Metabo SPA 1200 User Manual – Page 51

Posted on 15 Jun, 2019
Manufacturer: Metabo
Category: Chip And Dust Extraction Units
Product: Metabo SPA 1200
Pages: 200
File size: 20 MB

NEDERLANDS
51
Klemgevaar
Vergrendel de uitgetrokken tafelver-
breding met de spanhefboom.
Gebruik voor het dragen van het toestel
de handgrepen aan de zijkant
(63)
van
de tafel.
Let op!
Draag het toestel niet aan de veilig-
heidsvoorzieningen, de tafelverbrei-
ding of aan de
bedienelementen!
Mobiel transport:
Handgrepen naar buiten trekken,
draaien en inklikken.
Zaag aan de handgreep trekken of
schuiven
Gebruik bij verzending de originele ver-
pakking indien mogelijk.
Gevaar!
Voordat u met de service of met het
onderhoud begint:
1. Apparaat uitschakelen.
2. Wacht tot de zaag helemaal stil-
staat.
3. Stekker uit het stopcontact trek-
ken.
– Nadat u klaar bent met de service
en/ of onderhoudsbeurt, moet de
goede werking van alle veiligheids-
voorzieningen als eerste gecontro-
leerd worden.
– Beschadigde onderdelen, in het bij-
zonder veiligheidsvoorzieningen,
mogen uitsluitend door originele on-
derdelen worden
vervangen, omdat
onderdelen die niet door de fabri-
kant getest en vrijgegeven zijn, niet
te voorziene schade tot gevolg kun-
nen hebben.
– Andere dan de in dit hoofdstuk be-
schreven onderhouds- of reparatie-
werkzaamheden mogen uitsluitend
door geschoold personeel worden
uitgevoerd.
Gevaar!
Als het inlegprofiel beschadigd is,
bestaat het risico dat kleine voor-
werpen tussen het inlegprofiel en
het zaagblad geklemd raken en het
zaagblad blokkeren. Beschadigde
inlegprofielen moeten onmiddellijk
vervangen worden!
8.1
Zaagblad vervangen
Gevaar!
Onmiddellijk na het zagen kan het
zaagblad erg heet zijn – Pas op voor
brandwonden! Laat een heet zaag-
blad eerst voldoende afkoelen. Ook
het schoonmaken van het zaagblad
met een licht ontvlambaar product is
dan gevaarlijk.
Ook bij een stilstaand zaagblad be-
staat er nog gevaar voor snijwon-
den. Bij het vervangen van een zaag-
blad moet u
veiligheidshandschoenen dragen.
Let bij de montage absoluut op de
draairichting van het zaagblad!
1. Zaagblad in de bovenste stand
brengen.
2. Beschermkap verwijderen.
3. Tafelinzetstuk
(64)
losmaken en uit-
nemen.
4. Spanmoer
(68)
met steeksleutel
draaien
en tegelijk de hendel van de
zaagbladvergrendeling
(65)
om-
hoog
trekken
,
tot hij inklikt.
5. Hendel vasthouden
en de spanmoer
met de klok mee afschroeven.
6. Spanmoer
(68)
, buitenste zaagblad-
flens
(67)
en zaagblad van de zaag-
bladas nemen.
7. Spanvlakken van de zaagbladflen-
zen
(66)
en
(67)
en van het zaag-
blad reinigen.
Gevaar!
Gebruik geen schoonmaakmiddelen
(bijvoorbeeld om harsresten te ver-
wijderen) die de li
chtmetalen delen
van het chassis zouden kunnen be-
schadigen. De stabiliteit van de zaag
zou erdoor kunnen worden aange-
tast.
8. Binnenste zaagbladflens
(66)
op
motoras schuiven.
8.
Service en onderhoud
63
64
65
66
67
68