Philips Electric shaver (HQ7350/17) User Manual – Page 156

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: FACE Shavers
Product: Philips Electric shaver (HQ7350/17)
Pages: 180
File size: 5 MB

158
uvod
Čestitamo vam na kupovini i dobrodošli u Philips!
Da biste imali sve pogodnosti podrške koju pruža
Philips, registrujte svoj proizvod na www.philips.
com/welcome.
važno
Pre upotrebe aparata pažljivo pročitajte ovo
uputstvo i sačuvajte ga za buduće potrebe.
-
Ovaj aparat nije namenjen za upotrebu od
strane osoba (uključujući i decu) sa smanjenim
fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima,
ili nedostatkom iskustva i znanja, osim pod
nadzorom ili na osnovu instrukcija za upotrebu
aparata datih od strane osobe koja odgovara za
njihovu bezbednost.
-
Deca moraju da budu pod nadzorom da se ne bi
igrala sa aparatom.
-
Koristite samo adapter za napajanje koji se nalazi
u kompletu.
-
Adapter za napajanje pretvara 100 - 240 V u
bezbedan niski napon manji od 24 V.
-
Adapter za napajanje ima transformator. Ne
pokušavajte da uklonite adapter za napajanje
i da ga zamenite nekim drugim adapterom za
napajanje, jer se na taj način izlažete opasnosti.
-
Nemojte koristiti oštećeni adapter za napajanje.
-
Ako je adapter za napajanje oštećen, zamenite ga
originalnim adapterom za napajanje da biste izbegli
opasne situacije.
-
Pazite da ne pokvasite adapter za napajanje.
-
Punite i odlažite aparat za brijanje na temperaturi
između 5°C i 35°C.
-
Pre ispiranja pod slavinom uvek isključite aparat za
brijanje iz električne mreže.
srPski