Metabo SPA 1200 User Manual – Page 196

Posted on 15 Jun, 2019
Manufacturer: Metabo
Category: Chip And Dust Extraction Units
Product: Metabo SPA 1200
Pages: 200
File size: 20 MB

POLSKI
196
POL
2. Zablokowa
ć
ustawiony k
ą
t nachyle-
nia przez doci
ś
ni
ę
cie d
ź
wigni zaci-
skowej
(70)
.
3. Sprawdzi
ć
k
ą
t nachylenia:
–0° = k
ą
t prosty wzgl
ę
dem sto
ł
u pi-
larki
–45° za pomoc
ą
odr
ę
bnego narz
ę
-
dzia do pomiaru k
ą
ta.
Je
ż
eli nie uda si
ę
uzyska
ć
dok
ł
ad-
nych warto
ś
ci k
ą
towych:
4. Odkr
ę
ci
ć
wkr
ę
t z rowkiem krzy
ż
o-
wym
(72)
danej podk
ł
adki mimo
ś
ro-
dowej i obraca
ć
podk
ł
adk
ę
mimo-
ś
rodow
ą
, a
ż
k
ą
t nachylenia
wzgl
ę
dem sto
ł
u pilarki w pozycjach
ko
ń
cowych wyniesie dok
ł
adnie 0°
(= k
ą
t prosty) lub 45°.
5. Ponownie dokr
ę
ci
ć
wkr
ę
t z rowkiem
krzy
ż
owym danej podk
ł
adki mimo-
ś
rodowej.
6. Po zmianie ustawienia ograniczenia
nachylenia wyregulowa
ć
ewentual-
nie skal
ę
k
ą
tow
ą
z przodu urz
ą
dze-
nia.
Wskazówka:
Aby ustawi
ć
ograniczenie nachylenia od
-1,5° do 46,5°, nale
ż
y wyci
ą
gn
ąć
d
ź
wig-
ni
ę
ograniczenia nachylenia.
8.3
Przechowywanie urz
ą
dze-
nia
Niebezpiecze
ń
stwo!
Urz
ą
dzenie nale
ż
y przechowywa
ć
poza zasi
ę
giem dzieci. Przechowy-
wa
ć
urz
ą
dzenie w taki sposób, aby
wyeliminowa
ć
mo
ż
liwo
ść
urucho-
mienia przez osoby nieupowa
ż
nio-
ne lub skaleczenia si
ę
stoj
ą
cym
urz
ą
dzeniem.
Uwaga!
Nie przechowywa
ć
nie os
ł
oni
ę
tego
urz
ą
dzenia na zewn
ą
trz lub w wilgot-
nym otoczeniu.
8.4
Konserwacja
Czyszczenie pilarki
Usun
ąć
wióry i kurz za pomoc
ą
szczotki lub odkurzacza:
–Elementy prowadz
ą
ce regulacji
pi
ł
y tarczowej;
– Szczeliny wentylacyjne silnika;
–Pojemnik os
ł
onowy pi
ł
y.
– Regulacja wysoko
ś
ci
– Prowadnica obrotowa
Ka
ż
dorazowo przed w
łą
czeniem
Kontrola wzrokowa, czy
–odleg
ł
o
ść
pi
ł
a tarczowa - klin roz-
szczepiaj
ą
cy wynosi 3 do 5 mm;
– klin rozszczepiaj
ą
cy jest zamocowa-
ny w jednej linii z pi
łą
tarczow
ą
.
Sprawdzi
ć
wzrokowo, czy kabel siecio-
wy i wtyczka nie s
ą
uszkodzone; w razie
potrzeby zleci
ć
wymian
ę
elektrykowi.
Ka
ż
dorazowo przy wy
łą
czaniu
Sprawdzi
ć
, czy pi
ł
a tarczowa zatrzymu-
je si
ę
w ci
ą
gu 10 sekund; w przypadku
d
ł
u
ż
szego opó
ź
nienia zleci
ć
elektryko-
wi wymian
ę
silnika.
1x w miesi
ą
cu (przy u
ż
ytkowaniu
codziennym)
Usun
ąć
wióry za pomoc
ą
odkurzacza
lub p
ę
dzelka; naoliwi
ć
lekko elementy
prowadnic:
–trzpie
ń
gwintowany i prowadnice
pr
ę
towe do regulacji wysoko
ś
ci;
–segmenty obrotowe.
Co 150 godzin roboczych
Skontrolowa
ć
wszystkie po
łą
czenia
skr
ę
cane, w razie potrzeby dokr
ę
ci
ć
.
W razie potrzeby:
Ustawianie tulei prowadz
ą
cych nóg sto-
ł
u.
Obraca
ć
ś
ruby imbusowe
(73a)
w
kierunku przeciwnym do kierunku ru-
chu wskazówek zegara =
wi
ę
kszy opór w przesuwaniu pro-
wadnicy;
Obraca
ć
ś
ruby imbusowe
(73a)
w kierunku przeciwnym do kierunku
ruchu wskazówek zegara =
mniejszy opór w przesuwaniu pro-
wadnicy.
Dodatkowa precyzyjna regulacja za
pomoc
ą
wkr
ę
tu bez
ł
ba
(73b)
.
Ustawianie tulei prowadz
ą
cych przed-
niego mocowania nóg:
Obraca
ć
ś
ruby imbusowe
(74)
zgodnie z kierunkiem ruchu wskazó-
wek zegara = wi
ę
kszy opór w prze-
suwaniu prowadnicy.
Obraca
ć
ś
ruby imbusowe
(74)
w
kierunku przeciwnym do kierunku ru-
chu wskazówek zegara =
mniejszy opór w przesuwaniu pro-
wadnicy.
Ustawianie tulei prowadz
ą
cych tylnego
mocowania nóg:
Obraca
ć
ś
ruby imbusowe
(75)
zgodnie z kierunkiem ruchu wskazó-
wek zegara = wi
ę
kszy opór w prze-
suwaniu prowadnicy.
Obraca
ć
ś
ruby imbusowe
(75)
w
kierunku przeciwnym do kierunku ru-
chu wskazówek zegara = mniejszy
opór w przesuwaniu prowadnicy.
Równomiernie dokr
ę
ci
ć
wszystkie
ś
ruby imbusowe.
Przed rozpocz
ę
ciem w
ł
a
ś
ciwego
ci
ę
cia przeprowadzi
ć
prób
ę
na od-
powiednich kawa
ł
kach odpadów.
Obrabiany element zawsze nale
ż
y
uk
ł
ada
ć
na stole pilarki w taki sposób,
aby nie móg
ł
si
ę
przewróci
ć
ani kiwa
ć
(np. w przypadku wyoblonej deski u
ł
o-
ż
y
ć
desk
ę
wyobleniem do góry).
Podczas pi
ł
owania odcinków o takiej
samej d
ł
ugo
ś
ci nale
ż
y u
ż
ywa
ć
ogra-
nicznika do ci
ę
cia na wymiar.
Utrzymywa
ć
w czysto
ś
ci powierzch-
nie sto
ł
ów podporowych.
73a
73b
9.
Przydatne wskazówki
74
75