Metabo SPA 1200 User Manual – Page 88

Posted on 15 Jun, 2019
Manufacturer: Metabo
Category: Chip And Dust Extraction Units
Product: Metabo SPA 1200
Pages: 200
File size: 20 MB

SVENSKA
88
Fara för olyckor!
Sågen får endast användas av en
person åt gången. Andra personer
som ska mata fram eller ta bort ar-
betsstycken ska stå på säkert av-
stånd från sågen.
Kontrollera följande innan arbetet
påbörjas:
– Nätkabel och stickpropp
– Strömbrytare för start/stopp
– Klyvkil
– Spånhuv
– Hjälpmedel för matning (påskju-
tare och handtag)
Använd personlig
skyddsutrustning:
– Dammskyddsmask
– Hörselskydd
–Skyddsglasögon
Stå på rätt ställe under sågning:
– Framtill på manöversidan;
– Mitt framför sågen;
– Till vänster och vid sidan om in-
ställningsanordningen för såg-
klingan
– Vid tvåmansdrift måste den ena
personen stå på säkert avstånd
från sågen.
Använd följande tillbehör vid behov:
– Lämpliga stöd för arbetsstycken
– om arbetsstycket kan falla av
bordet efter delning;
–Spånutsug.
Undvik följande manövreringsfel:
– Bromsa inte klingan genom att
trycka på den från sidan. Risk för
kast.
– Tryck alltid arbetsstycket mot
sågbordet under sågning och
ställ det inte på högkant. Risk för
kast.
– Såga aldrig mer än ett arbets-
stycke åt gången och inte heller
buntar med flera stycken. Risken
att skada sig är stor när ett
stycke slungas iväg okontrollerat
av sågklingan.
Risk för indragning!
Såga aldrig arbetsstycken med linor,
snören, bandkablar eller trådar eller
arbetsstycken som innehåller lik-
nande material.
6.1
Spånutsug/universal-
dammsugare
Fara!
Spån från vissa träslag (t ex bok, ek
och ask) kan orsaka cancer vid in-
andning. Använd lämplig spånutsug
vid arbete i slutna rum.
Spånsugen
ska uppfylla följande krav:
– passa utsugs-Ø (spånhuv 38 mm;
spånlåda 35/44 mm);
Luftvolym
460 m
3
/h;
Undertrycket på sågens sugstos
ska vara
Š
530 Pa;
Lufthastigheten på sågens sugs-
tos ska vara
Š
20 m/ s.
Sugstosarna för spånutsugningen sitter
på sågklingans skyddslåda och på
spånhuven.
Observera även bruksanvisningen för
utsugningsanläggningen!
Sågning utan spånsug är bara tillåtet ut-
omhus.
6.2
Inställning av såghöjd
Fara!
Kroppsdelar eller föremål som finns
i inställningsområdet kan fastna i
den roterande sågklingan! Ställ bara
in såghöjden när sågklingan står
stilla.
Sågklingans såghöjd måste anpassas
till arbetsstyckets höjd: spånhuven mås-
te ligga emot arbetsstycket med den
främre underkanten.
Ställ in såghöjden genom att vrida
på ratten
(47)
.
För att utjämna
ett eventuellt
spel vid såghöjdsinställningen, för
klingan till det läge du vill ha underi-
från.
6.3
Inställning av sågkling-
ans lutning
Fara!
Kroppsdelar eller föremål som finns
i inställningsområdet kan fastna i
den roterande sågklingan! Ställ bara
in såghöjden när sågklingan står
stilla!
Sågklingans lutning går
att ställa in steg-
löst mellan -1,5° och 46,5°.
1. Lossa
(48)
låsarmen.
2. Ställ in önskad lutning.
3. Spärra den inställda vinkeln med
(48)
låsarmen.
Vred för såghöjdsinställning
Sågdjupet ställer du in med vredet
(49)
.
Låsspak för snedkapningsinställ-
ning
Lossar du låsspaken
(50)
, så går det att
ställa in sågklingan mellan -1,5° och
46,5°.
6.
Arbetsbeskrivning
47
48