignie
(38)
w prawo i roz
ł
o
ż
y
ć
nogi sto
ł
u w dó
ł
.
Czerwone d
ź
wignie musz
ą
si
ę
za-
blokowa
ć
w zaz
ę
bieniach.
.
8. Chwyci
ć
pilark
ę
na
ś
rodku górnej
ramy podstawy. Podnie
ść
pilark
ę
do
góry i odstawi
ć
(przytrzyma
ć
nog
ę
pilarki swoj
ą
stop
ą
, aby zapobiec
przesuni
ę
ciu pilarki podczas usta-
wiania).
9. Skompensowa
ć
nierówno
ść
pod
ł
o-
ż
a reguluj
ą
c poziom za pomoc
ą
nogi
nastawnej
(39)
.
5.1
Monta
ż
Klin rozszczepiaj
ą
cy
Wskazówka:
W momencie wysy
ł
ki urz
ą
dzenia klin
rozszczepiaj
ą
cy jest ju
ż
prawid
ł
owo
ustawiony. Regulacja ustawienia pod-
czas uruchomienia jest konieczna jedy-
nie wtedy, gdy klin rozszczepiaj
ą
cy
przestawi si
ę
w trakcie transportu.
1. Za pomoc
ą
korbki podkr
ę
ci
ć
pi
łę
tar-
czow
ą
do samej góry.
2. Obróci
ć
ś
rub
ę
(40)
w kierunku prze-
ciwnym do kierunku ruchu wskazó-
wek zegara, podnie
ść
wk
ł
adk
ę
p
ł
yty
sto
ł
u i wyj
ąć
j
ą
.
3. Zwolni
ć
d
ź
wigni
ę
blokuj
ą
c
ą
(41)
(obróci
ć
w kierunku przeciwnym
do kierunku ruchu wskazówek
zegara
!).
4. Wyci
ą
gn
ąć
klin rozszczepiaj
ą
cy
(42)
z dolnego po
ł
o
ż
enia transportowego
do oporu w gór
ę
.
4.
Ustawienie
36
37
38
5.
Uruchomienie
39
40