Metabo SPA 1200 User Manual – Page 48

Posted on 15 Jun, 2019
Manufacturer: Metabo
Category: Chip And Dust Extraction Units
Product: Metabo SPA 1200
Pages: 200
File size: 20 MB

NEDERLANDS
48
gesloten ruimten mogen alleen met
een geschikte zaagselafzuiginstalla-
tie uitgevoerd worden.
De zaagselaf-
zuiginstallatie moet voldoen aan de
volgende eisen:
– Passend bij de diameter van de
afzuigstukken (beschermkap
38 mm; spaanbak 35/44 mm);
luchtdebiet
460 m
3
/h;
onderdruk aan de afzuigstomp
van de zaag
530 Pa;
luchtsnelheid aan de af-
zuigstomp van de zaag
20 m/ s.
De aanzuigstompen voor de afvoer van
het zaagsel bevinden zich op het frame
van de cirkelzaag en op de zaagbladbe-
schermkast.
Lees ook de handleiding voor de bedie-
ning van het zaagselafzuigsysteem!
Het werken zonder af
zuigsysteem is al-
leen buiten mogelijk.
6.2
Zaaghoogte instellen
Gevaar!
Voorwerpen of lichaamsdelen die
zich binnen de instelruimte bevin-
den, kunnen door een draaiend
zaagblad meegesleurd worden! Be-
gin dus nooit met het instellen van
de zaaghoogte voordat het zaagblad
helemaal tot stilstand gekomen is!
De zaaghoogte van het zaagblad moet
aangepast worden aan de hoogte van
het werkstuk: De zaagselkap moet aan
de voorzijde met de onderkant op het
werkstuk liggen.
Snijhoogte door draaien van het
handwiel
(47)
instellen.
Aanwijzing:
Om speling bij de zaaghoogtever-
stelling te compenseren, brengt u
het zaagblad altijd van beneden in
de gewenste positie.
6.3
De zaagbladhelling instel-
len
Gevaar!
Voorwerpen of lichaamsdelen die
zich binnen de instelruimte bevin-
den, kunnen door een draaiend
zaagblad meegesleurd worden! Be-
gin dus nooit met het instellen van
de zaaghoogte voordat het zaagblad
helemaal tot stilstand gekomen is!
De helling van het zaagblad kan tussen
-1,5° en 46,5° wo
rden ingesteld.
1. Spanhefboom
(48)
losmaken.
2. Gewenste zaagbladhelling instellen.
3. Ingestelde hellingshoek door vast-
zetten van de spanhefboom
(48)
vergrendelen.
Handwiel voor zaaghoogte-
instelling
De hoogte van de zaagsnede kan inge-
steld worden door aan het handwiel
(49)
te draaien.
Spanhefboom voor de instelling van
de hellingshoek
Door de spanhefboom
(50)
los te zet-
ten, kan het zaagblad tussen -1,5° en
46,5° worden ingesteld.
Om te vookomen dat de ingestelde hel-
lingshoek bij het zagen verandert, moet
hij met de spanhefboom
(50)
weer wor-
den geblokkeerd.
Omschakelhendel voor hellingsaan-
slag
De hellingsverstelling h
eeft bij 0° en 45°
een aanslag. Voor speciale verstek-
zaagsnedes (achtersnijdingen) kan de
hellingshoek in beide richtingen nog met
1,5° worden vergroot.
Helling-begrenzingsstop
(51)
naar
buiten trekken en boven de excen-
terschijf rechts pl
aatsen = hellings-
hoek van het zaagblad tussen –1,5°
en 45° verstelbaar.
Helling-begrenzingsstop
(51)
naar
buiten trekken en boven de excen-
terschijf links plaatsen = hellings-
hoek van het zaagblad tussen 0° en
46,5° verstelbaar.
In-/Uit-schakelaar
Uitschakelen = onderste schakelaar
(52)
indrukken.
Inschakelen = bovenste
(53)
1 tot 2
sec. lang indrukken.
47
48
49
50
51