Metabo SPA 1200 User Manual – Page 85

Posted on 15 Jun, 2019
Manufacturer: Metabo
Category: Chip And Dust Extraction Units
Product: Metabo SPA 1200
Pages: 200
File size: 20 MB

SVENSKA
85
Förvara sågklingorna så att ingen
kan skada sig på dem.
Fara för arbetsstyckskast
(sågklingan kan greppa och slunga
arbetsstycket mot den som sågar)!
Se alltid till så att klyvkilen är rätt in-
ställd.
Klyvkilen och monterad sågklinga
ska passa ihop: klyvkilen får inte
vara tjockare än klingbredden och
inte tunnare än stamklingan.
Kanta inte arbetsstyckena.
Kontrollera att sågklingan passar för
materialet.
Såga bara tunna eller tunnväggiga
arbetsstycken med fintandad såg-
klinga.
Använd alltid
vassa sågklingor.
Undersök i tveksamma fall om det
finns främmande föremål i arbets-
stycket (till exempel spik eller skruv).
Såga bara arbetsstycken med mått
som gör att du kan hålla säkert i
stycket när du arbetar.
Såga aldrig mer än ett arbetsstycke
åt gången och inte heller buntar med
flera stycken. Risken att skada sig är
stor när ett stycke slungas iväg
okontrollerat av sågklingan.
Ta bort småbitar, trärester osv. ur ar-
betsområdet – sågklingan måste då
stå stilla.
Risk för indragning!
Se till så att inga kroppsdelar eller
kläder kan fastna och bli indragna av
roterande delar vid sågning (använd
inte
slips och
inte
handskar
inte
kläder med vida ärmar; personer
med långt hår måste använda hår-
nät).
Såga aldrig arbetsstycken med
– linor,
–snören,
–band,
– sladdar eller
– trådar eller arbetsstycken som
innehåller sådana material.
Fara pga. av bristande person-
lig skyddsutrustning!
Använd hörselskydd.
Använd skyddsglasögon.
Använd andningsskydd.
Använd rätt arbetskläder.
Vid arbete utomhus rekommende-
rar vi halkskyddsskor.
Bär skyddshandskar vid hanteringen
av sågklingor och grova arbetsstyck-
en. Sågklingor måst
e förvaras i en
behållare.
Fara för sågspån!
Vissa sågspånssorter (t.ex. från
bok-, ek- och askträ) kan orsaka
cancer vid inandning. Arbeta alltid
med spånsug. Spånsugen måste
uppfylla de värden som Tekniska
data anger.
Se till att så att du sprider så lite såg-
spån som möjligt till omgivningen:
– Ta bort sågspånet ur arbetsområ-
det (blås inte!);
– Reparera otätheter i spånsugen;
– Se till så att arbetsplatsen har bra
ventilation.
Fara vid tekniska förändringar
på sågen eller vid användning av de-
lar som inte är utprovade och god-
kända av tillverkaren!
Sätt ihop sågen exakt enligt anvis-
ningarna.
Använd bara delar som tillverkaren
godkänt. Det gäller framförallt:
– sågklingor (beställningsnummer,
se Medföljande tillbehör);
– skyddsanordningar (beställnings-
nummer, se Reservdelslista).
Gör inga ändringar på maskindelar-
na.
Fara på grund av brister på så-
gen!
Sköt om såg och tillbehör ordentligt.
Följ serviceanvisningarna.
Kontrollera om det finns några ska-
dor före användning: undersök noga
att säkerhetsanord
ningar, skyddsan-
ordningar eller lätt skadade delar
fungerar som de ska innan du an-
vänder maskinen. Kontrollera att de
rörliga delarna fungerar felfritt och
inte fastnar. Alla delar måste vara
rätt monterade och alla villkor upp-
fyllda för att sågen ska fungera fel-
fritt.
Skadade skyddsanordningar eller
delar kräver reparation eller byte av
godkänd serviceverkstad. Låt en
serviceverkstad byta ut trasiga
strömbrytare. Använd aldrig maski-
nen om brytaren inte fungerar som
den ska.
Handtagen ska vara torra och fria
från olja och fett.
Fara pga. buller!
Använd hörselskydd.
Se till att klyvkilen inte är böjd. En
böjd klyvkil trycker arbetsstycket i
sidled mot sågklingan. Det orsakar
buller.
Fara pga. arbetsstycken eller
delar som nyper!
När det nypt:
1. slå av maskinen,
2. dra ur kontakten,
3. använd handskar,
4. åtgärda med lämpliga verktyg.
3.3
Symboler på maskinen
Information på typskylten:
(25)
Tillverkare
(26)
Serienummer
(27)
Maskinbeteckning
(28)
Motorinfo
(se även Tekniska data)
(29)
CE-märkning – maskinen uppfyl-
ler EG-direktiven enligt överens-
stämmelseintyget
(30)
Skrotningssymbol – maskinen
går att skrota via tillverkaren
(31)
Tillverkningsår
(32)
Tillåtna klingmått
26
27
28
29
30
32
25
31