Metabo SPA 1200 User Manual – Page 90

Posted on 15 Jun, 2019
Manufacturer: Metabo
Category: Chip And Dust Extraction Units
Product: Metabo SPA 1200
Pages: 200
File size: 20 MB

SVENSKA
90
Skaderisk!
Under sågningen måste spärrspa-
ken vara fastspänd mot tväransla-
get.
Tillsatsprofilen kan flyttas och tas av
(59)
genom att lossa den räfflade mut-
tern.
6.7
Ställa in bordsbredd-
ningen
Bordförlängningen ökar uppläggningsy-
tan så att även större arbetsstycken kan
hållas fast på et
t säkert sätt.
För att ställa in bordsförlängningen
måste låsarmen
(60)
lossas.
Skaderisk!
Spärrspaken måste vara ordentligt
åtdraget under sågningen.
Avläsning av skala vid arbeten med
parallellanslag
Vilken skala sågbredden ska avläsas på
beror på hur anslagsprofilen monterats
på parallellanslaget:
– Hög stödkant =
Skala med svart skrift på vit bak-
grund.
– Låg stödkant =
Skala med vit skrift på svart bak-
grund.
När sågbredden är kort dras inte ut-
dragsskivorna på bordet ut. Sågbred-
den avläses alltid
på den högra skalan
på parallellanslagets visare:
– Hög stödkant: möjliga sågbredder
från 0 till 35 cm.
– Låg stödkant: möjliga sågbredder
från 0 till 29,5 cm.
När större arbetsstycken ska sågas
måste utdragsskivorna dras ut.
1. Flytta parallellanslaget till skalans
ändläge.
2. Dra ut bordsbreddningen och ställ in
parallellanslaget på rätt avstånd.
Sågbredden avläse
s alltid på den
vänstra skalan vid visaren.
6.8
Ställa in bordsförläng-
ningen
Bordförlängningen ökar uppläggningsy-
tan så att även längre arbetsstycken går
att styra säkert.
1. Lossa de båda räfflade skruvarna
(61)
, om du vill dra ut bordsförläng-
ningen.
2. Dra ut bordsförlängningen och ställ
in på rätt avstånd.
3. Dra åt de båda räfflade skruvarna
igen.
6.9
Sågning
Fara!
När avståndet mellan klinga och ett
parallellanslag är mindre än
120 mm, använd påskjutare.
Rak sågning
1. Ställ in vinkeln och lås den.
2. Ställ in sågdjupe
t. Spånskyddet ska
vila helt på arbetsstycket på framsi-
dan.
3. Ställ parallellanslaget.
4. Starta sågen.
5. Skjut arbetsstycket rakt bakåt och
såga itu det i ett enda arbetsmo-
ment.
6. Slå av maskinen om du inte ska fort-
sätta att såga.
Vinkelsågning
1. Tväranslaget skjuts in framifrån i
spåret på sågbordet.
2. Ställ in önskad vinkel när spännspa-
ken lossats
(62)
på tväranslaget och
skruva fast spännspaken igen.
3. Ställ in avståndet i sidled mellan
klinga och tillsatsprofil:
Lossa den räfflade muttern och
flytta tillsatsprofilen.
Dra åt de räfflade muttrarna.
4. Pressa arbetsstycket mot tväransla-
get.
5. Såga igenom arbetsstycket genom
att skjuta fram tväranslaget.
6. Slå av maskinen om du inte ska fort-
sätta att såga.
Fara!
Före transport:
Stäng av maskinen.
Vänta tills sågklingan har stan-
nat.
Dra ur kontakten.
Veva ner sågklingan helt.
Ställ in snedkapvinkeln på 0° och
spärra med låsspaken.
Montera av påbyggnadsdelar (spån-
huv, spånutsug). Förvara spånhu-
ven vid sågbordet.
Linda upp sladden på sladdvindan.
60
61
7.
Transport
62