Metabo SPA 1200 User Manual – Page 43

Posted on 15 Jun, 2019
Manufacturer: Metabo
Category: Chip And Dust Extraction Units
Product: Metabo SPA 1200
Pages: 200
File size: 20 MB

NEDERLANDS
43
WAARSCHUWING
– Lees de
gebruiksaanwijzing om het risico
van letsel te verminderen.
WAARSCHUWING - Lees alle veilig-
heidsvoorschriften en aanwijzingen.
Worden de veiligheidsinstructies en
aanwijzingen niet in acht genomen, dan
kan dit een elektrische schok, brand en/
of ernstig letsel tot gevolg hebben.
Bewaar alle veiligheidsvoorschrif-
ten en aanwijzingen goed met het
oog op toekomstig gebruik.
Geef uw
elektrisch gereedschap alleen met deze
documenten aan anderen door.
– Deze gebruiksaanwijzing richt zich
tot personen met technische basis-
kennis in het werken met apparaten
zoals hier beschreven. Als u geen
ervaring met zulke apparaten hebt,
dient u eerst de hulp van ervaren
personen te vragen.
– De fabrikant wijst alle verantwoorde-
lijkheid af voor schade die ontstaat
door niet-inachtneming van deze
handleiding.
De informatie in deze handleiding is als
volgt gekenmerkt:
Gevaar!
Waarschuwing voor li-
chamelijk letsel of mi-
lieuschade.
Gevaar voor elektrische
schok!
Waarschuwing voor li-
chamelijk letsel door
elektrische schok.
Klemgevaar!
Waarschuwing voor li-
chamelijk letsel door
meetrekken van li-
chaamsdelen of kledij.
Opgelet!
Waarschuwing voor ma-
teriële schade.
Aanwijzing
Bijkomende informatie.
3.1
Gebruik volgens de voor-
schriften
Het apparaat is bedoeld om massief
hout, fineerhout, spaanplaten, meubel-
platen en gelijksoortige materialen in de
lengte of dwars door te zagen.
Metaal zagen is toegestaan, mits er op
het volgende gelet wordt:
– Alleen met geschikt zaagblad
(zie "Leverbare accessoires")
– Alleen non-ferrometalen
(geen hardmetaal of gehard metaal)
Het zagen van ronde werkstukken is uit-
sluitend toegestaan als het werkstuk
stevig vastgezet wordt. Ronde werk-
stukken hebben de neiging tegen de
draairichting van het zaagblad los te ko-
men.
Bij het smalkantzagen van vlakke werk-
stukken moet een geschikte aanslag
gebruikt worden om een veilige gelei-
ding te garanderen.
Het apparaat mag zo
nder een geschikte
veiligheidsvoorziening niet gebruikt wor-
den voor het maken van sponningen of
groeven.
Cirkelzagen niet gebruiken voor inkepin-
gen (in werkstuk eindigende groeven)
Het is ten stelligste verboden om het ap-
paraat te gebruiken voor een doel waar-
voor het niet ontworpen werd of waar-
voor het niet geschikt is. Voor schade
door foutief gebruik aanvaardt de fabri-
kant geen verantwoordelijkheid.
Een ombouw van de machine of het ge-
bruik van onderdelen die niet gekeurd
en vrijgegeven zijn door de fabrikant
kunnen tijdens het gebruik onvoorzien-
bare beschadigingen veroorzaken.
3.2
Algemene veiligheids-
voorschriften
Let op!
Bij het gebruik van elektrisch
gereedschap dienen ter bescherming
tegen een elektrische schok en het risi-
co van letsel en brand de volgende prin-
cipiële veiligheidsmaatregelen te wor-
den genomen.
Neem bij gebruik van dit apparaat
de volgende veiligheidsvoorschriften
in acht om gevaar voor personen of
materiële schade te voorkomen.
Neem de bijzondere veiligheidsvoor-
schriften in de betreffende hoofd-
stukken in acht.
Neem eventueel de wettelijke richtlij-
nen of ongevalpreventievoorschrif-
ten inzake de omgang met cirkelza-
gen in acht.
Algemeen gevaar!
Houd uw werkplek in orde – een
wanordelijke werkplek kan ongeval-
len tot gevolg hebben.
Wees aandachtig. Le
t op wat u doet.
Ga verstandig te werk. Gebruik het
toestel niet, wanneer u niet gecon-
centreerd bent.
Houd rekening met omgevingsom-
standigheden. Zorg
voor goede ver-
lichting.
Zorg voor een goede lichaamshou-
ding. Zorg ervoor dat u op een stevi-
ge ondergrond staat en let er vooral
op dat u altijd go
ed in evenwicht
bent.
Gebruik geschikte oppervlakken
voor het zagen van lange werkstuk-
ken.
Gebruik het elektrisch gereedschap
niet waar brand- of explosiegevaar
bestaat.
Dit apparaat mag uitsluitend door
personen die met cirkelzagen be-
kend zijn en zich de gevaren bij het
werken steeds bewust zijn, in bedrijf
worden gezet en geexploiteerd.
Personen beneden de 18 jaar mo-
gen dit toestel slechts bedienen in
het kader van een beroepsopleiding
en onder het voor
tdurend toezicht
van een erva
ren leraar.
Let erop dat zich geen onbevoegde
personen, vooral geen kinderen, in
de gevarenzone begeven. Zorg er-
voor dat geen andere personen het
toestel of het snoer kunnen aanra-
ken.
Zorg dat u het toestel niet overbelast
– gebruik dit toestel uitsluitend bin-
nen het vermogensbereik dat in de
technische gegevens vermeld
wordt.
Gevaar door elektrische
stroom!
Stel het toestel niet bloot aan regen.
Gebruik dit toestel niet in een vochti-
ge of natte omgeving.
Vermijd dat u tijdens werkzaamhe-
den met dit toestel in contact komt
met geaarde elementen zoals radia-
toren, buizen, ovens, koelkasten.
2.
Lees deze tekst voor u
begint!
3.
Veiligheid