Metabo SPA 1200 User Manual – Page 190

Posted on 15 Jun, 2019
Manufacturer: Metabo
Category: Chip And Dust Extraction Units
Product: Metabo SPA 1200
Pages: 200
File size: 20 MB

POLSKI
190
POL
5. Sprawdzi
ć
ustawienie klina roz-
szczepiaj
ą
cego:
–Odleg
ł
o
ść
mi
ę
dzy zewn
ę
trzn
ą
kraw
ę
dzi
ą
pi
ł
y tarczowej a kli-
nem rozszczepiaj
ą
cym musi wy-
nosi
ć
3 do 5
mm.
– Klin rozszczepiaj
ą
cy musi by
ć
za-
mocowany w jednej linii z pi
łą
tar-
czow
ą
.
Niebezpiecze
ń
stwo!
Klin rozszczepiaj
ą
cy nale
ż
y do ele-
mentów zabezpieczaj
ą
cych i musi
by
ć
prawid
ł
owo zamontowany, aby
zapewni
ć
bezpieczn
ą
prac
ę
.
Tylko, gdy konieczn
e jest ponowne wy-
regulowanie
klina rozszczepiaj
ą
cego:
1. Zwolni
ć
d
ź
wigni
ę
blokuj
ą
c
ą
(41)
(obróci
ć
w kierunku przeciwnym
do kierunku ruchu wskazówek
zegara
!).
2. Wyrówna
ć
klin rozszczepiaj
ą
cy
(42)
w pionie:
Odleg
ł
o
ść
mi
ę
dzy zewn
ę
trzn
ą
kra-
w
ę
dzi
ą
pi
ł
y tarczowej a klinem roz-
szczepiaj
ą
cym musi wynosi
ć
3 do
5 mm.
3. Dokr
ę
ci
ć
d
ź
wigni
ę
blokuj
ą
c
ą
(41)
(obróci
ć
zgodnie z kierunkiem ru-
chu wskazówek zegara
!).
Ustawi
ć
wyrównanie boczne:
Klin rozszczepiaj
ą
cy
(43)
i pi
ł
a tarczo-
wa musz
ą
by
ć
zamocowane w jednej li-
nii.
4. Poluzowa
ć
trzy
ś
ruby imbusowe
(44)
.
5. Wyregulowa
ć
ustawienie klina roz-
szczepiaj
ą
cego
(43)
w jednej linii z
pi
łą
tarczow
ą
.
.
6. Dokr
ę
ci
ć
trzy
ś
ruby imbusowe
(44)
.
7. Zamocowa
ć
wk
ł
adk
ę
p
ł
yty sto
ł
u i za-
blokowa
ć
ś
rub
ą
(40)
.
Monta
ż
os
ł
ony pi
ł
y tarczowej
1. Za pomoc
ą
korbki podkr
ę
ci
ć
pi
łę
tar-
czow
ą
do samej góry.
2. Zamontowa
ć
os
ł
on
ę
pi
ł
y tarczowej
(46)
w przednim mocowaniu na kli-
nie rozszczepiaj
ą
cym
(45)
.
3. Mocno dokr
ę
ci
ć
os
ł
on
ę
pi
ł
y tarczo-
wej za pomoc
ą
d
ź
wigni zaciskowej.
5.2
Przy
łą
czenie do sieci
Niebezpiecze
ń
stwo! Napi
ę
cie
elektryczne
Urz
ą
dzenie wolno u
ż
ytkowa
ć
wy-
łą
cznie w suchym otoczeniu.
Urz
ą
dzenie wolno pod
łą
cza
ć
tyl-
ko do takiego
ź
ród
ł
a pr
ą
du, które
spe
ł
nia nast
ę
puj
ą
ce wymagania
(patrz równie
ż
„Dane technicz-
ne”):
– gniazda wtykowe zainstalowa-
ne zgodnie z przepisami, uzie-
mione i sprawdzone;
–napi
ę
cie i cz
ę
stotliwo
ść
sieci
musz
ą
si
ę
zgadza
ć
z danymi
umieszczonymi na tabliczce
znamionowej urz
ą
dzenia;
– zabezpieczenie prze
łą
czni-
kiem przy pr
ą
dzie uszkodze-
niowym 30 mA;
Wskazówka:
Prosz
ę
si
ę
zwróci
ć
do zak
ł
adu ener-
getycznego lub do elektroinstalato-
ra, je
ś
li maj
ą
Pa
ń
stwo w
ą
tpliwo
ś
ci,
czy przy
łą
cze domowe spe
ł
nia te
wymogi.
Nale
ż
y tak u
ł
o
ż
y
ć
kabel napi
ę
cia
sieciowego, by nie przeszkadza
ł
w pracy i nie móg
ł
by
ć
w jej trak-
cie uszkodzony.
Chroni
ć
kabel sieciowy przed wy-
sok
ą
temperatur
ą
, agresywnymi
cieczami i ostrymi kraw
ę
dziami.
Stosowa
ć
wy
łą
cznie przed
ł
u
ż
a-
cze w p
ł
aszczu gumowym o od-
powiednio du
ż
ym przekroju
(patrz „Dane techniczne”).
Podczas prac wykonywanych na
wolnym powietrzu u
ż
ywa
ć
wy-
łą
cznie odpowiednio oznaczo-
nych przed
ł
u
ż
aczy dopuszczo-
nych do stosowania na zewn
ą
trz.
Nie wyci
ą
ga
ć
wtyczki z gniazda,
ci
ą
gn
ą
c za kabel napi
ę
cia siecio-
wego.
Unika
ć
przypadkowego urucho-
mienia - upewni
ć
si
ę
,
ż
e podczas
pod
łą
czania wtyczki do gniazda
sieciowego w
łą
cznik/wy
łą
cznik
urz
ą
dzenia jest wy
łą
czony.
Ryzyko wypadku!
Pilarka mo
ż
e by
ć
obs
ł
ugiwana wy-
łą
cznie przez jedn
ą
osob
ę
. Inne oso-
by mog
ą
podchodzi
ć
tylko w celu
dostarczenia lub odebrania obrabia-
nych elementów i nie wolno im si
ę
zbli
ż
a
ć
do pilarki.
Przed rozpocz
ę
ciem pracy nale
ż
y
sprawdzi
ć
sprawno
ść
:
– kabla sieciowego z wtyczk
ą
–w
łą
cznika/wy
łą
cznika
– klina rozszczepiaj
ą
cego
–os
ł
ony pi
ł
y tarczowej
–przyrz
ą
dów do przesuwania ob-
rabianych elementów (popycha-
czy i uchwytu).
Nale
ż
y stosowa
ć
osobiste wyposa-
ż
enie ochronne:
–mask
ę
przeciwpy
ł
ow
ą
;
– nauszniki ochronne;
41
42
maks. 5
43
44
45
46
6.
Obs
ł
uga