Metabo SPA 1200 User Manual – Page 93

Posted on 15 Jun, 2019
Manufacturer: Metabo
Category: Chip And Dust Extraction Units
Product: Metabo SPA 1200
Pages: 200
File size: 20 MB

SVENSKA
93
Vrid insexskruvarna
(73a)
moturs =
mer lättgående guider.
ytterliggare finjustering med gäng-
stift
(73b)
.
Ställa in guidehylsorna på främre
benfästet:
Vrid insexskruvarna
(74)
medurs =
trögare guider.
Vrid insexskruvarna
(74)
moturs =
mer lättgående guider.
Ställa in guidehylsorna på bakre benfäs-
tet:
Vrid insexskruvarna
(75)
medurs =
trögare guider.
Vrid insexskruvarna
(75)
moturs =
mer lättgående guider.
Dra åt insexskruvarna jämnt.
Provsåga några pa
ssande träbitar
innan du börjar såga.
Placera alltid arbet
sstycket på sågbor-
det så att det inte kan välta eller vackla
(t ex bågformade brädor med den ut-
åtbuktande sidan uppåt).
Använd ett längdanslag för att såga
lika långa bitar på et
t rationellt sätt .
Håll uppläggningsbordets ytor rena.
Använd bara Metabo
originaltillbehör.
Använd endast tillbehör som uppfyller
kraven och specifikationerna i den här
bruksanvisningen.
Det kompletta tillbehörssortimentet hit-
tar du på www.metabo.com eller i kata-
logen.
Fara!
Elverktyg kräver av säkerhetsskäl repa-
ration av behörig elektriker!
Metabo-elverktyg som behöver repara-
tion skickar du till din Metabo-återförsäl-
jare.
Adresser, se www.metabo.com.
Du hittar reservdelslistor på www.meta-
bo.com.
Släng inte uttjänta elproduk-
ter i hushållssoporna!
Enligt EU-direktiv 2002/96/
EG om uttjänta el- och elek-
tronikprodukter samt enligt
harmoniserad natione
ll lag ska uttjänta
elprodukter källsorteras för miljövänlig
återvinning.
Olika sätt att återvinna uttjänt utrustning
får du från ditt kommunkontor.
Förpackningsmaterialet är återvinnings-
bart till 100%.
Fara!
Före byte av tillbehör:
1. Stäng av maskinen.
2. Dra ur kontakten.
3. Vänta tills sågklingan har stan-
nat.
Slå på och kontrollera alla säker-
hetsanordningar igen när orsaken
till felet är åtgärdat.
Motorn startar inte
Återstartspärren har löst ut. Om du sät-
ter i kontakten när maskinen är på eller
får tillbaka strömmen efter strömav-
brott, så går inte maskinen igång:
Slå av och på maskinen igen.
Ingen nätspänning
Kontrollera kontakt, uttag och säk-
ringar.
Motorn överhettad, t ex på grund av slö
sågklinga eller blocke
ring i klingkåpan:
Åtgärda orsaken till överhettningen
och låt maskinen svalna i några mi-
nuter. Slå på maskinen igen.
Varvar inte upp
Överlastskydd: arbetsvarvtalet sjunker
KRAFTIGT:
För hög motortemperatur! Kör ma-
skinen på tomgång tills den har sval-
nat.
Överlastskydd: arbetsvarvtalet sjunker
NÅGOT:
Maskinen är överbelastad. Fortsätt
arbeta, men med reducerad belast-
ning.
Angivet maxvarvtal inte uppnått - mo-
torn har för låg nätspänning:
Använd kortare sladd eller en sladd
med större ledningsarea
(
1,5 mm
2
).
Låt en elektriker
kontrollera ström-
försörjningen.
Reducerad sågkapacitet
Sågklingan är slö (sågklingan har ev an-
löpning på sidan)
Byt sågklinga (se kapitlet ”Under-
håll“).
Stopp i spånutkast
Utsugningsanläggning saknas eller för
låg sugeffekt:
Anslut utsug eller öka sugeffekten
(lufthastighet
20 m/s i spånutkas-
tet).
9.
Tips och råd
73a
73b
74
75
10. Tillbehör
11. Reparationer
12. Avfallshantering
13. Problem och felsökning