Metabo SPA 1200 User Manual – Page 91

Posted on 15 Jun, 2019
Manufacturer: Metabo
Category: Chip And Dust Extraction Units
Product: Metabo SPA 1200
Pages: 200
File size: 20 MB

SVENSKA
91
Bara maskiner med maskinstativ:
Lyft maskinen i stativet och fäll den
bakåt. Ställ maskinen på högkant
och fäll in de övre benen. De röda
spakarna måste snäppa fast igen.
Fäll maskinen bakåt och fäll in de
undre benen. De röda spakarna
måste snäppa fast igen.
Fäll in handtagen och ställ upp ma-
skinen.
Klämrisk!
Lås den utdragna bordsbreddningen
med låsspaken.
Bär maskinen i sidohandtagen
(63)
bordet.
Varning!
Håll inte i skyddsanordningar, ut-
dragsskivor eller
kontrollelement
när du bär sågen!
Mobil transport:
Dra ut handtagen, vrid och snäpp
fast.
Dra eller skjut sågen med handtaget
Använd helst origin
alförpackningen när
du transporterar sågen.
Fara!
Före alla underhål
ls/rengöringsarbe-
ten:
1. Stäng av maskinen.
2. Vänta tills sågen har stannat.
3. Dra ur kontakten.
– Slå på och kontrollera alla säker-
hetsanordningar efter underhåll och
rengöring.
– Använd bara origin
aldelar om någon
del i sågen behöver bytas. Reserv-
delar som inte godkänts av tillverka-
ren kan orsaka skador. Detta gäller
speciellt reservdelar till säkerhetsan-
ordningarna.
– Alla andra reparations- och under-
hållsarbeten än de som kapitlet be-
skriver kräver behörig reparatör.
Fara!
Om bordsinlägget är skadat finns
risk för att små föremål kläms fast
mellan bordsinlägg och sågklinga
och på så sätt blockerar sågen. Byt
genast trasiga bordsinlägg!
8.1
Byte av sågklinga
Fara!
Strax efter sågningen kan sågkling-
an vara mycket het - risk för bränn-
skador! Låt den heta klingan svalna.
Sågklingan får inte rengöras med
brandfarlig vätska.
Risk för skärskador finns även vid
stillastående klinga. Använd alltid
handskar vid byte av klinga.
Observera sågklingans rotationsrik-
ting vid monteringen!
1. Veva upp sågklingan till det översta
läget.
2. Demontera spånskyddet.
3. Lossa och dra ut bordsinsatsen
(64)
.
4. Vrid spännmuttern
(68)
med fast
nyckel
och dra samtidigt upp spa-
ken till klinglåsningen
(65)
tills den
snäpper fast.
5. Håll spaken och skruva av spänn-
muttern medurs.
6. Ta bort spännmutter
(68)
, yttre
klingfläns
(67)
och klinga från kling-
axeln.
7. Rengör klingflänsens fästytor
(66)
och
(67)
sågklingan.
Fara!
Använd inga rengöringsmedel (t.ex.
för att ta bort kådrester) som kan an-
gripa sågens lättmetalldelar. Det kan
påverka sågens stabilitet.
8. Skjut på den
(66)
inre klingflänsen
på motoraxeln.
9. Montera den nya klingan (observera
rotationsriktningen!).
63
8.
Reparation och underhåll
64
65
66
67
68