Philips Electric shaver (HQ7350/17) User Manual – Page 25

Posted on 25 Dec, 2019
Manufacturer: Philips
Category: FACE Shavers
Product: Philips Electric shaver (HQ7350/17)
Pages: 180
File size: 5 MB

27
Úvod
Blahopřejeme vám k nákupu a vítáme vás
ve společnosti Philips. Abyste mohli plně využít
podpory, kterou Philips poskytuje, zaregistrujte svůj
výrobek na adrese www.philips.com/welcome.
Důležité
Před použitím přístroje si důkladně přečtěte tuto
uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí
použití.
-
Osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými,
smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo
nedostatkem zkušeností a znalostí by neměly
s přístrojem manipulovat, pokud nebyly o
používání přístroje předem poučeny nebo nejsou
pod dohledem osoby zodpovědné za jejich
bezpečnost.
-
Dohlédněte na to, aby si s přístrojem nehrály děti.
-
Používejte přístroj výhradně s dodanou napájecí
zástrčkou.
-
Napájecí zástrčka transformuje 100
V až 240
V na
bezpečné nízké napětí nižší než 24
V.
-
Napájecí zástrčka obsahuje transformátor. Nelze ji
odstranit a zaměnit za jinou zástrčku, mohlo by tak
dojít k nebezpečné situaci.
-
Nepoužívejte přístroj, pokud je jeho napájecí
zástrčka poškozena.
-
Pokud je napájecí zástrčka poškozena, musí být
vždy nahrazena originálním typem, abyste předešli
možnému nebezpečí.
-
Dbejte na to, aby napájecí zástrčka nenavlhla.
-
Holicí strojek nabíjejte a skladujte při teplotě od
5° C do 35° C.
-
Holicí strojek před čištěním pod tekoucí vodou
vždy odpojte od sítě.
ČEština