Metabo SPA 1200 User Manual – Page 89

Posted on 15 Jun, 2019
Manufacturer: Metabo
Category: Chip And Dust Extraction Units
Product: Metabo SPA 1200
Pages: 200
File size: 20 MB

SVENSKA
89
För att vinkeln inte ska ändras under
sågningen måste den spärras
(50)
med
låsarmen.
Omkopplingsspak för vinkelanslag
Det finns ett anslag för snedkapningsin-
ställningen vid 0° och 45°. Vinkeln går
att öka med 1,5° i båda håll vid special-
geringar.
Dra ut vinkelanslaget
(51)
och sätt
det över höger excenterskiva = nu
går det ställa in snedkapningsvinklar
mellan -1,5° och 45°.
Dra ut vinkelanslaget
(51)
och sätt
det över vänster excenterskiva = nu
går det ställa in snedkapningsvinklar
mellan 0° och 46,5°.
Strömbr ytare
AV = tryck på den
(52)
undre bryta-
ren.
PÅ = tryck på den
(53)
övre brytaren
i 1 till 2 sekunder.
6.4
Ställa in parallellanslaget
Till parallellanslaget används den långa
anslagsprofilen
(54)
. Montering görs på
styrprofilen på sågens framsida.
– Sätt parallellanslaget höger om såg-
klingan.
Markeringen i förstoringsglaset vi-
sar parallellanslagets inställda skal-
avstånd till
sågklingan.
– Lossa låsspaken
(55)
på parallel-
lanslaget och flytta det tills marke-
ringen i förstoringsglaset det av-
stånd du vill ha till sågklingan.
Tryck ned låsspaken (55)
, så låser
den.
– Anslagprofilen
(54)
måste stå paral-
lellt med klingan under sågningen
och vara spärrat
(55)
med låsarmen.
Tryck ned låsspaken, så låser den.
– Räfflade muttrar
(56)
för infästning
av anslagsprofil. Lossa de båda räff-
lade muttrarna, så går det att ta av
och flytta anslagsprofilen
(56)
:
Låg stödkant :
– För sågning av platta arbetsstyck-
en;
– när sågklingan lutar.
Hög stödkant :
– för sågning av höga arbetsstyck-
en (max. 87 mm).
6.5
Justera visaren på paral-
lellanslaget
1. Rikta parallellanslaget mot klingan.
2. Lossa skruven på parallellanslagets
visare.
3. Nolla visaren på parallellanslaget
mot skalan, så att de stämmer över-
ens.
4. Dra åt visarskruven på parallel-
lanslaget igen.
Obs!
Undvik att arbetsstycket nyper mot pa-
rallellanslaget vid sågning:
flytta parallellanslage
t så långt åt höger
som möjligt och ställ sedan in den såg-
bredd du vill ha.
Tips:
Justera parallellanslaget (om det be-
hövs): parallellanslaget ska vara parllellt
med sågklingan resp. vidga sig max.
0,3 mm bakåt så att arbetsstycket inte
nyper mellan parallellanslag och kling-
an. Lossa de 2 skruvarna ovanpå paral-
lellanslaget och justera, dra sedan åt
igen.
Obs!
Justera (vid behov) parallellanslagets
klämkraft: Om det bakre klämstycket
ansluts tidigare eller senare än det främ-
re klämstycket kan det ställas in genom
att muttern vrids (på bakre gaveln). Los-
sa på muttrarna så att det bakre kläm-
stycket ansluts. Dra åt muttern så att det
bakre klämstycket ansluts tidigare.
6.6
Ställa in tväranslaget
Tväranslaget
(58)
skjuts in i spåret
framme på sågbordet.
För vinkelsågning kan tväranslaget jus-
teras i 60° på båda sidorna.
För sågning i vinklar på 45° och 90°
finns motsvarande anslag.
För att ställa in en vinkel: Lossa spärrs-
paken
(57)
genom att vrida motsols.
49
50
51
53
52
54
55
56
57
58
59