Metabo SPA 1200 User Manual – Page 97

Posted on 15 Jun, 2019
Manufacturer: Metabo
Category: Chip And Dust Extraction Units
Product: Metabo SPA 1200
Pages: 200
File size: 20 MB

SUOMI
97
Varmista, ettei käynnistettäessä
(esimerkiksi huoltotöiden jälkeen)
laitteessa ole enää asennustyökalu-
ja tai irrallisia osia.
Kytke laite pois päältä, kun sitä ei
käytetä.
Loukkaantumisvaara myös sil-
loin, kun terä seisoo paikallaan!
Käytä suojakäsineitä terien vaihdos-
sa.
Säilytä sahanteriä siten, ettei kukaan
voi loukata itseään niihin.
Työkappaleen takaiskun vaa-
ra (työkappale tarttuu sahanterään
ja sinkoutuu koneen käyttäjää koh-
ti)!
Tee töitä vain oikein asetetun halkai-
sukiilan kanssa.
Halkaisukiilan ja
käytettävän sahan-
terän täytyy olla keskenään sopivia:
halkaisukiila ei saa olla paksumpi
kuin sahaussauman leveys eikä
ohuempi kuin runkoterä.
Älä kallista työkappaleita.
Huolehdi siitä, että sahanterä sovel-
tuu työkappaleen materiaalille.
Sahaa ohuita tai ohutseinäisiä työ-
kappaleita ainoastaan hienohampai-
silla sahanterillä.
Käytä ainoastaan teräviä sahanteriä.
Tarkasta epävarmoissa tilanteissa,
ettei työkappaleessa ole vieraita esi-
neitä (esimerkiksi nauloja tai ruuve-
ja).
Sahaa ainoastaan sen mittaisia työ-
kappaleita, joista saadaan pidettyä
turvallisesti kiinni sahauksen aikana.
Älä koskaan sahaa useita työkappa-
leita samanaikaisesti – älä myös-
kään nippuja, jotka koostuvat useis-
ta irtokappaleista.
Onnettomuusvaara, kun sahanterä
ottaa hallitsemattomasti kiinni yksit-
täisistä kappaleista.
Poista pienet työk
appaleen palat,
puunjäänteet yms.
työalueelta – sa-
hanterän täytyy olla
tällöin pysähty-
neenä.
Sisäänkiilautumisvaara!
Huomioi käytön aika
na, etteivät lait-
teen pyörivät rakenneosat voi kos-
kettaa mihinkään ruumiinosaan tai
vaatetukseen ja vetää sitä sisään (
ei
solmioita,
ei
käsineitä,
ei
vaatetusta
pitkillä hihoilla; pitkähiuksisien henki-
löiden on ehdottom
asti käytettävä
hiusverkkoa).
Älä koskaan sahaa työkappaleita,
joissa on
– vaijereita,
–naruja,
– hihnoja,
– johtoja tai
– teräslankoja tai jotka sisältävät tä-
mänkaltaisia materiaaleja.
Riittämättömästä henkilökoh-
taisesta suojavarus
tuksesta aiheutu-
vat vaarat!
Käytä kuulosuojaimia.
Käytä suojalaseja.
Käytä pölysuojamaskia.
Käytä soveltuvaa työvaatetusta.
Työskenneltäessä ulkona on suosi-
teltavaa käyttää luis
tamattomia jalki-
neita.
Käytä käsineitä, kun käsittelet sa-
hanteriä tai karkeita työkappaleita.
Pidä sahanterät kotelossa.
Puupölystä johtuvat vaarat!
Tiettyjen puupölylaatujen (esim.
tammi, pyökki ja saarni) sisäänhen-
gittäminen saattaa aiheuttaa syö-
pää. Työskentele ainoastaan imurin
kanssa. Imurin täytyy vastata tekni-
sissä tiedoissa ilmoitettuja arvoja.
Pidä huolta siitä,
että työskentelyn
aikana ympäristöön pääsee mahdol-
lisimman vähän puupölyä:
– Poista puupölykerääntymät työ-
alueelta (älä puhalla niitä pois!);
– Korjaa imurin vuotokohdat;
– Huolehdi kunnollisesta tuuletuk-
sesta.
Turvallisuus vaarantuu, jos
laitteeseen tehdään teknisiä muu-
toksia tai siinä käytetään osia, joita
valmistaja ei ole tarkastanut ja hy-
väksynyt
Asenna tämä laite noudattaen tar-
kasti tätä käyttöopasta.
Käytä ainoastaan valmistajan hyväk-
symiä osia. Tämä koskee erityisesti:
– Sahanterät (tilausnumerot katso
Saatavilla olevat lisätarvikkeet);
– Turvalaitteet (katso tilausnume-
rot varaosalistasta).
Älä tee osiin mitään muutoksia.
Laitteen vioist
a aiheutuvat
vaarat!
Hoida laitetta ja tarvikkeita huolelli-
sesti. Noudata huoltomääräyksiä.
Tarkasta laite mahdollisten vaurioi-
den varalta ennen jokaista käyttö-
kertaa: Ennen laitteen käytön jatka-
mista turvalaitteiden, suojalaitteiden
tai lievästi vaurioituneiden osien
moitteeton ja mä
äräystenmukainen
toiminta täytyy tarkastaa. Tarkasta,
toimivatko liikkuvat osat moitteetto-
masti ja etteivät ne ole jumissa.
Kaikkien osien täytyy olla oikein
asennettuna ja täyttää kaikki vaati-
mukset, jotta laitteen moitteeton toi-
minta saadaan taattua.
Vaurioituneet suojalaitteet tai osat
täytyy korjata tai vaihtaa asianmu-
kaisesti valtuutetun ammattikorjaa-
mon toimesta. Anna huoltokorjaa-
mon vaihtaa vaurioituneet
virtakytkimet. Älä käytä laitetta, mi-
käli virtakytkintä ei voida kytkeä
päälle tai pois päältä.
Pidä kahvat kuivin
a, öljyttöminä ja
rasvattomina.
Melusta aiheutuva vaara!
Käytä kuulosuojaimia.
Pidä huolta siitä, ettei halkaisukiila
ole taipunut. Taipunut halkaisukiila
painaa työkappaletta sivuttain sa-
hanterää vasten. Tämä aiheuttaa
melua.
Jumiutuvista työkappaleista
tai niiden paloista aiheutuva vaara!
Jos laite jumiutuu:
1. kytke laite pois päältä,
2. irrota verkkopistoke virtalähteestä,
3. käytä käsineitä,
4. poista jumiutuma sopivalla työkalul-
la.