Metabo SPA 1200 User Manual – Page 84

Posted on 15 Jun, 2019
Manufacturer: Metabo
Category: Chip And Dust Extraction Units
Product: Metabo SPA 1200
Pages: 200
File size: 20 MB

SVENSKA
84
VARNING!
– Läs bruksanvisning-
en, så minskar risken för skador.
VARNING! Läs alla säkerhetsanvis-
ningar och anvisningar.
Följer du inte
säkerhetsanvisningar och anvisningar
kan det leda till elst
ötar, brand och/eller
svåra skador.
Spara säkerhetsanvisningar och an-
visningar för framtida bruk.
Se till att
dokumentationen följer med elverktyget.
– Den här bruksanvisningen är gjord
för personer som har tekniska
grundkunskaper om hur man hante-
rar maskiner som den beskrivna.
Har du ingen sådan erfarenhet av
maskiner, så ta hjälp av någon erfa-
ren person.
– Tillverkaren ansvarar inte för skador
som uppstår för att du inte följt an-
visningarna i bruksanvisningen.
Informationen i bruksanvisningen är
märkt på följande sätt:
Fara!
Risk för personskador
eller sakskador.
Risk för elstöt!
Risk för personskador
på grund av el.
Risk för indragning!
Risk för personskador
på grund av att kropps-
delar eller kläder blir in-
dragna.
Varning!
Risk för sakskador.
Obs!
Kompletterande informa-
tion.
3.1
Avsedd användning
Sågen är avsedd för klyvning och kap-
ning av massivt trä, laminerat trä, spån-
skivor, lamellträ och liknande material.
Metallsågning innebär följande begräns-
ningar:
– kräver rätt sorts sågklinga
(se Medföljande tillbehör)
– bara för järnfri metall
(inte hårdmetall eller härdad metall)
Runda arbetsstycken kräver rätt fästdon
eftersom den roterande sågklingan kan
få det att vrida sig.
Sågning av platta arbetsstycken på hög-
kant kräver lämpligt anslag som ger sä-
ker styrning.
Du får inte göra falsar eller spår utan rätt
skydd på maskinen.
Använd inte cirkelsåg för att göra slitsar
(spår som slutar i arbetsstycket)
All annan användning räknas som ej av-
sedd användning. T
illverkaren ansvarar
inte för skador på grund av ej avsedd
användning.
Om sågen blir ombyggd eller du använ-
der delar som inte är godkända av till-
verkaren kan detta leda till allvarliga
skador.
3.2
Allmänna säkerhetsanvis-
ningar
Varning!
När du använder elverktyg, så
måste du följa följande grundläggande
säkerhetsföreskrifter för att skydda dig
mot elstötar, skador och brand.
Följ säkerhetsanvisningarna nedan
när du använder maskinen, så und-
viker du person- och sakskador.
Läs även de särskilda säkerhetsan-
visningarna i respektive kapitel.
Följ även eventuell arbetarskydds-
lagstiftning och föreskrifter för ska-
deprevention vid hantering av cirkel-
sågar.
Allmänna risker!
Håll ordning på arbetsplatsen – om
det är rörigt kan det lätt hända en
olycka.
Var uppmärksam. Var medveten om
vad du gör och använd sunt förnuft.
Använd inte cirkelsågen om du är
okoncentrerad.
Kom ihåg att även ta hänsyn till yttre
faktorer. Se till att du har bra belys-
ning.
Undvik olämpliga kr
oppsställningar.
Det är viktigt att stå stadigt och att
alltid hålla jämvikten.
Använd lämpliga st
öd för långa ar-
betsstycken.
Använd inte elverktyg om det finns
brand- eller explosionsrisk.
Den här sågen är bara avsedd för
användning av personer som vet hur
en cirkelsåg fungerar och känner till
de risker som är förknippade med
den.
Personer under 18 år får bara an-
vända sågen i samband med utbild-
ning och under uppsikt av en hand-
ledare.
Obehöriga, i synnerhet barn, får inte
vistas i riskområdet. Låt inga andra
personer komma i kontakt med så-
gen eller sladden vid sågning.
Undvik att överbelasta sågen – an-
vänd den bara inom det kapacitets-
intervall som tekniska data anger.
Fara pga. el!
Utsätt inte sågen för regn.
Använd den inte heller i våta eller
fuktiga utrymmen.
Undvik att komma i kontakt med jor-
dade delar (t.ex.
värmeelement, rör,
spisar, kylskåp) när du arbetar med
sågen.
Sladden får inte användas för annat
än den är avsedd för.
Risk för klämskador och andra
personskador av rörliga delar!
Använd aldrig maskinen utan
skyddsanordningar.
Håll alltid tillräck
ligt avstånd till såg-
klingan när du sågar. Använd lämpli-
ga påskjutare om det behövs. Håll
tillräckligt avstånd till rörliga delar
under arbetets gång.
Vänta tills sågklin
gan har stannat
helt innan du tar bort mindre arbets-
stycken, trärester osv. ur arbetsom-
rådet.
Bromsa inte klingan genom att
trycka på den från sidan.
Kontrollera alltid at
t sågen inte är an-
sluten till elnätet
innan du påbörjar
eventuella servicearbeten.
Kontrollera att inga verktyg eller lösa
delar ligger kvar i sågen när du slår
på den (t.ex. efter service).
Slå av cirkelsågen när du inte an-
vänder den.
Risk för skärskador även när
klingan står still!
Använd skyddshandskar vid byte av
vassa delar.
2.
Läs det här först!
3.
Säkerhet