Metabo SPA 1200 User Manual – Page 195

Posted on 15 Jun, 2019
Manufacturer: Metabo
Category: Chip And Dust Extraction Units
Product: Metabo SPA 1200
Pages: 200
File size: 20 MB

POLSKI
195
POL
4. Obróci
ć
nakr
ę
tk
ę
mocuj
ą
c
ą
(68)
klu-
czem p
ł
askim
i jednocze
ś
nie po-
ci
ą
gn
ąć
do góry d
ź
wigni
ę
blokady
pi
ł
y tarczowej
(65),
a
ż
do zabloko-
wania d
ź
wigni w zaz
ę
bieniu.
5. Przytrzyma
ć
d
ź
wigni
ę
i odkr
ę
ci
ć
na-
kr
ę
tk
ę
mocuj
ą
c
ą
zgodnie z kierun-
kiem ruchu wskazówek zegara.
6. Z wa
ł
u pi
ł
y tarczowej zdj
ąć
nakr
ę
tk
ę
mocuj
ą
c
ą
(68)
, zewn
ę
trzny ko
ł
nierz
pi
ł
y tarczowej
(67)
i sam
ą
pi
łę
tar-
czow
ą
.
7. Oczy
ś
ci
ć
powierzchnie mocowania
ko
ł
nierzy pi
ł
y tarczowej
(66)
i
(67)
samej pi
ł
y tarczowej.
Niebezpiecze
ń
stwo!
Nie stosowa
ć
detergentów (np. do
usuwania resztek
ż
ywicy) mog
ą
-
cych wchodzi
ć
w reakcje z elemen-
tami wykonanymi ze stopów metali
lekkich; mog
ą
one negatywnie wp
ł
y-
wa
ć
na trwa
ł
o
ść
pi
ł
y.
8. Nasun
ąć
wewn
ę
trzny ko
ł
nierz pi
ł
y
tarczowej
(66)
na wa
ł
silnika.
9. Za
ł
o
ż
y
ć
now
ą
pi
łę
tarczow
ą
(uwaga
na kierunek obrotów!).
Niebezpiecze
ń
stwo!
U
ż
ywa
ć
wy
łą
cznie pi
ł
tarczowych,
które spe
ł
niaj
ą
kryteria danych tech-
nicznych i normy EN 847-1. Nieod-
powiednie, uszkodzone lub zdefor-
mowane pi
ł
y tarczowe mog
ą
spowodowa
ć
gwa
ł
towne odrzuce-
nie elementów wywo
ł
ane si
łą
od-
ś
rodkow
ą
.
Nie wolno stosowa
ć
:
–pi
ł
tarczowych, których dopusz-
czalna pr
ę
dko
ść
obrotowa jest
mniejsza od nominalnej pr
ę
dko-
ś
ci obrotowej wa
ł
u pi
ł
y tarczowej
na biegu ja
ł
owym (patrz „Dane
techniczne”);
–pi
ł
tarczowych wykonanych z wy-
sokostopowej stali szybkotn
ą
cej
(HS lub HSS);
–pi
ł
tarczowych, których szero-
ko
ść
ci
ę
cia jest mniejsza lub, w
których grubo
ść
korpusu pi
ł
y
jest wi
ę
ksza od grubo
ś
ci klina
rozszczepiaj
ą
cego.
–pi
ł
tarczowych z wyra
ź
nymi
uszkodzeniami;
–tarcz tn
ą
cych.
Niebezpiecze
ń
stwo!
–Pi
łę
tarczow
ą
montowa
ć
wy
łą
cz-
nie wraz z oryginalnymi cz
ęś
cia-
mi.
–Nie u
ż
ywa
ć
lu
ź
nych pier
ś
cieni re-
dukcyjnych, w przeciwnym razie
pi
ł
a mo
ż
e si
ę
obluzowa
ć
.
–Pi
ł
y tarczowe montowa
ć
w spo-
sób zapewniaj
ą
cy wywa
ż
enie i
prac
ę
bez bicia oraz brak mo
ż
li-
wo
ś
ci obluzowania.
10. Na
ł
o
ż
y
ć
zewn
ę
trzny ko
ł
nierz pi
ł
y tar-
czowej
(67)
.
11. Zakr
ę
ci
ć
nakr
ę
tk
ę
mocuj
ą
c
ą
(68)
(gwint lewoskr
ę
tny!). Obróci
ć
na-
kr
ę
tk
ę
mocuj
ą
c
ą
(68)
kluczem p
ł
a-
skim
i jednocze
ś
nie poci
ą
gn
ąć
do
góry d
ź
wigni
ę
blokady pi
ł
y tarczo-
wej
(65),
a
ż
do zablokowania d
ź
wig-
ni w zaz
ę
bieniu.
12. Przytrzyma
ć
d
ź
wigni
ę
i
si
łą
r
ę
ki
do-
kr
ę
ci
ć
nakr
ę
tk
ę
mocuj
ą
c
ą
w kierun-
ku przeciwnym do kierunku ruchu
wskazówek zegara.
Niebezpiecze
ń
stwo!
–Nie przed
ł
u
ż
a
ć
narz
ę
dzia do
przykr
ę
cania pi
ł
y tarczowej.
–Nie dokr
ę
ca
ć
ś
ruby mocuj
ą
cej
poprzez uderzanie w narz
ę
dzie.
13. Ustawi
ć
klin rozszczepiaj
ą
cy odpo-
wiednio do rozmiarów pi
ł
y tarczowej
(69)
.
(Klin rozszczepiaj
ą
cy - patrz 5.1)
14. Zamocowa
ć
wk
ł
adk
ę
p
ł
yty sto
ł
u.
15. Zamocowa
ć
os
ł
on
ę
pi
ł
y tarczowej.
8.2
Ustawianie ograniczenia
nachylenia
1.
Ustawi
ć
d
ź
wigni
ę
ograniczenia
nachylenia
(71)
na zakres k
ą
towy
0° / 45°
.
64
65
66
67
68
69
70
71
72