Metabo SPA 1200 User Manual – Page 198

Posted on 15 Jun, 2019
Manufacturer: Metabo
Category: Chip And Dust Extraction Units
Product: Metabo SPA 1200
Pages: 200
File size: 20 MB

POLSKI
198
POL
14. Dane techniczne
Napi
ę
cie
V
220 - 240 (1
50/60 Hz)
Moc
Pobór mocy P
1
Moc oddawana P
2
kW
kW
2,00 kW S6 20%
1,27 kW S6 20%
Pobór pr
ą
du
A
9
Zabezpieczenie min.
A
16 (zw
ł
oczne)
Stopie
ń
ochrony
IP 20
Nominalna pr
ę
dko
ść
obrotowa na biegu ja
ł
owym (przy 230 V)
min
-1
4200
Pr
ę
dko
ść
ci
ę
cia (przy 230 V)
m/s
57
Grubo
ść
klina rozdzielnika
mm
2,3
Pi
ł
a tarczowa
Ś
rednica pi
ł
y tarczowej (zewn
ę
trzna)
Otwór pi
ł
y tarczowej (wewn.)
Szeroko
ść
rzazu
Maksymalna grubo
ść
korpusu pi
ł
y tarczowej
mm
mm
mm
mm
250 - 254
30
2,4
1,6
Wysoko
ść
ci
ę
cia
przy pionowo ustawionej pile tarczowej
przy nachyleniu pi
ł
y tarczowej 45°
mm
mm
0...87
0...50
Maks. szeroko
ść
ci
ę
cia przy u
ż
yciu ogranicznika równoleg
ł
ego
mm
630
Maks. szeroko
ść
ci
ę
cia poprzecznego przy u
ż
yciu ogranicznika k
ą
to-
wego
mm
200
Wymiary
bez podstawy (d
ł
. x szer. x wys.)
z podstaw
ą
(d
ł
. x szer. x wys.)
d
ł
ugo
ść
sto
ł
u pilarki
szeroko
ść
sto
ł
u pilarki
mm
mm
mm
mm
740 x 750 x 355
790 x 945 x 850
670/970
715/995
Ci
ęż
ar maszyny z podstaw
ą
kg
33,4
Warto
ś
ci emisji ha
ł
asu wg EN 61029 *
Poziom ci
ś
nienia akustycznego skorygowany charakterystyk
ą
cz
ę
sto-
tliwo
ś
ciow
ą
A L
pA
Poziom mocy akustycznej skorygowanej charakterystyk
ą
cz
ę
stotliwo
ś
-
ciow
ą
A L
WA
Niepewno
ść
pomiaru (K
pA
, K
WA)
dB (A)
dB (A)
dB (A)
99
112
3
* warto
ś
ci emisji
Warto
ś
ci te umo
ż
liwiaj
ą
oszacowanie emisji elektronarz
ę
dzia i porównanie ró
ż
nych elektronarz
ę
dzi. W zale
ż
no
ś
ci od warunków
u
ż
ytkowania, stanu elektronarz
ę
dzia lub narz
ę
dzi roboczych rzeczywiste obci
ąż
enie mo
ż
e by
ć
wi
ę
ksze lub mniejsze. Podczas
dokonywania oceny uwzgl
ę
dni
ć
przerwy w pracy i fazy mniejszego obci
ąż
enia. Na podstawi
e odpowiednio dopasowanych warto
ś
ci
szacunkowych okre
ś
li
ć
ś
rodki ochrony dla u
ż
ytkownika, np. dzia
ł
ania organizacyjne.