Metabo SPA 1200 User Manual – Page 44

Posted on 15 Jun, 2019
Manufacturer: Metabo
Category: Chip And Dust Extraction Units
Product: Metabo SPA 1200
Pages: 200
File size: 20 MB

NEDERLANDS
44
Gebruik het snoer niet voor doelein-
den waarvoor het niet bedoeld is.
Gevaar voor verwondingen en
kneuzingen aan bewegende onder-
delen!
Neem dit toestel nooit in gebruik
zonder gemonteerde veiligheids-
voorzieningen.
Houd steeds voldoende afstand van
het zaagblad. Gebruik desnoods ge-
schikte invoerhulpmiddelen. Houd
tijdens het gebruik voldoende af-
stand tot aangedreven onderdelen.
Wacht tot het zaagblad stilstaat al-
vorens kleine werkstukdelen, hout-
resten enz. uit het werkbereik te ver-
wijderen.
Rem het uitlopende zaagblad niet af
door er aan de zijkant tegenaan te
drukken.
Controleer of het apparaat geschei-
den is van het stroomnet alvorens
onderhoudswerkzaamheden uit te
voeren.
Zorg dat er zich bij het inschakelen
(bijvoorbeeld na onderhoudswerk-
zaamheden) geen montagegereed-
schap of losse onderdelen meer in
het toestel bevinden.
Schakel het elektrische toestel uit,
wanneer u het niet gebruikt.
Gevaar voor snijwonden ook
bij stilstaand snijwerktuig!
Trek veiligheidshandschoenen aan
als u snijwerktuigen moet vervan-
gen.
Bewaar de zaagbladen zo dat nie-
mand zich eraan kan verwonden.
Gevaar door terugslag van
werkstukken (werkstuk kan door het
zaagblad worden gegrepen en tegen
de gebruiker worden geslingerd)!
Werk uitsluitend met een juist inge-
steld spouwmes.
Het spouwmes en het gebruikte
zaagblad moeten b
ij elkaar passen:
het spouwmes mag niet dikker zijn
dan de snijvoegbreedte en niet dun-
ner dan het stamblad.
Zet het werkstuk nooit "op z’n kant"
(tijdens het schaven).
Let erop dat het gebruikte zaagblad
geschikt is voor het materiaal van
het werkstuk.
Gebruik voor het zagen van dunne
werkstukken of werkstukken met
dunne wanden uits
luitend zaagbla-
den met fijne tanding.
Zorg ervoor dat de zaagbladen
steeds scherp zijn.
Controleer in geval van twijfel de
werkstukken op vreemde voorwer-
pen (bijvoorbeeld nagels of schroe-
ven).
Zaag alleen werkstukken die groot
genoeg zijn, zodat ze bij het zagen
veilig vastgeklemd kunnen worden.
Zaag nooit verschillende stukken –
ook geen bundels met verschillende
aparte stukken tegelijk. Er is gevaar
voor lichamelijk letsel als aparte
stukken zonder steun door het zaag-
blad worden gegrepen.
Verwijder kleine werkstukdelen,
houtresten enz. uit het werkbereik -
het zaagblad moet hiervoor stil
staan.
Klemgevaar!
Zorg ervoor dat tijdens het gebruik
geen lichaamsdelen of kledij door
roterende onderdelen gegrepen en
meegetrokken kunnen worden
(
geen
dassen,
geen
handschoe-
nen,
geen
kledij met brede mou-
wen; personen met lang haar moe-
ten een haarnetje dragen).
Zaag nooit werkstukken waaraan
zich
–touwen
– snoeren
–riemen
– kabels of
– draden bevinden of die dergelij-
ke materialen bevatten.
Gevaar door onvoldoende per-
soonlijke veiligheidsuitrusting!
Draag oordoppen.
Draag een veiligheidsbril.
Draag een stofmasker.
Draag aangepaste werkkledij.
Bij werkzaamheden buiten is schoei-
sel met antislipzool aanbevolen.
Draag de handschoenen bij de om-
gang met zaagbladen en ruwe werk-
stukken. Draag de zaagbladen in
een container.
Gevaar door zaagsel!
Sommige soorten zaagsel (bijvoor-
beeld van beuken-, eiken- en essen-
hout) kunnen bij inademing kanker-
verwekkend zijn. Werk uitsluitend
met aangesloten afzuiginstallatie.
De afzuiginstallatie moet voldoen
aan de eisen in het hoofdstuk "Tech-
nische gegevens".
Let erop, dat bij het werken zo wei-
nig mogelijk houtstof in de omgeving
terechtkomt:
– houtstofafzettingen in het werk-
bereik verwijderen (niet wegbla-
zen!);
– lekken in de afzuiginstallatie her-
stellen;
– Zorg voor een goede verlichting.
Gevaar door technische wijzi-
gingen of het gebruik van onderde-
len die niet door de fabrikant zijn
goedgekeurd en vrijgegeven
Monteer dit toestel zoals in de hand-
leiding wordt aangegeven.
Gebruik hiervoor uitsluitend door de
fabrikant vrijgegeven onderdelen.
Dit betreft in het bijzonder:
– zaagbladen (voor bestelnum-
mers, zie Leverbare accessoi-
res);
– Veiligheidsvoorzieningen (Voor
de bestelnummers, zie de lijst
met reserveonderdelen).
Breng aan deze onderdelen geen
wijzigingen aan.
Gevaar door gebreken aan het
toestel!
Zorg dat het toestel evenals de toe-
behoren goed onderhouden wor-
den. Neem hierbij de onderhouds-
voorschriften in acht.
Controleer de machine voor het in-
schakelen telkens op eventuele be-
schadigingen: Voor het gebruik
moet de goede werking van de vei-
ligheidsinrichtingen
en van licht be-
schadigde onderdelen altijd zorgvul-
dig gecontroleerd worden.
Controleer of de scharnierende on-
derdelen correct functioneren en
niet klemmen. Alle onderdelen moe-
ten correct gemonteerd zijn en aan
alle voorwaarden voldoen om een
feilloze bediening van het toestel te
garanderen.