Metabo SPA 1200 User Manual – Page 98

Posted on 15 Jun, 2019
Manufacturer: Metabo
Category: Chip And Dust Extraction Units
Product: Metabo SPA 1200
Pages: 200
File size: 20 MB

SUOMI
98
3.3
Laitteessa oleva symbolit
Tyyppikilvessä olevat tiedot:
Turvallisuusmerkit
Vaara!
Seuraavien varoitusten
noudattamisen laimin-
lyönti voi aiheuttaa vaka-
via vammoja tai esine-
vaurioita.
Lue käyttöopas.
Älä kosketa liikkuvaa sa-
hanterää.
Käytä suojalaseja ja
kuulonsuojainta.
Älä käytä laitetta kosteassa
tai märässä ympäristössä.
3.4
Turvalaitteet
Halkaisukiila
Halkaisukiila
(33)
estää nousevia sa-
hanhampaita tarttumasta kappaleeseen
ja sinkoamasta sitä käyttäjää kohti.
Halkaisukiilan on oltava aina asennettu-
na käytön aikana.
Purusuojus
Purusuojus
(34)
suojaa sahanterän ta-
hattomalta koskettamiselta ja estää pu-
ruja lentämästä ympäriinsä.
Purusuojuksen on oltava aina asennet-
tuna käytön aikana.
Ty ö n t ö p u u
Työntöpuu
(35)
toimii käden pidennyk-
senä, jolla saat työnnettyä työkappaleen
turvallisesti sahanterän vieritse ja joka
suojaa sahanterän
tahattomalta kosket-
tamiselta.
Työntöpuuta on käytettävä aina, kun
etäisyys sahanterän ja rinnakkaisvas-
teen välillä on alle 120 mm.
.
Työntöpuuta täytyy ohjata 20° ... 30°
kulmassa sahapöydän
pintaan nähden.
Kun työntöpuuta ei käyt
etä, se tulee lait-
taa koneessa olevaan säilytyspaikkaan-
sa.
Jos työntöpuu on vaur
ioitunut, se täytyy
vaihtaa.
Seiso tukevasti ja säilytä aina
tasapainoinen asento.
Pystytys ilman konejalustaa:
1. Nosta saha kahden ihmisen voimin
ulos pakkauksestaan.
2. Aseta saha tukevalle pöydälle tai
työpenkille.
3. Ruuvaa saha kiinni pöytään tai työ-
penkkiin.
Pystytys konejalustan kanssa:
1. Nosta laite kahden ihmisen voimin
ulos pakkauksestaan.
2. Aseta laite lattialle.
3. Nosta laitetta kahvoista ja käännä
kyljelleen
4. Vedä kahvat
(36)
ulos, käännä ja lu-
kitse paikalleen.
5. Taita molemmat alemmat pöydänja-
lat auki. Paina sitä
varten punaista
kääntövipua
(37)
alaspäin (voidaan
tehdä jalalla tai kädellä) ja käännä
pöydänjalat alaspäin.
6. Kallista laitetta hi
eman taaksepäin ja
paina molempia pöydänjalkoja alas-
päin. Punaisten kääntövipujen
(37)
täytyy lukkiutua.
7. Taita molemmat ylemmät pöydänja-
lat auki. Työnnä sitä varten punaiset
kääntövivut
(38)
oikealle ja käännä
pöydänjalat alaspäin.
Punaisten kääntövipujen täytyy luk-
kiutua.
.
(25)
Valmistaja
(26)
Sarjanumero
(27)
Laitenimitys
(28)
Moottoritiedot
(katso myös "Tekniset tiedot“)
(29)
CE-merkki – tämä laite täyttää
EU-direktiivien vaatimukset vaati-
muksenmukaisuusvakuutuksen
mukaisesti
(30)
Kierrätysmerkki – laitteen voi toi-
mittaa valmistajalle hävitettäväksi
(31)
Valmistusvuosi
(32)
Sallittujen sahanterien mitat
26
27
28
29
30
32
25
31
4.
Pystytys
33
34
35
36
37