Metabo SPA 1200 User Manual – Page 45

Posted on 15 Jun, 2019
Manufacturer: Metabo
Category: Chip And Dust Extraction Units
Product: Metabo SPA 1200
Pages: 200
File size: 20 MB

NEDERLANDS
45
Laat beschadigde beveiligingen of
onderdelen deskundig en door een
gekwalificeerde vakman herstellen
of vervangen. Laat beschadigde
schakelaars in een reparatiedienst
vervangen. Gebruik dit toestel niet
wanneer u de schakelaar niet kan in-
en uitschakelen.
Zorg ervoor dat er
zich geen oliën of
vetten op de handgrepen bevinden
en dat deze droog blijven.
Gevaar door lawaai!
Draag oordoppen.
Let erop dat het spouwmes niet ge-
bogen is. Een gebogen spouwmes
drukt het werkstuk zijdelings tegen
het zaagblad. Dit veroorzaakt la-
waai.
Gevaar door blokkerende
werkstukken of werkstukdelen!
Als er een blokkering optreedt:
1. apparaat uitschakelen,
2. stekker uit stopcontact trekken,
3. handschoenen dragen,
4. blokkering met geschikt gereed-
schap verwijderen.
3.3
Symbolen op het appa-
raat
Gegevens op het typeplaatje:
Veiligheidssymbolen
Gevaar!
Veronachtzaming van de
volgende waarschuwin-
gen kan leiden tot ern-
stig letsel of materiële
schade leiden.
Lees de gebruiksaanwij-
zing.
Niet in een draaiend zaag-
blad grijpen.
Veiligheidsbril en
gehoorbescherming dra-
gen.
Apparaat niet in vochtige of
natte onmgeving gebrui-
ken.
3.4
Veiligheidsvoorzieningen
Spouwmes
Het spouwmes
(33)
moet verhinderen
dat een werkstuk door de achterkant
van het zaagblad omhoog geduwd kan
worden en eventueel tegen de gebrui-
ker aangeslingerd wordt.
Het is niet toegestaan om zonder
spouwmes te werken.
Beschermkap
De beschermkap
(34)
verhindert onge-
wild contact met het zaagblad en biedt
bescherming tegen rondvliegende hout-
spaanders en zaagsel.
Het is niet toegestaan om zonder be-
schermkap te werken.
Schuifstok
De schuifstok
(35)
dient als verlenging
van de hand, om het werkstuk veilig aan
het zaagblad voorbij te leiden en be-
schermt tegen onbedoeld contact met
het zaagblad.
De schuifstok moet altijd gebruikt wor-
den als de afstand tussen het zaagblad
en een parallelle aanslag kleiner is dan
120 mm.
.
De schuifstok moet in een hoek van 20°
... 30° tot het oppervlak van de zaagta-
fel worden geleid.
Wanneer de schuifstok niet wordt ge-
bruikt, moet hij bij de machine opgebor-
gen worden.
Als de schuifstok beschadigd is, moet
hij vervangen worden.
Zorg ervoor dat u op een stevi-
ge ondergrond staat en let er vooral
op dat u altijd goed in evenwicht
bent.
Opstelling zonder machinestan-
daard:
1. Zaag met twee personen uit de ver-
pakking tillen.
2. Zaag op stabiele
tafel of werkbank
zetten.
3. Zaag op tafel of werkbank vast-
schroeven.
Opstelling met machinestandaard:
1. Apparaat met twee personen uit de
verpakking tillen.
2. Apparaat op de vloer zetten.
3. Apparaat bij de handgrepen oppak-
ken en op de smalle kant zetten
4. Handgrepen
(36)
naar buiten trek-
ken, draaien en inklikken.
(25)
Fabrikant
(26)
Serienummer
(27)
Apparaatbenaming
(28)
Motorgegevens
(zie ook "Technische gegevens")
(29)
CE-kenmerk – Dit apparaat
beantwoordt aan de EU-richtlij-
nen overeenkomstig de conformi-
teitsverklaring
(30)
Afvalsymbool – Het toestel kan
via de fabrikant worden afge-
voerd
(31)
Bouwjaar
26
27
28
29
30
32
25
31
(32)
Afmetingen van to
egelaten zaag-
bladen
33
34
4.
Opstelling
35