Philips Electric shaver (HQ7350/17) User Manual – Page 13

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: FACE Shavers
Product: Philips Electric shaver (HQ7350/17)
Pages: 180
File size: 5 MB

15
увод
Поздравления за вашата покупка и добре дошли
във Philips! За да се възползвате изцяло от
предлаганата от Philips поддръжка, регистрирайте
продукта си на www.philips.com/welcome.
Важно
Преди да използвате уреда, прочетете
внимателно това ръководство за експлоатация и
го запазете за справка в бъдеще.
-
Този уред не е предназначен за ползване от
хора (включително деца) с намалени физически
усещания или умствени недостатъци или
без опит и познания, ако са оставени без
наблюдение и не са инструктирани от страна
на отговарящо за тяхната безопасност лице
относно начина на използване на уреда.
-
Наглеждайте децата, за да не си играят с уреда.
-
Използвайте само доставения с комплекта
щепсел.
-
Щепселът трансформира 100-240 волта до
безопасно ниско напрежение под 24 волта.
-
В щепсела на захранването има
трансформатор. Не отрязвайте щепсела, за да
го замените с друг, защото това ще доведе до
опасна ситуация.
-
Не използвайте повреден щепсел.
-
Ако захранващият щепсел се повреди, винаги
трябва да осигурявате замяната му с такъв от
оригиналния тип, за да се избегне опасност.
-
Внимавайте щепселът да не се мокри.
-
Зареждайте и съхранявайте самобръсначката
при температури от 5°C до 35°C.
Български