Metabo SPA 1200 User Manual – Page 193

Posted on 15 Jun, 2019
Manufacturer: Metabo
Category: Chip And Dust Extraction Units
Product: Metabo SPA 1200
Pages: 200
File size: 20 MB

POLSKI
193
POL
strony od czo
ł
a). Odkr
ę
ci
ć
nakr
ę
tk
ę
,
aby zacisk tylny dociska
ł
ź
niej. Do-
kr
ę
ci
ć
nakr
ę
tk
ę
, aby zacisk tylny doci-
ska
ł
wcze
ś
niej.
6.6
Ustawianie ogranicznika
poprzecznego
Ogranicznik poprzeczny
(58)
wsuwa si
ę
od przodu we wpust w stole pilarki.
Aby wykona
ć
ci
ę
cie pod k
ą
tem, ogra-
nicznik poprzeczny mo
ż
na przestawi
ć
o 60° w obie strony.
Do ci
ęć
pod k
ą
tem 45° i 90° przewidzia-
ne s
ą
odpowiednie ograniczniki.
Aby ustawi
ć
dany k
ą
t nale
ż
y poluzowa
ć
uchwyt zaciskowy
(57)
, przekr
ę
caj
ą
c go
w kierunku przeciwnym do ruchu wska-
zówek zegara.
Niebezpiecze
ń
stwo urazu!
Podczas pi
ł
owania przy u
ż
yciu ogra-
nicznika poprzecznego uchwyt zaci-
skowy musi by
ć
dokr
ę
cony.
Po poluzowaniu nakr
ę
tek rade
ł
kowych
(59)
mo
ż
na przesun
ąć
lub zdj
ąć
kszta
ł
-
townik nasadowy.
6.7
Ustawianie poszerzenia
sto
ł
u
Poszerzenie sto
ł
u zwi
ę
ksza powierzch-
ni
ę
podparcia, dzi
ę
ki czemu mo
ż
na bez-
piecznie obrabia
ć
równie
ż
wi
ę
ksze ele-
menty.
W celu ustawienia poszerzenia sto
ł
u
nale
ż
y zwolni
ć
d
ź
wigni
ę
zaciskow
ą
(60)
.
Niebezpiecze
ń
stwo urazu!
Podczas pi
ł
owania uchwyt zacisko-
wy musi by
ć
zawsze mocno dokr
ę
-
cony.
Odczyt skali ta
ś
mowej podczas pi
ł
o-
wania z u
ż
yciem ogranicznika rów-
noleg
ł
ego
Na której skali nale
ż
y odczyta
ć
szero-
ko
ść
ci
ę
cia, zale
ż
y od tego, jak jest za-
montowany profil ogranicznika równole-
g
ł
ego:
–Wysoka kraw
ę
d
ź
dociskowa =
skala z czarnym nadrukiem na bia-
ł
ym tle.
– Niska kraw
ę
d
ź
dociskowa =
skala z bia
ł
ym nadrukiem na czar-
nym tle.
W przypadku ma
ł
ej szeroko
ś
ci ci
ę
cia
nie rozsuwa si
ę
poszerzenia sto
ł
u. Sze-
roko
ść
ci
ę
cia odczytuje si
ę
na skali po
prawej stronie przy wska
ź
niku ogranicz-
nika równoleg
ł
ego:
–Wysoka kraw
ę
d
ź
dociskowa: mo
ż
li-
wa szeroko
ść
ci
ę
cia od 0 do 35 cm.
– Niska kraw
ę
d
ź
dociskowa: mo
ż
liwa
szeroko
ść
ci
ę
cia od 0 do 29,5 cm.
W przypadku pi
ł
owania wi
ę
kszych ele-
mentów nale
ż
y rozsun
ąć
poszerzenie
sto
ł
u.
1. Przesun
ąć
ogranicznik równoleg
ł
y
do pozycji ko
ń
cowej skali.
2. Wyci
ą
gn
ąć
poszerzenie sto
ł
u i usta-
wi
ć
ogranicznik równoleg
ł
y na wy-
magan
ą
odleg
ł
o
ść
. Szeroko
ść
ci
ę
-
cia odczytuje si
ę
na skali po lewej
stronie przy wska
ź
niku skali ta
ś
mo-
wej.
6.8
Ustawianie przed
ł
u
ż
enia
sto
ł
u
Przed
ł
u
ż
enie sto
ł
u zwi
ę
ksza powierzch-
ni
ę
podparcia, dzi
ę
ki czemu mo
ż
na bez-
piecznie obrabia
ć
równie
ż
d
ł
u
ż
sze ele-
menty.
1. W celu wysuni
ę
cia przed
ł
u
ż
enia sto-
ł
u nale
ż
y odkr
ę
ci
ć
dwie
ś
ruby rade
ł
-
kowe
(61)
.
2. Wyci
ą
gn
ąć
przed
ł
u
ż
enie sto
ł
u i
ustawi
ć
na wymagan
ą
odleg
ł
o
ść
.
3. Ponownie dokr
ę
ci
ć
obydwie
ś
ruby
rade
ł
kowe.
6.9
Pi
ł
owanie
Niebezpiecze
ń
stwo!
U
ż
ywa
ć
popychacza, zawsze je
ż
eli
odleg
ł
o
ść
mi
ę
dzy pi
łą
tarczow
ą
a
ogranicznikiem równoleg
ł
ym jest
mniejsza ni
ż
120 mm.
Ci
ę
cie proste
1. Ustawi
ć
i zablokowa
ć
k
ą
t nachyle-
nia.
2. Ustawi
ć
wysoko
ść
ci
ę
cia. Os
ł
ona
pi
ł
y tarczowej z przodu musi w ca
ł
o-
ś
ci opiera
ć
si
ę
na obrabianym ele-
mencie.
3. Ustawi
ć
ogranicznik równoleg
ł
y.
4. Uruchomi
ć
pilark
ę
.
5. Posuwaj
ą
c obrabiany przedmiot
równomiernie do ty
ł
u przeci
ąć
go
jednym ci
ą
giem.
6. Wy
łą
czy
ć
urz
ą
dzenie, je
ż
eli praca
ma zosta
ć
przerwana.
57
58
59
60
61