Metabo SPA 1200 User Manual – Page 197

Posted on 15 Jun, 2019
Manufacturer: Metabo
Category: Chip And Dust Extraction Units
Product: Metabo SPA 1200
Pages: 200
File size: 20 MB

POLSKI
197
POL
U
ż
ywa
ć
wy
łą
cznie oryginalnego osprz
ę
-
tu Metabo.
Stosowa
ć
wy
łą
cznie akcesoria, które
spe
ł
niaj
ą
wymagania i parametry okre-
ś
lone w niniejszej instrukcji obs
ł
ugi.
Pe
ł
en zestaw akcesoriów mo
ż
na zna-
le
źć
na stronie www.metabo.com lub w
katalogu.
Niebezpiecze
ń
stwo!
Ze wzgl
ę
dów bezpiecze
ń
stwa wszel-
kie naprawy elektronarz
ę
dzi mo
ż
e
wykonywa
ć
wy
łą
cznie elektryk przy
u
ż
yciu oryginalnych cz
ęś
ci zamien-
nych!
W sprawie napraw
y elektronarz
ę
dzia
zwróci
ć
si
ę
do przedstawiciela Metabo.
Adresy s
ą
dost
ę
pne na stronie
www.metabo.com.
Wykazy cz
ęś
ci zamiennych mo
ż
na po-
bra
ć
pod adresem www.metabo.com.
Urz
ą
dze
ń
elektrycznych nie
wolno wyrzuca
ć
wraz z od-
padami domowymi.
Zgodnie z dyrektyw
ą
euro-
pejsk
ą
2002/96/WE o zu
ż
y-
tych urz
ą
dzeniach elektrycznych i elek-
tronicznych zu
ż
yte urz
ą
dzenia
elektryczne musz
ą
by
ć
segregowane i
poddane odzyskowi surowców wtór-
nych zgodnie z przepisami o ochronie
ś
rodowiska.
Informacji w sprawie mo
ż
liwo
ś
ci utyliza-
cji zu
ż
ytych urz
ą
dze
ń
mo
ż
na zasi
ę
gn
ąć
w urz
ę
dzie miasta lub gminy.
Materia
ł
opakowaniowy urz
ą
dzenia na-
daje si
ę
w 100% do recyklingu.
Niebezpiecze
ń
stwo!
Przed przyst
ą
pieniem do usuwania
usterki nale
ż
y za ka
ż
dym razem:
1. Wy
łą
czy
ć
urz
ą
dzenie.
2. Wyci
ą
gn
ąć
wtyczk
ę
.
3. Odczeka
ć
do zatrzymania si
ę
pi
ł
y
tarczowej.
Po ka
ż
dym usuni
ę
ciu usterki nale
ż
y
ponownie uruchomi
ć
wszystkie
urz
ą
dzenia zabezpieczaj
ą
ce i spraw-
dzi
ć
je.
Silnik nie pracuje
Zadzia
ł
a
ł
o zabezpieczenie przed po-
nownym uruchomieniem. W przypadku
w
ł
o
ż
enia wtyczki przewodu zasilaj
ą
ce-
go do gniazda przy w
łą
czonym urz
ą
dze-
niu lub przywróceniu zasilania po
wcze
ś
niejszym zaniku napi
ę
cia urz
ą
-
dzenie nie uruchomi si
ę
:
Wy
łą
czy
ć
urz
ą
dzenie i ponownie
w
łą
czy
ć
.
Brak napi
ę
cia:
Sprawdzi
ć
kabel, wtyczk
ę
, gniazdo i
bezpiecznik.
Przegrzanie silnika, np. wskutek st
ę
pio-
nej pi
ł
y tarczowej lub nagromadzenia
trocin w obudowie:
Usun
ąć
przyczyn
ę
przegrzania, od-
czeka
ć
kilka minut do ostygni
ę
cia.
Nast
ę
pnie ponownie w
łą
czy
ć
urz
ą
-
dzenie.
Silnik nie osi
ą
ga pr
ę
dko
ś
ci obroto-
wej
Zabezpieczenie przed przeci
ąż
eniem:
pr
ę
dko
ść
obrotowa pod obci
ąż
eniem
BARDZO si
ę
zmniejsza:
Temperatura silnika jest zbyt wyso-
ka! Pozostawi
ć
urz
ą
dzenie na biegu
ja
ł
owym do momentu, a
ż
ostygnie.
Zabezpieczenie przed przeci
ąż
eniem:
pr
ę
dko
ść
obrotowa pod obci
ąż
eniem
LEKKO si
ę
zmniejsza:
Przeci
ąż
enie urz
ą
dzenia. Mo
ż
na
pracowa
ć
nadal, ale ze zmniejszo-
nym obci
ąż
eniem.
Silnik nie osi
ą
ga podanej maksymalnej
pr
ę
dko
ś
ci obrotowej - zbyt niskie napi
ę
-
cie sieciowe zasilaj
ą
ce silnik:
Zastosowa
ć
krótszy przewód zasila-
j
ą
cy lub przewód zasilaj
ą
cy o wi
ę
k-
szym przekroju
(
1,5 mm
2
).
Zleci
ć
elektrykowi sprawdzenie zasi-
lania.
Maleje wydajno
ść
pilarki
St
ę
piona pi
ł
a tarczowa (ewentualnie
zgorzeliny z boku pi
ł
y tarczowej):
Wymieni
ć
pi
łę
tarczow
ą
(patrz roz-
dzia
ł
„Konserwacja“).
Zatkany wyrzut wiórów
Nie przy
łą
czone urz
ą
dzenie odsysaj
ą
-
ce lub zbyt ma
ł
a moc odsysania:
Pod
łą
czy
ć
urz
ą
dzenie odsysaj
ą
ce
lub zwi
ę
kszy
ć
moc odsysania (pr
ę
d-
ko
ść
przep
ł
ywu powietrza na kró
ć
-
cu wyrzutu wiórów
20 m/s).
10. Dost
ę
pne akcesoria
11. Naprawy
12. Usuwanie odpadów
13. Problemy i usterki