Metabo SPA 1200 User Manual – Page 96

Posted on 15 Jun, 2019
Manufacturer: Metabo
Category: Chip And Dust Extraction Units
Product: Metabo SPA 1200
Pages: 200
File size: 20 MB

SUOMI
96
VAROITUS
– lue käyttöohjeet,
jotta saat pienennettyä loukkaan-
tumisvaaraa.
VAROITUS - lue kaikki turvallisuus-
ohjeet ja neuvot.
Turvallisuusohjeiden
ja neuvojen noudat
tamatta jättäminen
saattaa aiheuttaa sähköiskun, tulipalon
ja/tai vakavia vammoja.
Säilytä kaikki turvallisuusohjeet ja
neuvot huolellisesti tulevaa käyttöä
varten.
Anna sähkötyökalu vain yhdes-
sä näiden asiakirjojen kanssa eteen-
päin.
– Tämä ohjekirja on tarkoitettu henki-
löille, jotka omaava
t tässä kuvatun
kaltaisten laitteiden
käsittelyn edel-
lyttämät perustiedot. Mikäli sinulla ei
ole minkäänlaista kokemusta tällai-
sista laitteista, silloin sinua kannat-
taa ensin kysyä ne
uvoa kokeneilta
henkilöiltä.
– Valmistaja ei ota mitään vastuuta
sellaisista vahingoista, jotka aiheu-
tuivat tämän käyttöoppaan ohjeiden
noudattamisen la
iminlyönnistä.
Tämän käyttöohjekirjan tiedot on merkit-
ty seuraavalla tavalla:
Vaara!
Henkilövahinkoja tai ym-
päristövahinkoja koske-
va varoitus.
Sähköiskuvaara!
Sähköstä aiheutuvia
henkilövahinkoja koske-
va varoitus.
Sisäänkiilautumisvaara!
Ruumiinosien tai vaate-
tuksen sisään
kiilautumi-
sen aiheuttamia henkilö-
vahinkoja koskeva
varoitus.
Huomio!
Esinevahinkojen vaara.
Ohje:
Täydentävät informaatiot.
3.1
Määräystenmukainen
käyttö
Tämä laite on tark
oitettu massiivipuun,
pinnoitetun puun, lastulevyjen, vanerile-
vyjen ja muiden vastaavien materiaalien
pituus- ja poikittaissuuntaiseen sahauk-
seen.
Metallia saa sahata vain seuraavia rajoi-
tuksia noudattaen:
– ainoastaan soveltuv
alla sahanterällä
(katso "Saatavilla olevat lisätarvik-
keet")
– ainoastaan ei-rautametalleja
(ei kovametallia tai karkaistua metal-
lia)
Pyöreitä työkappale
ita saadaan sahata
ainoastaan soveltuvan pidinlaitteen
kanssa, koska nämä voivat kääntyä
pyörivän sahanterän mukana.
Jos sahataan syrjäsärmällään olevia
ohuita työkappaleita,
silloin täytyy käyt-
tää sopivaa vastetta
turvallisen ohjauk-
sen varmistamiseksi.
Laitetta ei saa käyttää ilman sopivaa
suojalaitetta huultamiseen tai ponttaa-
miseen.
Älä käytä pyörösahoja lovien sahaami-
seen (työkappaleessa päättyvä ura)
Kaikki muunlainen käyttö katsotaan
määräystenvastaiseksi
ja on kiellettyjä.
Valmistaja ei ota mi
tään vastuuta vahin-
goista, jotka aiheutuvat määräystenvas-
taisesta käytöstä.
Tähän laitteeseen tehdyt muutokset tai
sellaisten osien käyttö, jotka eivät ole
valmistajan tarkasta
mia ja hyväksymiä,
voivat aiheuttaa arvaamattomia vahin-
koja käytön yhteydessä.
3.2
Yleiset turvallisuusohjeet
HUOMIO!
Noudata sähköiskujen, louk-
kaantumisvaaran ja
palovaaran välttä-
miseksi seuraavia perusvarotoimenpi-
teitä, kun käytät sähkötyökaluja.
Noudata tätä laitet
ta käyttäessäsi
seuraavia turvallisuusohjeita, jotta
vältät henkilö- tai esinevahinkoja ai-
heuttavat vaarat.
Huomioi kulloisissakin kappaleissa
olevat erityiset turvallisuusohjeet.
Huomioi tarvittaessa pyörösahan
käyttöä koskevat lakisääteiset oh-
jeistot tai tapaturmantorjuntamäärä-
ykset.
Yleiset vaarat!
Pidä työalue järjestyksessä – työalu-
een epäjärjestyksestä voi seurata
onnettomuuksia.
Ole tarkkaavainen. Ajattele mitä
teet. Työskentele järkevästi. Älä käy-
tä laitetta, kun keskittymiskykysi on
heikko.
Ota ympäristötekijät huomioon. Huo-
lehdi kunnollisesta valaistuksesta.
Vältä epänormaaleja asentoja. Sei-
so tukevasti ja säilytä aina tasapai-
noinen asento.
Käytä pitkiä työkappaleita sahatta-
essa soveltuvia työkappaleen tukia.
Älä käytä sähkötyökaluja sellaisis-
sa tiloissa, joissa on palo- tai räjäh-
dysvaara.
Tätä laitetta saavat käyttää vain hen-
kilöt, jotka ovat perehtyneet pyörö-
sahoihin ja huomioivat jatkuvasti sa-
han käyttöön liittyvät vaarat.
Alle 18-vuotiaat he
nkilöt saavat käyt-
tää tätä laitetta
vain ammattikoulu-
tuksen puitteissa kouluttajan valvon-
nan alaisuudessa.
Pidä ulkopuoliset henkilöt, erityises-
ti lapset, poissa vaara-alueelta. Älä
anna käytön aikana muiden henkilöi-
den koskea laitteeseen tai verkko-
johtoon.
Älä ylikuormita tätä laitetta – käytä
tätä laitetta ainoas
taan sillä tehoalu-
eella, joka on ilmoitettu teknisissä
tiedoissa.
Sähkövirrasta aiheutuva
vaara!
Älä jätä tätä laitetta sateeseen.
Älä käytä tätä laitetta kosteassa tai
märässä ympäristössä.
Kun teet töitä tämä
n laitteen kanssa,
vältä ruumiinkosket
usta maadoitet-
tuihin osiin (esim. lämpöpatterit, put-
ket, hellat, jääkaapit).
Älä käytä verkkojohtoa sellaisiin tar-
koituksiin, mihin sitä ei ole tarkoitet-
tu.
Liikkuvista osista aiheutuva
loukkaantumis- ja puristumisvaara!
Älä ota tätä laitet
ta käyttöön ilman
asennettuja suojalaitteita.
Pidä aina riittävä etäisyys sahante-
rään. Käytä tarvittaessa soveltuvaa
työntöapuvälinettä. Pidä käytön ai-
kana riittävä etäi
syys pyöriviin ra-
kenneosiin.
Odota kunnes sahanterä on pysäh-
tynyt, ennen kuin poistat pieniä työ-
kappaleiden paloja, puujäänteitä
yms. työalueelta.
Älä jarruta pysähtyvää sahanterää
sivusta painamalla.
Varmistu ennen huoltotöiden aloitta-
mista, että laite on irrotettu verkko-
virrasta.
2.
Lue ensin!
3.
Turvallisuus