Metabo SPA 1200 User Manual – Page 87

Posted on 15 Jun, 2019
Manufacturer: Metabo
Category: Chip And Dust Extraction Units
Product: Metabo SPA 1200
Pages: 200
File size: 20 MB

SVENSKA
87
5.1
Montering
Klyvkil
Obs!
Klyvkilen är redan rätt inställd vid leve-
ransen. Den behöver bara justeras före
driftstarten om den ändrat läge under
transporten.
1. Veva upp sågklingan till det översta
läget.
2. Vrid skruven
(40)
moturs, lyft och ta
ur bordsinsatsen.
3. Lossa låsspaken
(41)
(
vrid mot-
urs
!).
4. Dra upp klyvkilen
(42)
från det undre
transportläget till anslaget.
5. Kontrollera att klyvkilen sitter rätt:
– Avståndet mellan klingegg och
klyvkil ska vara
3 till 5
mm.
– Klyvkilen måste ligga i linje med
klingan.
Fara!
Klyvkilen hör till säkerhetsanord-
ningarna och kräver rätt montering
för att sågen ska gå att använda sä-
kert:
Bara om du måste justera klyvkilens lä-
ge:
1. Lossa låsspaken
(41)
(
vrid mot-
urs
!).
2. Ställa in klyvkilen
(42)
vertikalt:
avståndet mellan klingegg och klyv-
kil ska vara 3 till 5 mm.
3. Dra åt låsspaken
(41)
(
vrid med-
urs
!).
Ställa in riktningsanordning på sidan:
Klyvkil
(43)
och klinga måste ligga exakt
i linje med varandra.
4. Lossa 3 insexskruvar
(44)
.
5. Ställ in klyvilen
(43)
parallellt med
sågklingan.
.
6. Dra åt 3 insexskruvar
(44)
.
7. Fäst bordsinsatsen och lås med
skruven
(40)
.
Montering av spånskyddet
1. Veva upp sågklingan till det översta
läget.
2. Sätt på spånhuven
(46)
på klyvki-
lens främre fäste
(45)
.
3. Dra åt spånhuven med låsspaken.
5.2
Elanslutning
Varning! Elektrisk spänning
Använd endast maskinen i torr
omgivning.
Anslut bara maskinen anslutas
till strömkällor som uppfyller föl-
jande krav (se även Tekniska da-
ta):
– Alla kontakter skavara jorda-
de enligt föreskrift.
– Nätspänning och -frekvens
ska överensstämma med upp-
gifterna på
maskinens typ-
skylt.
– Sågen ska vara avsäkrad med
jordfelsbrytare med felström
30 mA.
Fråga din elleveratör eller
elinstallatör om du är osäker på om
din serviceledning uppfyller kraven.
Lägg nätkabeln på ett sådant sätt
att den inte är i vägen eller kan
skadas under arbetet.
Skydda nätkabeln för värme, frä-
tande vätskor och vassa kanter.
Använd bara gummisladd med
rätt ledningsarea som förläng-
ningssladd (se Tek
nisk data).
Ute använder du
bara förläng-
ningssladdar avsedda och märk-
ta för utomhusbruk.
Dra inte ur stickkontakten genom
att dra i kabeln.
Undvik oavsiktliga starter: se till
så att strömbrytaren är av innan
du sätter i kontakten i uttaget.
5.
Före första användning
39
40
41
42
max. 5
43
44
45
46