Metabo SPA 1200 User Manual – Page 99

Posted on 15 Jun, 2019
Manufacturer: Metabo
Category: Chip And Dust Extraction Units
Product: Metabo SPA 1200
Pages: 200
File size: 20 MB

SUOMI
99
8. Ota sahan ylemmän telinerungon
keskeltä kiinni. Vedä saha ylös ja
aseta lattialle. (Pidä jalkaterän kans-
sa vastaan säätöjalasta, jotta saha
ei pääse luistamaan ylösnoston yh-
teydessä).
9. Kompensoi lattian epätasaisuudet
säätöjalalla
(39)
.
5.1
Asennus
Halkaisukiila
Huomautus:
Halkaisukiila on jo toimituksen yhtey-
dessä säädetty oikein. Kohdistus käyt-
töönoton yhteydessä
on tarpeellista ai-
noastaan silloin, kun halkaisukiilan
säätö on muuttunut kuljetuksessa.
1. Veivaa sahanterä kokonaan ylös.
2. Käännä ruuvia
(40)
vastapäivään,
nosta sahausalusta ylös ja ota pois.
3. Avaa pidätinvipu
(41)
(käännä
vas-
tapäivään
!).
4. Vedä halkaisukiila
(42)
alemmasta
kuljetusasennosta ylös vasteeseen
asti.
5. Tarkasta halkaisukiilan kohdistus:
– sahanterän ulkoreunan ja halkai-
sukiilan välisen etäisyyden on ol-
tava
3-5
mm.
– halkaisukiilan täytyy olla kohdak-
kain sahanterän kanssa.
Vaara!
Halkaisukiila kuuluu
turvalaitteisiin
ja sen täytyy vaarattoman käytön ta-
kamiseksi olla aina oikein asennet-
tuna.
Vain kun on tarpeen tehdä
halkaisukiilan kohdistus uudelleen:
1. Avaa pidätinvipu
(41)
(käännä
vas-
tapäivään
!).
2. Kohdista halkaisukiila
(42)
pysty-
suoraan:
Sahanterän ulkoreunan ja halkaisu-
kiilan välisen etäisyyden on oltava 3-
5mm.
3. Kiristä pidätinvipu
(41)
(käännä
myötäpäivään
!).
Säädä sivuttainen kohdistus:
Halkaisukiilan
(43)
ja sahanterän täytyy
olla tarkasti samalla linjalla.
4. Avaa kolme kuusiokoloruuvia
(44)
.
5. Suuntaa halkaisukiila
(43)
samaan
linjaan sahanterään nähden.
.
6. Kiristä kolme kuusiokoloruuvia
(44)
.
7. Kiinnitä sahausalusta ja lukitse ruu-
villa
(40)
.
Purusuojuksen asennus
1. Veivaa sahanterä kokonaan ylös.
2. Asenna purusuojus
(46)
halkaisukii-
lassa
(45)
olevaan etumaiseen kiin-
nityskohtaan.
3. Kiristä purusuojus kiristysvivulla pi-
tävästi kiinni.
5.2
Verkkoliitäntä
Vaara! Sähköjännite
Ota saha käyttöön ainoastaan
kuivassa ympäristössä.
Liitä laite ainoastaan sellaiseen
virtalähteeseen, jo
ka täyttää seu-
raavat vaatimukset (katso myös
"Tekniset tiedot"):
– pistorasiat asennettu, maadoi-
tettu ja tarkastettu määräysten
mukaisesti;
5.
Käyttöönotto
38
39
40
41
42
maks. 5
43
44
45
46