Metabo SPA 1200 User Manual – Page 194

Posted on 15 Jun, 2019
Manufacturer: Metabo
Category: Chip And Dust Extraction Units
Product: Metabo SPA 1200
Pages: 200
File size: 20 MB

POLSKI
194
POL
Ci
ę
cie pod k
ą
tem
1. Ogranicznik poprzeczny wsuwa si
ę
z przodu do wpustu w stole pilarki.
2. Po odkr
ę
ceniu uchwytu zaciskowe-
go
(62)
przy ograniczniku poprzecz-
nym ustawi
ć
wymagany k
ą
t i ponow-
nie dokr
ę
ci
ć
uchwyt zaciskowy.
3. Ustawi
ć
odleg
ł
o
ść
boczn
ą
mi
ę
dzy
profilem nasady a pi
łą
tarczow
ą
:
Odkr
ę
ci
ć
nakr
ę
tk
ę
rade
ł
kow
ą
i
przesun
ąć
profil nasady.
Dokr
ę
ci
ć
nakr
ę
tk
ę
rade
ł
kow
ą
.
4. Dosun
ąć
obrabiany element do
ogranicznika poprzecznego.
5. Posuwaj
ą
c ogranicznik poprzeczny
do przodu przepi
ł
owa
ć
obrabiany
element.
6. Wy
łą
czy
ć
urz
ą
dzenie, je
ś
li nie za-
mierza si
ę
kontynuowa
ć
pracy
Niebezpiecze
ń
stwo!
Ka
ż
dorazowo przed transportem
urz
ą
dzenia:
Wy
łą
czy
ć
urz
ą
dzenie.
Odczeka
ć
do ca
ł
kowitego zatrzy-
mania si
ę
pi
ł
y tarczowej.
Wyci
ą
gn
ąć
wtyczk
ę
.
Kr
ę
c
ą
c korbk
ą
opu
ś
ci
ć
ca
ł
kowicie
pi
łę
tarczow
ą
.
Ustawi
ć
k
ą
t nachylenia pi
ł
y tarczo-
wej na 0° i zablokowa
ć
d
ź
wigni
ą
za-
ciskow
ą
.
Zdemontowa
ć
zamontowane ele-
menty (os
ł
on
ę
pi
ł
y tarczowej, odsy-
sanie wiórów). Os
ł
on
ę
pi
ł
y tarczowej
przechowywa
ć
wraz ze sto
ł
em pilar-
ki.
Nawin
ąć
kabel sieciowy na nawi-
jacz.
Tylko urz
ą
dzenia z podstaw
ą
:
Unie
ść
urz
ą
dzenie za ram
ę
podsta-
wy i po
ł
o
ż
y
ć
do ty
ł
u. Ustawi
ć
urz
ą
-
dzenie pionowo na plecach i z
ł
o
ż
y
ć
nogi górne. Czerwone d
ź
wignie mu-
sz
ą
si
ę
ponownie zablokowa
ć
w za-
z
ę
bieniach.
Pochyli
ć
urz
ą
dzenie do ty
ł
u i z
ł
o
ż
y
ć
nogi dolne. Czerwone d
ź
wignie mu-
sz
ą
si
ę
ponownie zablokowa
ć
w za-
z
ę
bieniach.
Wsun
ąć
uchwyty i odstawi
ć
urz
ą
-
dzenie.
Niebezpiecze
ń
stwo zgniecenia
Zablokowa
ć
poszerzenie sto
ł
u za
pomoc
ą
d
ź
wigni zaciskowej.
Do przenoszenia urz
ą
dzenia u
ż
ywa
ć
uchwytów bocznych
(63)
przy stole.
Uwaga!
Nie przenosi
ć
urz
ą
dzenia trzymaj
ą
c
za elementy zabezpieczaj
ą
ce, posze-
rzenie sto
ł
u lub elementy obs
ł
ugo-
we!
Tr a n s p o r t n a k ó
ł
kach
Wysun
ąć
uchwyt, obróci
ć
i zabloko-
wa
ć
w zaz
ę
bieniu.
Ci
ą
gn
ąć
lub posuwa
ć
pilark
ę
trzy-
maj
ą
c za uchwyt
Do wysy
ł
ki nale
ż
y w miar
ę
mo
ż
liwo
ś
ci
u
ż
ywa
ć
oryginalnego opakowania.
Niebezpiecze
ń
stwo!
Przed rozpocz
ę
ciem jakichkolwiek
prac konserwacyjnych nale
ż
y:
1. Wy
łą
czy
ć
urz
ą
dzenie.
2. zaczeka
ć
a
ż
pi
ł
a zatrzyma si
ę
,
3. Wyci
ą
gn
ąć
wtyczk
ę
.
–Po zako
ń
czeniu prac konserwacyj-
nych nale
ż
y uruchomi
ć
ponownie i
skontrolowa
ć
wszystkie urz
ą
dzenia
zabezpieczaj
ą
ce.
– Uszkodzone cz
ęś
ci, szczególnie
urz
ą
dzenia zabezpieczaj
ą
ce, nale-
ż
y wymienia
ć
tylko na cz
ęś
ci orygi-
nalne, poniewa
ż
cz
ęś
ci nie skontro-
lowane i nie zatwierdzone przez
producenta mog
ą
doprowadzi
ć
do
powstania nieprzewidzianych szkód.
– Inne prace konserwacyjne lub na-
prawcze, ni
ż
opisane poni
ż
ej, mog
ą
by
ć
wykonywane wy
łą
cznie przez
specjalistów.
Niebezpiecze
ń
stwo!
W przypadku uszkodzenia wk
ł
adki
p
ł
yty sto
ł
u mi
ę
dzy wk
ł
adk
ę
a pi
łę
tarczow
ą
mog
ą
si
ę
dosta
ć
drobne
elementy i zablokowa
ć
pi
łę
tarczo-
w
ą
. Uszkodzon
ą
wk
ł
adk
ę
p
ł
yty sto
ł
u
bezzw
ł
ocznie wymienia
ć
!
8.1
Wymiana pi
ł
y tarczowej
Niebezpiecze
ń
stwo!
Krótko po zako
ń
czeniu pi
ł
owania
pi
ł
a tarczowa mo
ż
e by
ć
bardzo gor
ą
-
ca – ryzyko oparzenia! Rozgrzan
ą
pi
łę
tarczow
ą
pozostawi
ć
do wystyg-
ni
ę
cia. Nie czy
ś
ci
ć
pi
ł
y tarczowej
cieczami palnymi.
Niebezpiecze
ń
stwo skaleczenia ist-
nieje równie
ż
po zatrzymaniu pi
ł
y
tarczowej. Podczas wymiany pi
ł
y
tarczowej nosi
ć
r
ę
kawice ochronne.
Podczas monta
ż
u nale
ż
y koniecznie
uwzgl
ę
dni
ć
kierunek obrotów pi
ł
y
tarczowej!
1. Za pomoc
ą
korbki podkr
ę
ci
ć
pi
łę
tar-
czow
ą
do samej góry.
2. Zdj
ąć
os
ł
on
ę
pi
ł
y tarczowej.
3. Odkr
ę
ci
ć
i wyj
ąć
wk
ł
adk
ę
p
ł
yty sto
ł
u
(64)
.
7.
Transport
62
63
8.
Konserwacja