Metabo SPA 1200 User Manual – Page 50

Posted on 15 Jun, 2019
Manufacturer: Metabo
Category: Chip And Dust Extraction Units
Product: Metabo SPA 1200
Pages: 200
File size: 20 MB

NEDERLANDS
50
Voor het instellen van de tafelver-
breding moet de spanhefboom
(60)
worden losgemaakt.
Gevaar van letsel!
De klemhendel moet bij het zagen
steeds vastgetrokken zijn.
Aflezen van de schaalband bij werk-
zaamheden met de parallelaanslag
Op welke schaal de snijbreedte wordt
afgelezen, hangt ervan af, hoe het aan-
slagprofiel aan de parallelaanslag is ge-
monteerd:
– hoge aanlegkant =
schaal met zwarte schrift op witte
achtergrond.
– lage aanlegkant =
schaal met witte schrift op zwarte
achtergrond.
Bij kleine snijbreedten wordt de tafelver-
bredering niet uitgetrokken. De snij-
breedte wordt op de schaal rechts op
de wijzer van de parallelaanslag afgele-
zen:
– hoge aanlegkant: snijbreedten van 0
tot 35 cm mogelijk.
– lage aanlegkant: snijbreedten van 0
tot 29,5 cm mogelijk.
Dienen grotere werkstukken te worden
gezaagd, moet de tafelverbredering
worden uitgetrokken.
1. Parallelaanslag verschuiven naar de
eindstand van de schaal.
2. Tafelverbredering naar buiten trek-
ken en parallelaanslag op gewenste
afstand instellen. De snijbreedte
wordt op de linker schaal bij de wij-
zer van het schaalband afgelezen.
6.8
Tafelverlenging instellen
De tafelverlenging breidt de steunvlakte
uit, zodat ook langere werkstukken ste-
vig kunnen liggen.
1. Voor het uittrekken van de tafelver-
lenging moeten de beide kartel-
schroeven
(61)
worden losgedraaid.
2. Tafelverlenging naar buiten trekken
en op gewenste
afstand instellen.
3. De beide kartelschroeven weer aan-
trekken.
6.9
Zagen
Gevaar!
De schuifstok moet altijd gebruikt
worden als de afstand tussen het
zaagblad en een
parallelaanslag
kleiner is dan 120 mm.
Rechte zaagsnede
1. Hellingshoek instellen en vergrende-
len.
2. Zaaghoogte instellen. Aan de voor-
kant moet de beschermkap volledig
op het werkstuk liggen.
3. Parallelaanslag instellen.
4. Zet de zaag aan.
5. Het werkstuk gelijkmatig naar achte-
ren schuiven en in een werkproces
doorzagen.
6. Schakel de machine uit als u niet on-
middellijk verder werkt.
Ve rs te kzage n
1. De dwarsaanslag wordt van voren in
de groef in de zaagtafel ingescho-
ven.
2. Gewenste hoek na losmaken van de
klemhendel
(62)
aan de dwarsaan-
slag instellen en klemhendel weer
vastschroeven.
3. Zijdelingse afstand tussen voorzet-
profiel en zaagblad instellen:
kartelmoer losmaken en voorzet-
profiel verschuiven.
Kartelmoer vastdraaien.
4. Werkstuk tegen de dwarsaanslag
drukken.
5. Werkstuk doorzagen door de dwars-
aanslag vooruit te schuiven.
6. Schakel de machine uit als u niet on-
middellijk verder werkt
Gevaar!
Vóór het transport altijd:
Apparaat uitschakelen.
Wachten tot het zaagblad hele-
maal stilstaat.
Stekker uit het stopcontact trek-
ken.
Draai het zaagblad volledig naar be-
neden.
Hellingshoek van het zaagblad op 0°
instellen en met de spanhefboom
vastzetten.
Aanbouwdelen (beschermkap,
spaanafzuiging) demonteren. Be-
schermkap bij zaagtafel opbergen.
Stroomsmoer op kabelopwikkeling
rollen.
Alleen apparaat met machinestan-
daard:
Apparaat bij frameconstructie optil-
len en naar achteren draaien. Appa-
raat op zijkant zetten en bovenste
poten inklappen. De rode zwenk-
hendels moeten weer inklikken.
Apparaat naar acht
eren draaien en
de onderste poten inklappen. De
rode zwenkhendels
moeten weer in-
klikken.
Handgrepen naar binnen schuiven
en apparaat neerzetten.
61
7.
Transport
62