Philips Electric shaver (HQ7350/17) User Manual – Page 135

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: FACE Shavers
Product: Philips Electric shaver (HQ7350/17)
Pages: 180
File size: 5 MB

137
Úvod
Gratulujeme Vám ku kúpe a vitajte v spoločnosti
Philips! Ak chcete využiť všetky výhody zákazníckej
podpory spoločnosti Philips, zaregistrujte svoj
výrobok na www.philips.com/welcome.
Dôležité
Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento
návod na použitie a uschovajte si ho pre použitie do
budúcnosti.
-
Toto zariadenie nesmú používať osoby (vrátane
detí), ktoré majú obmedzené telesné, zmyslové
alebo mentálne schopnosti, alebo ktoré nemajú
dostatok skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod
dozorom alebo im nebolo vysvetlené používanie
tohto zariadenia osobou zodpovednou za ich
bezpečnosť.
-
Deti musia byť pod dozorom, aby sa nehrali so
zariadením.
-
Používajte len dodaný adaptér.
-
Adaptér transformuje napätie 100-240 V na
bezpečné napätie nižšie ako 24 V.
-
Súčasťou adaptéra je transformátor. Neoddeľte
adaptér, aby ste ho nahradili iným typom zástrčky,
pretože by mohla vzniknúť nebezpečná situácia.
-
Nepoužívajte poškodený adaptér.
-
Ak je poškodený adaptér, vždy ho nechajte
vymeniť za niektorý z originálnych typov, aby ste
predišli nebezpečenstvu.
-
Dbajte, aby sa adaptér nedostal do styku s vodou.
-
Holiaci strojček nabíjajte a odkladajte pri teplote
5°C až 35°C.
-
Pred čistením pod tečúcou vodou odpojte holiaci
strojček zo siete.
slovEnsky